intTypePromotion=1

Công văn 2808/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc biện pháp tăng cường quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
108
lượt xem
5
download

Công văn 2808/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc biện pháp tăng cường quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2808/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc biện pháp tăng cường quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2808/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc biện pháp tăng cường quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña V¨n phßng chÝnh phñ sè 2808/VPCP-KTTH ngµy 24 th¸ng 5 n¨m 2002 vÒ viÖc biÖn ph¸p t¨ng cêng qu¶n lý hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng KÝnh göi: - Bé Tµi chÝnh, - Bé T ph¸p, - Bé C«ng an, - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, - Bé Th¬ng m¹i, - Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, - Tæng côc H¶i quan. XÐt ®Ò nghÞ cña Bé Tµi chÝnh t¹i C«ng v¨n sè 4363/TC-TCT ngµy 07 th¸ng 5 n¨m 2002, vÒ c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc gian lËn trong khÊu trõ vµ hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thay mÆt Thñ tíng ChÝnh phñ, Phã Thñ tíng NguyÔn TÊn Dòng cã ý kiÕn nh sau: 1. VÒ viÖc tr×nh ban hµnh NghÞ ®Þnh söa ®æi, bæ sung NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, yªu cÇu Bé Tµi chÝnh tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c Bé, ngµnh liªn quan vµ lÊy ý kiÕn thÈm ®Þnh b»ng v¨n b¶n cña Bé T ph¸p ®Ó tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh. 2. Nh»m t¨ng cêng biÖn ph¸p qu¶n lý hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu, ng¨n ngõa t×nh tr¹ng lîi dông chÝnh s¸ch hoµn thuÕ ®Ó chiÕm ®o¹t tiÒn ng©n s¸ch nhµ níc, yªu cÇu: a. C¸c Bé, ngµnh chØ ®¹o triÓn khai thùc hiÖn nghiªm c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý vµ chèng thÊt thu ng©n s¸ch nhµ níc quy ®Þnh t¹i ChØ thÞ sè 06/2002/CT-TTg ngµy 20 th¸ng 02 n¨m 2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. b. Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ¸p dông biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn thanh to¸n tiÒn b¸n hµng ho¸ xuÊt khÈu qua Ng©n hµng, ®Æc biÖt lµ viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ qua cöa khÈu biªn giíi ®Êt liÒn. c. Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi c¬ quan liªn quan chØ ®¹o thùc hiÖn viÖc ph©n lo¹i ®èi tîng ®Ò nghÞ hoµn thuÕ theo nguyªn t¾c: §èi víi c¸c ®¬n vÞ thêi gian qua chÊp hµnh nghiªm tóc c¸c LuËt thuÕ vµ thùc hiÖn thanh to¸n qua Ng©n hµng th× xÐt hoµn thuÕ tríc, kiÓm tra sau; ®èi víi nh÷ng ®¬n vÞ kh«ng chÊp hµnh tèt c¸c LuËt thuÕ vµ kh«ng thùc hiÖn thanh to¸n qua Ng©n hµng th× ph¶i kiÓm tra tríc khi xÐt hoµn thuÕ. ViÖc ph©n lo¹i c¸c ®èi tîng xÐt hoµn thuÕ trªn ®©y ph¶i cã quy ®Þnh cô thÓ vµ thùc hiÖn c«ng khai, d©n chñ. d. §èi víi nh÷ng c¸n bé, c«ng chøc Nhµ níc lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n, th«ng ®ång hoÆc thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong viÖc qu¶n lý thu thuÕ, hoµn thuÕ, cÇn x¸c ®Þnh râ møc ®é sai ph¹m ®Ó cã h×nh thøc kû luËt
  2. 2 thÝch ®¸ng hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. V¨n phßng ChÝnh phñ xin th«ng b¸o ®Ó c¸c c¬ quan biÕt, thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2