intTypePromotion=1

Công văn 276-TC/NV3 của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
59
lượt xem
3
download

Công văn 276-TC/NV3 của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 276-TC/NV3 của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu mặt hàng dầu biến thế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 276-TC/NV3 của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc T h u Õ   è  276 T C T/ N V 3  n g µ y 30  S th¸ng 01 n¨ m   2001 v Ò   viÖc T h u Õ  n h Ë p   h È u   Æ t   µ n g  d Ç u  bi Õ n  th Õ k m h KÝnh     göi: Tæng  ­ côc    H¶i quan             ­ C«ng                tychÕ  biÕn  kinh doanh  vµ    s¶n  phÈm   dÇu   má Tr¶    lêic¸c C«ng v¨n  1568/PDC­TM   sè  ngµy 25/12/2000 cña C«ng    ty chÕ  biÕn  kinh  vµ  doanh s¶n phÈm  dÇu  má, C«ng  v¨n  38/TCHQ­KTTT   sè  ngµy  03/1/2001 cña Tæng  côc H¶i quan    vÒ viÖc  ph©n   ivµ  lo¹  thuÕ  suÊt  thuÕ  nhËp khÈu  Æt   m hµng dÇu biÕn  thÕ, Tæng     côc ThuÕ   ý  cã  kiÕn nh  sau: C¨n  BiÓu  cø  thuÕ thuÕ  nhËp khÈu   ®∙i ban  u    hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh   1803/1998/Q§/BTC  sè  ngµy 11/12/1998 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh; Bé      Th«ng   sè  t 37/1999/TT/BTC  ngµy 07/04/1999 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng  dÉn  c¸ch ph©n  ihµng  lo¹  ho¸ theo Danh môc  BiÓu thuÕ thuÕ xuÊt khÈu, BiÓu    thuÕ thuÕ nhËp khÈu,th×:   ­ M Æt     hµng DÇu   biÕn  thÕ,thuéc ch¬ng    sè      34,m∙  34031911,thuÕ    suÊt  thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙i5%   u    (n¨m  phÇn tr¨m). §Ò  nghÞ  Tæng   côc H¶i quan chØ  ®¹o Côc    h¶i quan c¸c ®Þa  ph¬ng  kiÓm     tra thùc  hµng  tÕ  nhËp  khÈu cña doanh  nghiÖp, nÕu     ®óng    Æt   lµ m hµng  dÇu  biÕn thÕ  ph©n  i sè  tÝnh  th×  lo¹ m∙  vµ  thuÕ  nhËp  khÈu  thèng nhÊt  theo ®óng    quy ®Þnh. Tæng  côc thuÕ        tr¶lêi®Ó C«ng    ty chÕ biÕn  kinh doanh  vµ    s¶n phÈm   dÇu  má, Tæng  côc    H¶iquan  îcbiÕt. ®    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2