Công văn 2761/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với xây dựng, lắp đặt

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
99
lượt xem
4
download

Công văn 2761/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với xây dựng, lắp đặt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2761/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với xây dựng, lắp đặt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2761/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với xây dựng, lắp đặt

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a   T æ n g   c ô c   T h u Õ   s è   2 7 6 1 T C T / D N N N   n g µ y   3 0   t h ¸ n g   8   n ¨ m   2 0 0 4  vÒ thuÕ suÊt thuÕ GTGT ®èi víi x©y dùng, l¾p ®Æt KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW Võa qua Tæng côc ThuÕ nhËn ®îc c«ng v¨n cña mét sè  ®Þa ph¬ng vµ doanh nghiÖp hái vÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng   (GTGT) ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng ký hîp ®ång tríc vµ  sau ngµy 1/1/2004, Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau: Theo   qui   ®Þnh   t¹i   Môc   II   ­   PhÇn   H   ­   Th«ng   t  sè  120/2003/TT­BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn  thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 158/2003/N§­CP ngµy 10/12/2003 cña  ChÝnh  phñ  qui  ®Þnh  chi tiÕt thi hµnh LuËt  thuÕ  gi¸ trÞ  gia t¨ng vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt  thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th×: ­ §èi víi c«ng tr×nh x©y dùng, l¾p ®Æt ®∙ ký hîp ®ång  x©y dùng tríc 1/1/2004 víi møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT 5% nh­ ng   ®Õn   31/12/2003   c¸c   c«ng   tr×nh   x©y   dùng,   l¾p   ®Æt   dë  dang cha hoµn thµnh th× khèi lîng x©y dùng dë dang nµy ®­ îc tiÕp tôc ¸p dông møc thuÕ suÊt lµ 5%. ­   Trêng   hîp   hîp   ®ång   x©y   dùng,   l¾p   ®Æt   ký   tríc  1/1/2004   víi   møc   thuÕ  suÊt   thuÕ   GTGT   5%,   nhng   n¨m   2003  cha thùc hiÖn x©y dùng, l¾p ®Æt, kh«ng cã khèi lîng x©y  dùng, l¾p ®Æt dë dang th× thuÕ suÊt thuÕ GTGT ¸p dông ®èi  víi c¸c c«ng tr×nh nµy lµ 10%. C¸c ®¬n vÞ nhËn thÇu x©y  dùng, l¾p ®Æt vµ chñ ®Çu t tiÕn hµnh ®iÒu chØnh hîp ®ång  ®∙ ký theo møc thuÕ suÊt qui ®Þnh lµ 10%. Tæng côc ThuÕ tr¶ lêi ®Ó Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè  híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản