intTypePromotion=1

Công văn 2793/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
44
lượt xem
1
download

Công văn 2793/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2793/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế GTGT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2793/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan sè 2793/TCHQ-KTTT ngµy 5 th¸ng 7 n¨m 2001 vÒ viÖc hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè C¨n cø Th«ng t 122/2000/TT-BTC ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT). §Ó thùc hiÖn thèng nhÊt trong toµn ngµnh vÒ viÖc hoµn thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi c¸c trêng hîp hµng ho¸ nhËp khÈu. Tæng côc híng dÉn c¸c ®¬n vÞ nh sau: 1. §èi víi lo¹i h×nh nhËp nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt - xuÊt khÈu, t¹m nhËp - t¸i xuÊt... thuÕ GTGT ®èi tîng nép thuÕ ®· nép vµo tµi kho¶n "thuÕ t¹m thu" cña H¶i quan t¹i Kho b¹c. H¶i quan n¬i ®¨ng ký tê khai hµng nhËp khÈu cña lo¹i h×nh trªn thèng kª chi tiÕt toµn bé sè tiÒn thuÕ GTGT t¹i tµi kho¶n "thuÕ t¹m thu" theo tõng tê khai vµ chuyÓn nép hÕt vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc mµ kh«ng trùc tiÕp hoµn tr¶. Khi thanh kho¶n "thuÕ t¹m thu"c¬ quan H¶i quan híng dÉn ®èi tîng nép thuÕ mang biªn lai thu thuÕ GTGT sang c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng ®Ó hoµn. 2. §èi víi lo¹i h×nh nhËp khÈu ®Ó kinh doanh, thuÕ GTGT ®èi tîng nép thuÕ ph¶i nép vµo Ng©n s¸ch nhµ níc (theo th«ng b¸o thuÕ) nhng sau ®ã ®îc ®iÒu chØnh gi¶m theo chÕ ®é th× xö lý nh sau: - Trêng hîp thuÕ GTGT ®· nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc theo th«ng b¸o thuÕ th× c¬ quan H¶i quan kh«ng ra quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh gi¶m thuÕ GTGT mµ chØ x¸c nhËn sè thuÕ GTGT ®îc ®iÒu chØnh gi¶m khi cã ®Ò nghÞ cña ®èi tîng nép thuÕ, ®Ó lµm c¬ së cho c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng hoµn tr¶. Trêng hîp thuÕ GTGT trong thêi gian ©n h¹n (theo th«ng b¸o thuÕ) cha ph¶i nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc th× c¬ quan H¶i quan ra quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh gi¶m thuÕ GTGT vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n b×nh thêng. Tæng côc th«ng b¸o ®Ó c¸c ®¬n vÞ biÕt vµ thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2