Công văn 2780/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
54
lượt xem
5
download

Công văn 2780/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2780/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu linh kiện ôtô dạng CKDI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2780/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  ­ T æ n g  c ôc sè 2780/TC H Q­G S Q L   c n g µ y 13 th¸ng 6 n¨ m  2003 v Ò  viÖc n h Ë p   h È u   k linh  kiÖ n  «t« d¹ng C K D 1 KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè Ngµy  22/5/2003 V¨n phßng  ChÝnh  phñ  C«ng  cã  v¨n  2497/VPCP­ sè  KTTH   th«ng b¸o  kiÕn  ý  cña Phã Thñ íng  t NguyÔn  TÊn Dòng  viÖc  vÒ  nhËp  khÈu    linhkiÖn    «t« d¹ng  CKD1.  Theo ®ã,    c¸c doanh  nghiÖp s¶n  xuÊt,l¾p      r¸p «    îcnhËp  t« ®   khÈu  l     sè îng linhkiÖn  t« d¹ng  «    CKD1   cßn    l¹ theo  i GiÊy phÐp   do    Bé Th¬ng    cÊp  íc ngµy  m¹i ®∙  tr   QuyÕt  ®Þnh   48/2003/Q§­ sè  TTg ngµy  08/4/2003  cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  hiÖu      cã  lùc thihµnh, thêih¹n      thùc hiÖn    ®Õn   hÕt ngµy 31/12/2003.Tæng    côc    H¶i quan  híng dÉn    thªm  thñ tôc h¶i vÒ        quan  sau: nh  1.ChØ     lµm        thñ tôch¶iquan cho      c¸cl«hµng      lµlinhkiÖn  t«d¹ng  «    CKD1   nhËp  khÈu    khidoanh  nghiÖp xuÊt tr×nh b¶n      chÝnh  nép  vµ  b¶n sao    v¨n b¶n  cho phÐp  nhËp  khÈu  cña  Th¬ng    Bé  m¹i cÊp  cho doanh nghiÖp  íc ngµy  tr   15/5/2003 (ngµy    QuyÕt  ®Þnh  48/2003/Q§­ sè  TTg  hiÖu      cã  lùcthihµnh). ­ Khilµm          thñ tôcnhËp khÈu ph¶itheo      l       dâi,trõsè îng linhkiÖn  t« d¹ng  «    CKD  nhËp khÈu theo quy ®Þnh  t¹ C«ng  v¨n sè 208/TCHQ­GSQL  ngµy  i 22/01/1996  cña  Tæng  côc    h¶iquan  viÖc  vÒ  híng dÉn    thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh  89/CP  Th«ng   ªnBé  viÖc  giÊy phÐp  vµ  tli   vÒ  bá    xuÊt,nhËp    khÈu chuyÕn. ­ ViÖc    nhËp khÈu    linhkiÖn  t« d¹ng  «    CKD1  theo GiÊy phÐp  cña  Th­ Bé  ¬ng    cÊp  íc ngµy  m¹i ®∙  tr   QuyÕt ®Þnh  48/2003/Q§­ sè  TTg  ngµy  08/4/2003  cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  hiÖu      cã  lùc thihµnh, chØ   îc thùc hiÖn    ®     ®Õn  hÕt  ngµy 31/12/2003. 2. B¸o    c¸o  l linhkiÖn  sè îng    CKD1       mµ c¸c doanh nghiÖp  thùc  ®∙  nhËp  khÈu      tõ 01/ 01/2003 ®Õn  15/5/2003;sè îng  îc phÐp    l ®   nhËp khÈu  theo    v¨n b¶n cho  phÐp  cña  Th¬ng        Bé  m¹i.KÓ tõngµy 15/5/2003 trë®i,®Þnh  hµng        kú  th¸ng b¸o    c¸o b»ng  v¨n b¶n (tuÇn ®Çu  hµng th¸ng)vÒ     Tæng   côc H¶i quan  (Vô GSQL)  l     sè îng linhkiÖn CKD1       mµ c¸c doanh nghiÖp  thùc nhËp  ®∙    trong  th¸ng. Yªu cÇu Côc  ëng  tr Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè qu¸n tr     iÖt®Õn     c¸c ®¬n   trùc thuéc  vÞ    thùc hiÖn theo ®óng tinh thÇn    chØ  ®¹o cña Thñ  íng t   ChÝnh  phñ. 
Đồng bộ tài khoản