Công văn 28/9/2001 của Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
43
lượt xem
2
download

Công văn 28/9/2001 của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 28/9/2001 của Chính phủ về việc thực hiện chủ trương xã hội hoá các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 28/9/2001 của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a C h Ý n h  p h ñ  s è  889/CP­K G   g µ y  28 th¸ng 9 n¨ m  2001  n v Ò  vi Ö c th ù c hi Ö n  c h ñ  tr n g   ¬ x∙ h éi  o¸ c¸c  o ¹t ® é n g   h h trong  Ü nh v ù c  l gi¸o d ô c,  t Õ, v¨n h o¸, y   th Ó  thao K Ýnh  öi:   é  g   B Gi¸odôc  µ  µo  ¹o, ­   v§ t ­Bé  tÕ,   Y  ­Bé    V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin ­ Uû     ban  Ó   ôc  Ó   Th d Th thao, ­Bé    Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi,   X∙  ­Bé  µichÝnh,   T  ­ Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ­ ¬ng. § Ó   ótra nh÷ng  r   kinh nghiÖm   µ      v gi¶iph¸p  Çn  Õt, Õp tôc ®Èy  ¹nh   c thi   ti     m thùc  Ön  ¬ng  íng  µ  ñ  ¬ng    éi ho¸    ¹t®éng  hi ph h v ch tr x∙ h   c¸c ho   trong lÜnh  ùc    v gi¸odôc,y  Õ,v¨n ho¸ vµ  Ó      t       th thao,Thñ íng Ch Ýnh  ñ    Çu:   t  ph yªu c 1. C¸c  é:    B Gi¸o dôc  µ  µo  ¹o,Lao  ng    ¬ng    v§ t  ®é ­ Th binh vµ  héi,Y  Õ,   X∙    t   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    û   tin, ban  Ó   ôc  Ó   U Th d Th thao  èihîp víiBé   µi chÝnh  ã  ph       T   c híng  Én  ô  Ó      é,  µnh, Uû   d c th ®Ó c¸c B ng   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc    Trung  ng  Õn  µnh  ¬  Õt  Öc  ùc hiÖn    ñ  ¬ng, chÝnh  ¬ ti h s k vi th   c¸c ch tr   s¸ch  Ò     éi ho¸ (trong ®ã   ã  v x∙ h       c NghÞ   Õt  è  quy s 90/CP  µy  th¸ng 8  ng 21    n¨m   1997  ña  Ýnh  ñ  Ò   ¬ng  íng  µ  ñ  ¬ng    éi ho¸    ¹t®éng  c Ch ph v ph h v ch tr x∙ h   c¸c ho   gi¸odôc, y  Õ, v¨n        t   ho¸,NghÞ   nh  è  ®Þ s 73/N§­   µy  th¸ng 8  CP ng 19    n¨m  1999  cña  Ýnh  ñ  Ò   Ýnh  Ch ph v ch s¸ch khuyÕn  Ých    éiho¸ ®èi víi   ¹t®éng    kh x∙h         ho   c¸c trong lÜnh  ùc    ôc,y  Õ,v¨n ho¸,thÓ    v gi¸od   t       thao). éi dung  ¬  Õt  Çn  i  ©u      N sk c ®s ®¸nh    Ò   Ën  gi¸v nh thøc,sù    chØ  o  iÒu  µnh, tæ  ®¹ ® h   chøc  ùc hiÖn, c¬  Õ   th     ch chÝnh  s¸ch,kÕt    qu¶  ô  Ó  Çn  c th (c nªu  â  ÷ng  Æt   îc,cha  îc,nguyªn r nh m ®  ®    nh©n, ® Æc   Ötl ý  Ò   Ýnh    bi  u  v ch s¸ch ®Ç u  ,chÝnh    t  s¸ch sö  ông  t,chÝnh   d ®Ê   s¸ch tµichÝnh, c¬  Õ        ch qu¶n  ý…),trªnc¬  ë    a      Õn  Þ  ô  Ó  l     s ®ã ® ra c¸c ki ngh c th vÒ   æi  íic¬  Õ,  Ýnh  ® m   ch ch s¸ch vµ    Êt c¸c gi¶iph¸p  Õtthùc ®Ó   Õp   ®Ò xu       thi     ti   tôc®Èy  ¹nh  ùc hiÖn  ñ  ¬ng    m th   ch tr quan  äng nµy. tr   2. C¸c  é,  µnh, Uû   B ng   ban  ©n  ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  ¬ chØ  o  Õn  µnh  ¬  Õt  ®¹ ti h s k theo  yªu  Çu  c nªu trªn;göi b¸o  kÕt     c¸o  qu¶  n     é, ngµnh  ®Õ c¸c B   qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   Ünh  ùc ¬ng  l  n  l vt øng  µ  v V¨n  phßng  ChÝnh  ñ  ícngµy  th¸ng10  ph tr   30    n¨m  2001. 3. C¸c  é:    B Gi¸o dôc  µ  µo  ¹o,Lao  ng    ¬ng    v§ t  ®é ­ Th binh vµ  héi,Y  Õ,   X∙    t   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    û   tin, ban  Ó   ôc  Ó   U Th d Th thao  èihîp víi é  µichÝnh,trªn ph       T   B    c¬  ë  Õt  s k qu¶  ¬  Õt  ña    é, ngµnh, c¸c ®Þa   ¬ng, tæng  îp,®¸nh    s k c c¸c B      ph   h  gi¸ vµ  chøc  éinghÞ  ¬  Õt  Ünh  ùc  ô  tæ  h  sk l v ph tr¸ch,b¸o    ñ  íng ChÝnh  ñ    c¸o Th t   ph tr cngµy  th¸ng11  í  20    n¨m  2001.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản