Công văn 2822/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
47
lượt xem
1
download

Công văn 2822/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2822/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng của linh kiện và cụm linh kiện máy tính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2822/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n cña Tæng côc thuÕ sè 2822 TCT/NV1 ngµy 29 th¸ng 7 n¨m 2002 vÒ viÖc thuÕ suÊt thuÕ GTGT cña linh kiÖn vµ côm linh kiÖn m¸y tÝnh KÝnh göi: - Tæng côc H¶i quan - Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Thêi gian qua Tæng côc ThuÕ nhËn ®îc mét sè C«ng v¨n cña c¸c doanh nghiÖp hái vÒ thuÕ suÊt thuÕ GTGT ®èi víi c¸c mÆt hµng lµ linh kiÖn vµ côm linh kiÖn m¸y tÝnh. VÒ vÊn ®Ò nµy, Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau: Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.6 Môc II PhÇn B vµ Phô lôc sè 4 cña Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT th×: m¸y tÝnh vµ côm linh kiÖn m¸y tÝnh ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ 5%. Côm linh kiÖn m¸y vi tÝnh bao gåm côm linh kiÖn ®ång bé vµ c¸c bé phËn nh: mµn h×nh, æ ®Üa cøng, bµn phÝm, con chuét, bé phËn xö lý trung t©m CPU. Tæng côc ThuÕ ®Ò nghÞ Tæng côc H¶i quan, Côc thuÕ c¸c ®Þa ph- ¬ng híng dÉn c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn kª khai tÝnh thuÕ GTGT ph¶i nép theo ®óng quy ®Þnh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản