intTypePromotion=3

Công văn 2791/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
89
lượt xem
7
download

Công văn 2791/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2791/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về đề xuất chỉ định thầu công trình nạo vét duy tu các luồng tàu biển năm 2009 có kinh phí nạo vét nhỏ hơn 5 tỉ đồng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2791/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM   c l p – T do – H nh Phúc   S : 2791 /BGTVT-TC Hà N i, ngày 05 tháng 5 năm 2009 V/v xu t ch nh th u công trình n o vét duy tu các lu ng tàu bi n năm 2009 có kinh phí n o vét nh hơn 5 t ng. Kính g i: C c Hàng h i Vi t Nam. B Giao thông v n t i nh n ư c văn b n s văn b n s 587/CHHVN-BCB ngày 02/4/2009 c a C c Hàng h i Vi t Nam v vi c xin ch nh th u công trình n o vét duy tu các lu ng tàu bi n năm 2009 có kinh phí n o vét nh hơn 5 t ng. V v n này, B Giao thông v n t i có ý ki n như sau: B Giao thông v n t i ã có văn b n s 1675/BGTVT-KCHT ngày 23/3/2009 trình Th tư ng Chính ph ngh xin Th tư ng Chính ph cho phép C c Hàng h i Vi t Nam ư c áp d ng cơ ch c thù cho công tác n o vét, duy tu lu ng hàng h i năm 2009 theo nguyên t c ã ư c Th tư ng Chính ph ch p thu n t i công văn s 1643/VPCP-KTN ngày 01/10/2008, tuy nhiên cho n nay Th tư ng Chính ph chưa có ý ki n tr l i v ngh trên c a B Giao thông v n t i. Do tính ch t c p bách c a vi c ph i tri n khai công tác n o vét duy tu lu ng tàu bi n năm 2009 trư c mùa mưa bão, trong khi chưa có ý ki n tr l i c a Th tư ng Chính ph , B Giao thông v n t i yêu c u C c Hàng h i Vi t Nam như sau: 1. i v i các công trình n o vét duy tu lu ng tàu bi n năm 2009 có kinh phí n o vét l n hơn 5 t ng: Ch th c hi n theo ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph . 2. i v i các các công trình n o vét duy tu lu ng tàu bi n năm 2009 có kinh phí n o vét nh hơn 5 t ng: ư c áp d ng theo phương th c ch nh th u theo quy nh c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 229/TTG-KTN ngày 16/02/2009 v vi c áp d ng hình th c ch nh th u i v i các d án c p bách v i i u ki n các công trình này ph i l p d án (Báo cáo kinh t - K thu t) và trình c p có th m quy n phê duy t theo quy nh. Yêu c u C c Hàng h i Vi t Nam kh n trương th c hi n./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Như trên; TH TRƯ NG - B trư ng ( b/c); - V KH T; - C c QLXD&CLCTGT; - Lưu: VT, TC. ® ký Ngô Th nh c
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản