Công văn 2819/TC/CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
85
lượt xem
3
download

Công văn 2819/TC/CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2819/TC/CST của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế GTGT đối với hoạt động giải trí có đặt cược

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2819/TC/CST của Bộ Tài chính

  1. c«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh sè 2819 TC/CST ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2005 VÒ viÖc híng dÉn thuÕ GTGT ®èi víi ho¹t ®éng gi¶i trÝ cã ®Æt cîc KÝnh göi: Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Th«ng t sè 120/2003/TT-BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 158/2003/N§-CP ngµy 10/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) vµ LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ GTGT, Bé Tµi chÝnh ®· nhËn ®îc mét sè c«ng v¨n cña c¸c c©u l¹c bé thÓ thao, doanh nghiÖp hái vÒ gi¸ tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh gi¶i trÝ cã ®Æt cîc. VÒ vÊn ®Ò nµy Bé Tµi chÝnh híng dÉn nh sau: Kinh doanh gi¶i trÝ cã ®Æt cîc lµ lo¹i ho¹t ®éng dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµ chÞu thuÕ GTGT theo quy ®Þnh cña c¸c LuËt thuÕ vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh. Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT kinh doanh gi¶i trÝ cã ®Æt cîc ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së sè tiÒn thu ®îc tõ ®Æt cîc trõ (-) sè tiÒn tr¶ thëng cho kh¸ch th¾ng cuéc, cô thÓ lµ: Sè tiÒn thu ®îc tõ - Sè tiÒn tr¶ thëng ®Æt cäc cho kh¸ch th¾ng Gi¸ tÝnh = cuéc thuÕ GTGT 1+10% Bé Tµi chÝnh híng dÉn ®Ó Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản