intTypePromotion=1

Công văn 2716/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
31
lượt xem
2
download

Công văn 2716/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2716/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ghi nhãn hàng hóa đối với hàng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2716/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n C ñ a  T æ n g  c ôc H ¶i  u a n  sè 2716/TC H Q­G S Q L   q n g µ y 2 th¸ng  n¨ m  2001 v Ò  viÖc g hi  h∙n h µ n g  hãa  7  n ® èi víi µ n g  x u Êt  h È u    h k KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè Sau    khithèng  nhÊt    Th¬ng      víiBé  m¹i (t¹ C«ng  sè  i v¨n  2423/BTM­QLCL   ngµy 25/6/2001), Tæng côc  híng dÉn    thùc hiÖn    chØ ®¹o cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ    t¹ C«ng    521/CP­ i v¨n sè  KTTH   ngµy 13/6/2001 vÒ    viÖc   ghinh∙n hµng    hãa  ®èi víi     hµng  xuÊtkhÈu  sau:   nh  Tõ nay ®Õn  31/12/2002 nÕu  doanh  nghiÖp  cÇu  kh¸ch hµng    yªu  vµ    níc ngoµikh«ng    ®ßi    cho  háith×  phÐp    c¸c doanh  nghiÖp  thuéc mäi thµnh phÇn  kinh tÕ  îclµm        ®   thñ tôcth«ng quan b×nh  êng,kh«ng  th   ph¶ithùc hiÖn          ghitrªn nh∙n hµng    hãa xuÊt khÈu      néi dung: “S¶n    phÈm   chÕ    i t¹ot¹ ViÖt Nam”    hoÆc   “S¶n phÈm  cña  ViÖtNam”.   Riªng viÖc          ghitªnnícs¶n  xuÊt®èi víi       s¶n phÈm     giac«ng  cho    nícngoµi:   Theo quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   34/1999/TT­ i tsè  BTM  ngµy  15/12/1999 vµ    C«ng    v¨n sè 2276/TM­QLCL   ngµy 14/6/2001 cña  Th¬ng      Bé  m¹i,hµng  hãa    giac«ng  cho  nícngoµikh«ng      chÞu  ®iÒu  sù  chØnh  cña Quy  chÕ    ghinh∙n ®èi víi       hµng  hãa  l th«ng  u  trong nícvµ      hµng  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  ban  hµnh  kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh  178/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy  30/8/1999  ChØ   vµ  thÞ  28/2000/CT­ sè  TTg  ngµy  27/12/2000  cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ. V×     vËy, s¶n    phÈm   cña      c¸c hîp ®ång    gia c«ng  cho    nícngoµi® îcghitªnnícs¶n            xuÊt theo      ®Ò nghÞ  cña bªn  thuªgiac«ng  trong hîp ®ång        nªu      giac«ng  hoÆc  phô  kiÖn    hîp ®ång    giac«ng.   NÕu  bªn      thuªgia c«ng    ®Ò nghÞ  îcghitªnnícs¶n  ®         xuÊt kh¸c ViÖt Nam,          th× trong hîp ®ång        gia c«ng hoÆc   phô  kiÖn    hîp ®ång   gia c«ng  ®ã, bªn thuªgia     c«ng ph¶icam    kÕt  chÞu tr¸chnhiÖm  viÖc          vÒ  ghitªnnícs¶n  xuÊtnµy.     ViÖc    ghi nh∙n  hµng hãa ®èi    víihµng hãa  nhËp khÈu thùc hiÖn theo  ®óng quy ®Þnh  i t¹  QuyÕt  ®Þnh  178/1999/Q§­TTg  ngµy  30/8/1999,ChØ     thÞ  28/2000/CT­TTg  ngµy 27/12/2000 cña Thñ  t íng ChÝnh  phñ vµ Th«ng t   34/1999/TT­ BTM   ngµy 15/12/1999 cña  Th¬ng    Bé  m¹i. Tæng côc    H¶i quan  cÇu    yªu  l∙nh®¹o  Côc    H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè  chØ  ®¹o thùc hiÖn    ®óng    c¸cquy  ®Þnh  trªn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2