Công văn 274/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
38
lượt xem
2
download

Công văn 274/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 274/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế về việc phân loại và mức thuế suất thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 274/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n c ña bé  tµi h Ý n h    c sè 274 tct/nv3 n g µ y 17 th¸ng 01 n¨ m   2002  v Ò  viÖc p h © n  lo¹i  vµ m ø c  T µi  n thu Õ   h Ë p  kh È u s¶ n KÝnh     göi: Tæng  ­ côc    H¶i quan ­C«ng      tyTNHH   Procter&    Gamble  ViÖtNam   Ngµy  19/10/2001,Tæng    côc  ThuÕ   cã  ®∙  C«ng    4204  v¨n sè  TCT/NV3   tr¶ lêi ph©n  i møc   vÒ  lo¹ vµ    thuÕ  cho  Æt   m hµng:B¨ng  sinh phô  vµ          vÖ    n÷  T∙ lãttrÎ em.    T¹iC«ng  nãi trªnTæng   v¨n      côc ThuÕ   th«ng  ®∙  b¸o  sè  møc   m∙  vµ  thuÕ  nhËp  khÈu cña  Æt   M hµng  B¨ng  sinh,t∙lãttrÎ sinh b»ng    vÖ         s¬    bét giÊy,giÊy    nØ  xenlulohoÆc     giÊy    nØ máng  b»ng    sîixenlulo     thuéc  nhãm  4818, m∙    sè  4818  10  40  hoÆc   sè  m∙  4818  90,thuÕ  40    suÊtthuÕ    nhËp  khÈu  ®∙ilµ40%   u      (bèn  ¬iphÇn  m   tr¨m), thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  ®∙i® Æc   u    biÖtlµ40%       (bèn  m ¬i phÇn    tr¨m).Tuy    nhiªn,møc     thuÕ ®óng  (thuÕ  nhËp  khÈu   ®∙i,thuÕ  u    nhËp  khÈu  ®∙i® Æc   u    biÖt)cña  Æt     m hµng nµy    lµ30%   m ¬iphÇn  (ba    tr¨m). Tæng  côc ThuÕ  th«ng b¸o    ®Ó Tæng  côc H¶i quan  C«ng    vµ  ty thùc  hiÖn  thµnh        s¬  vµ  thËtxinlçivÒ  suÊtnãitrªn.    
Đồng bộ tài khoản