Công văn 2810/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
66
lượt xem
2
download

Công văn 2810/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2810/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc xử thuế đối với trường hợp mua hàng hoá của đơn vị bỏ trốn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2810/TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña tæng côc thuÕ sè 2810 TCT/CS ngµy 1 th¸ng 8 n¨m 2003 vÒ viÖc xö lý thuÕ ®èi víi trêng hîp mua hµng hãa cña ®¬n vÞ bá trèn KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Tæng côc thuÕ nhËn ®îc c«ng v¨n cña mét sè Côc thuÕ ®Þa ph¬ng, doanh nghiÖp nªu víng m¾c trong viÖc xö lý vÒ thuÕ ®èi víi c¸c hãa ®¬n mua hµng hãa, dÞch vô cña c¸c ®¬n vÞ bá trèn. VÊn ®Ò nµy, Tæng côc thuÕ cã ý kiÕn nh sau: C¨n cø quy ®Þnh t¹i Kho¶n 3 §iÒu 15, §iÒu 18 NghÞ ®Þnh sè 89/2002/ N§-CP ngµy 7/11/2002 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc in, ph¸t hµnh, sö dông, qu¶n lý hãa ®¬n; ®iÓm 3 PhÇn C Th«ng t sè 120/2002/TT-BTC ngµy 30/12/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 89/2002/N§-CP ngµy 7/11/2002 cña ChÝnh phñ nªu trªn. - NÕu hãa ®¬n ph¸t sinh tríc ngµy doanh nghiÖp b¸n hµng ®îc x¸c ®Þnh lµ bá trèn theo th«ng b¸o cña c¬ quan thuÕ th× Côc thuÕ ph¶i kiÓm tra x¸c ®Þnh: + Trêng hîp hãa ®¬n nªu trªn lµ ®óng thùc tÕ cã mua hµng, hµng hãa mua vµo cã nhËp kho, ®îc h¹ch to¸n kÕ to¸n trªn sæ s¸ch ®Çy ®ñ, ®óng quy ®Þnh th× ®¬n vÞ mua hµng ®îc khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo vµ ®îc tÝnh vµo chi phÝ hîp lý khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. + Trêng hîp hãa ®¬n kh«ng cã hµng mua vµo th× xö lý theo hµnh vi trèn thuÕ, kh«ng ®îc khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo vµ kh«ng ®îc tÝnh vµo chi phÝ hîp lý khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp - NÕu hãa ®¬n ph¸t sinh tõ ngµy doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh lµ bá trèn th× kh«ng ®îc kª khai ®Ó tÝnh khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo, kh«ng ®îc tÝnh vµo chi phÝ hîp lý khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Tæng côc thuÕ híng dÉn ®Ó c¸c Côc thuÕ biÕt vµ thùc hiÖn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản