Công văn 2787/TCT-TS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Phuong Truc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
58
lượt xem
4
download

Công văn 2787/TCT-TS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2787/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc mức thu thuế nhà, đất đối với đô thị mới thành lập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2787/TCT-TS của Tổng cục Thuế

  1. C¤NG V¡N CñA TæNG CôC THUÕ Sè 2787/TCT­TS NGµY 16 TH¸NG 8 N¡M 2005 VÒ VIÖC MøC THU THUÕ NHµ, §ÊT §èI VíI §¤ THÞ MíI THµNH LËP KÝnh göi: Côc ThuÕ tØnh Nam §Þnh §ång kÝnh  Côc   ThuÕ   c¸c   tØnh,   thµnh   phè  göi: trùc thuéc TW Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 1065CT/THDT ngµy 22/7/2005 cña Côc  ThuÕ tØnh Nam §Þnh vÒ ®Ò nghÞ ¸p dông møc thu thuÕ nhµ, ®Êt  vïng   n«ng   th«n   ®èi   víi   c¸c   th«n   xãm   thuéc   thÞ   trÊn   c¸c  huyÖn vµ c¸c phêng míi thµnh lËp thuéc thµnh phè Nam §Þnh,  Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau: Theo quy ®Þnh t¹i §iÓm 1c vµ §iÓm 2b, Môc II, Th«ng t  sè 83 TC/TCT ngµy 07/10/1994 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi  hµnh   NghÞ   ®Þnh   sè   94/CP   ngµy   25/8/1994   cña   ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh thuÕ nhµ, ®Êt th× møc thu  thuÕ nhµ, ®Êt t¹i ®Þa bµn c¸c th«n, xãm thuéc thÞ trÊn c¸c  huyÖn hoÆc phêng thuéc thµnh phè Nam §Þnh míi thµnh lËp (mµ  ®iÒu kiÖn sinh ho¹t cña ngêi d©n nh vïng n«ng th«n) sÏ ®îc  x¸c  ®Þnh  b»ng 2 lÇn  møc thuÕ  sö dông  ®Êt  n«ng nghiÖp   cña  h¹ng ®Êt cao nhÊt trong th«n, Êp. V× vËy, ®Ò nghÞ Côc ThuÕ  tØnh   Nam   §Þnh   thùc   hiÖn   thu   thuÕ   nhµ,   ®Êt   theo   ®óng   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. Trêng hîp t¹i c¸c th«n, xãm thuéc thÞ trÊn hoÆc phêng  míi thµnh lËp cã c¸c hé gia ®×nh thuéc diÖn hé nghÌo (theo  tiªu chuÈn hé nghÌo quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn  hµnh) th× c¸c hé nghÌo nµy ®îc miÔn thuÕ nhµ, ®Êt theo quy  ®Þnh t¹i §iÓm 1a, Th«ng t  sè 71/2002 TT­BTC ngµy 19/8/2002  cña Bé Tµi chÝnh söa ®æi, bæ sung Th«ng t sè 83 TC/BTC ngµy  07/10/1994 cña Bé Tµi chÝnh. Tæng côc ThuÕ tr¶ lêi ®Ó Côc thuÕ tØnh Nam §Þnh biÕt  vµ thùc hiÖn./.
Đồng bộ tài khoản