intTypePromotion=1

Công văn 2744/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Công văn 2744/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2744/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác định thời điểm nộp thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2744/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña tæng côc h¶i quan Sè 2744/TCHQ-KTTT ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2000 vÒ viÖc X¸c ®Þnh thêi ®iÓm nép thuÕ KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè. Theo b¸o c¸o cña mét sè Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng, trong khi thùc hiÖn cìng chÕ lµm thñ tôc H¶i quan ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã nî thuÕ, nî ph¹t c- ìng chÕ, thêng ph¸t sinh hiÖn tîng c¸c chøng tõ cña Doanh nghiÖp nép thuÕ hµng xuÊt nhËp khÈu qua Kho b¹c, Ng©n hµng råi míi ®Õn c¬ quan H¶i quan mÊt kho¶ng 5 - 7 ngµy. Tríc thùc tÕ trªn, doanh nghiÖp lµm thñ tôc XNK gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Trong thêi gian chê Tæng côc hoµn chØnh nèi m¹ng vi tÝnh theo dâi nî thuÕ trªn ph¹m vi toµn quèc, nh»m t¹o ®iÒu kiÖn th«ng tho¸ng cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng XNK, c¨n cø C«ng v¨n sè 1634 TC/TCT ngµy 10/4/1999 vµ C«ng v¨n sè 17 TC/TCT ngµy 04/01/2000; Tæng côc H¶i quan t¹m thêi híng dÉn nh sau: 1. Thêi ®iÓm nép thuÕ ®Ó x¸c ®Þnh doanh nghiÖp cã nép chËm hay kh«ng: - §èi víi trêng hîp doanh nghiÖp nép thuÕ cho c¬ quan H¶i quan qua Ng©n hµng, thêi ®iÓm nép thuÕ ®îc tÝnh kÓ tõ khi Ng©n hµng b¸o nî cho doanh nghiÖp ®Ó chuyÓn tiÒn cho c¬ quan H¶i quan n¬i doanh nghiÖp ph¶i nép thuÕ. Sè tiÒn nép thuÕ trªn giÊy chuyÓn tiÒn vµo ng©n s¸ch ph¶i ghi ®óng sè tµi kho¶n, ®¬n vÞ ®îc hëng, sè tê khai hoÆc th«ng b¸o thuÕ theo ch¬ng, lo¹i, kho¶n, h¹ng, môc, tiÓu môc theo th«ng b¸o thuÕ cho sè thuÕ ph¶i nép). §Ó x¸c ®Þnh ngµy ®¬n vÞ nép thuÕ chÝnh x¸c, kÞp thêi yªu cÇu doanh nghiÖp ph¶i nép b¶n photo giÊy chuyÓn tiÒn cho c¬ quan H¶i quan cã x¸c nhËn sao y b¶n chÝnh cña gi¸m ®èc doanh nghiÖp. - §èi víi trêng hîp doanh nghiÖp nép thuÕ cho c¬ quan H¶i quan qua Kho b¹c, thêi ®iÓm x¸c ®Þnh ®· nép thuÕ lµ ngµy ®¬n vÞ nép vµo Kho b¹c theo giÊy nép tiÒn (nÕu nép trùc tiÕp b»ng tiÒn mÆt) nhng doanh nghiÖp ph¶i ghi ®óng sè tµi kho¶n, ®¬n vÞ ®îc hëng, sè tê khai hoÆc th«ng b¸o thuÕ ®ang bÞ cìng chÕ, theo ch¬ng, lo¹i, kho¶n, h¹ng, môc, tiÓu môc theo th«ng b¸o thuÕ vÒ sè thuÕ ph¶i nép. 2. T¹m thêi kh«ng cìng chÕ: §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng cìng chÕ nhÇm do chøng tõ lu©n chuyÓn chËm, Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè cha cã ®iÒu kiÖn ®èi chiÕu chøng tõ nép thuÕ; Tæng côc H¶i quan yªu cÇu kh«ng thùc hiÖn cìng chÕ lµm thñ tôc H¶i quan trong c¸c trêng hîp sau: - §èi víi trêng hîp doanh nghiÖp cã chøng tõ gèc chøng minh ®· nép ®ñ tiÒn thuÕ theo danh s¸ch cìng chÕ, nÕu xuÊt tr×nh chøng tõ nép tiÒn b¶n chÝnh (®¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c néi dung nh ®· nªu ë trªn) vµ nép b¶n photocopy cã x¸c nhËn sao y b¶n chÝnh do gi¸m ®èc ký cho c¬ quan H¶i quan.
  2. 2 - §èi víi trêng hîp kh«ng cã chøng tõ gèc th× nép chøng tõ photocopy cã x¸c nhËn sao y b¶n chÝnh cña Gi¸m ®èc vµ cam kÕt chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt. §Ó chøng minh ®· nép ®ñ sè tiÒn thuÕ qua Ng©n hµng hoÆc Kho b¹c nhng ®ang trong thêi gian tiÒn lu©n chuyÓn vµo tµi kho¶n cña H¶i quan cho l« hµng bÞ cìng chÕ. Trêng hîp nµy chØ ¸p dông ®èi víi sè tiÒn nî thuÕ díi 100 triÖu ®ång. §¬n vÞ H¶i quan n¬i doanh nghiÖp xin lµm thñ tôc XNK hµng hãa ®èi chiÕu sè tiÒn trªn chøng tõ trïng khíp víi sè nî ghi trong danh s¸ch cìng chÕ th× t¹m thêi cho lµm thñ tôc H¶i quan l« hµng ®ã vµ b¸o c¸o ngay vÒ Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè vµ Tæng côc (Côc KiÓm tra thu thuÕ XNK) ®Ó theo dâi xö lý. Tæng côc th«ng b¸o ®Ó c¸c ®¬n vÞ biÕt vµ híng dÉn doanh nghiÖp thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2