intTypePromotion=1

Công văn 272/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
83
lượt xem
5
download

Công văn 272/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 272/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải về việc tất toán tài khoản dự án đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 272/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------------------- ð c l p – T do – H nh phúc --------------------- S : 272/BGTVT-TC Hà N i, ngày 13 tháng 01 năm 2009 V/v T t toán tài kho n d án ñ u tư Kính g i: - Các T ng c c, C c qu n lý nhà nư c chuyên ngành; - Các Ban qu n lý d án; - Các T ng công ty nhà nư c; - Các Trư ng, Vi n, C c Y t GTVT; - Trung tâm Công ngh thông tin; - Các Công ty nhà nư c tr c thu c B . Th c hi n ý ki n ch ñ o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 1142/TTg –KTKH ngày 20/3/2007, B Tài chính ñã có văn b n s 14730/BTC- KBNN ngày 01/11/2007 v x lý t n ñ ng trong t t toán tài kho n c p phát và thanh toán v n ñ u tư xây d ng cơ b n. Nh m gi i quy t d t ñi m vi c t t toán tài kho n các d án hoàn thành ho c b ñình hoàn t năm 2004 ch v trư c, ngày 23/12/2008 B Tài chính có văn b n s 15644/BTC-ðT v vi c t t toán tài kho n d án ñ u tư. ð tri n khai văn b n s 15644/BTC-ðT nói trên, B Giao thông v n t i yêu c u các T ng C c, C c qu n lý nhà nư c chuyên ngành, các Ban qu n lý d án, các T ng công ty, Công ty nhà nư c tr c thu c B , các Trư ng, Vi n, C c Y t GTVT, Trung tâm công ngh thông .vn tin như sau: 1. Kh n trương thành l p T x lý t t toán các d án thu c ph m vi qu n lý ñ ñôn ñ c am ch ñ o các Ch ñ u tư, các ñơn v tr c thu c th c hi n vi c quy t toán và t t toán tài kho n, tham mưu cho c p có th m quy n x lý các v n ñ liên quan ñ n công tác quy t toán và t t toán ietn tài kho n d án ñ u tư. 2. Ch ñ o các ñơn v tr c thu c rà soát các t n t i trong công tác quy t toán d án ñ u tV tư, kh n trương l p báo cáo quy t toán v n ñ u tư d án hoàn thành ñ trình c p có th m quy n ua th m tra phê duy t, ñ ng th i t ch c th m tra phê duy t quy t toán d án hoàn thành theo ñúng th m quy n và phân c p u quy n c a B trư ng B Giao thông v n t i. .L 3. Các ñơn v Ch ñ u tư có trách nhi m: ww - Hoàn t t các th t c liên quan ñ hoàn thành công tác quy t toán d án trình các c p có th m quy n xem xét phê duy t, liên h v i Kho b c nhà nư c nơi m tài kho n ñ làm th t c w t t toán tài kho n thanh toán v n ñ u tư xây d ng cơ b n theo quy ñ nh. - Báo cáo B Giao thông v n t i v các d án d ng tri n khai, hoàn thi n th t c ñ l p quy t toán chi phí ñ u tư theo ñúng quy ñ nh. 4. V th i ñi m th c hi n: - ð i v i các d án hoàn thành ho c ñình hoãn t năm 2000 tr v trư c: X lý d t ñi m vi c t t toán tài kho n, ch m nh t là ngày 30/6/2009. - ð i v i các d án hoàn thành ho c ñình hoãn t năm 2001 ñ n năm 2004: X lý d t ñi m vi c t t toán tài kho n, ch m nh t là ngày 30/11/2009. Yêu c u các ñơn v nghiêm túc th c hi n và báo cáo thư ng xuyên k t qu , các v n ñ vư ng m c trong quá trình th c hi n v B ./. (G i kèm theo văn b n s 15644/BTC-ðT ngày 23/12/2008 c a B Tài chính.) Ni nh n: KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG - Như trên; - B trư ng (ñ b/c); - Các ñ/c Th trư ng; - V KHðT; - C c QLXD&CLCTGT; Nguy n H ng Trư ng - Lưu VT, TC.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2