Công văn 2718/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
46
lượt xem
7
download

Công văn 2718/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2718/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc Đài Truyền hình Việt Nam đăng cai tổ chức Cuộc thi Robot Châu Á-Thái Bình Dương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2718/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2718/VPCP-VX V/v Đài Truyền hình Việt Nam Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2007 đăng cai tổ chức Cuộc thi Robot Châu Á-Thái Bình Dương Kính - Đài Truyền hình Việt Nam; gửi: - Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; - Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ Xét đề nghị của Đài Truyền hình Việt Nam (công văn số 400/THVN-VP ngày 29 tháng 3 năm 2007) về việc đăng cai tổ chức Cuộc thi Robot Châu Á-Thái Bình Dương năm 2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau: 1. Đồng ý Đài Truyền hình Việt Nam đăng cai tổ chức Cuộc thi Robot Châu Á-Thái Bình Dương năm 2007 (Robocon-Hà Nội 2007) theo luân phiên của Hiệp hội Phát thanh- Truyền hình Châu Á-Thái Bình Dương (ABU), như đề nghị của Đài tại công văn số 400/THVN-VP ngày 29 tháng 3 năm 2007. 2. Đài Truyền hình Việt Nam có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa-Thông tin, Công an, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, bảo đảm cho các hoạt động trong khuôn khổ của Cuộc thi Robocon-Hà Nội 2007 diễn ra an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp, tạo ấn tượng tốt về Việt Nam đối với các nước tham dự cuộc thi. Văn phòng Chính phủ thông báo Đài Truyền hình Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên - TTgCP, các Phó TTg; - Ban Tuyên giáo TW; - Các Bộ: Công an, VH-TT, Ngoại giao (Đã ký) - Ủy ban nhân dân thành phố HN; - VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Toản; các Vụ: TH, KG, QHQT, ĐP, Website CP; Trần Quốc Toản - Lưu VT, VX (03), HVB
Đồng bộ tài khoản