Công văn 2778/VPCP-XDPL của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
32
lượt xem
3
download

Công văn 2778/VPCP-XDPL của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2778/VPCP-XDPL của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2778/VPCP-XDPL của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2778/VPCP-XDPL V/v bổ sung chương trình xây Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2007 dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng Kính gửi: Bộ Xây dựng Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 19/TTr-BXD ngày 9 tháng 5 năm 2007 về việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Xây dựng về việc chưa sửa đổi Nghị định 126/2004/ NĐ-CP ngày 26/5/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà. 2. Giao Bộ Xây dựng chủ trì cùng các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan, khẩn trương soạn thảo và trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Điều 10, 67, 86, 94 và 120 của Luật Xây dựng trong quý III năm 2007. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Bộ Tư pháp; - VPCP: BTCN, các PCN Văn Trọng Lý, (Đã ký) KIều Đình Thụ, TB.Phạm Anh Tuấn, các Vụ TH, CN, Website Chính phủ; Kiều Đình Thụ - Lưu: VT, XDPL (6).
Đồng bộ tài khoản