Công văn 2834/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
29
lượt xem
1
download

Công văn 2834/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2834/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về Chương trình khung tổ chức thực hiện định hướng phát triển cấp nước đô thị đến năm 2020

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2834/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a B é  x © y   ù n g  S è  2834/BX D­K T Q H  n g µ y 22  d th¸ng 10 n¨ m  1999 v Ò   vi Ö c C h ¬ n g  tr× nh  h u n g  t æ  c h ø c th ù c hi Ö n   k ® Þ n h   í ng p h¸t tri Ó n c Ê p  n íc ® «   Þ   Õ n  n¨ m  2020 h th ® KÝnh  öi: g  ­V¨n    phßng  Ýnh  ñ  Ch ph     ­Bé  Õ   ¹ch §Çu        K ho   t     ­Ban          Tæ chøc  C¸n  é  Ýnh  ñ  b Ch ph     ­Bé  µichÝnh        T       ­Bé        N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   nghiÖp      ­Bé        Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng tr     ­Ban        Qu¶n  ýc¸ckhu  l    c«ng  nghiÖp  ÖtNam   Vi       ­ Uû         ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ­ ¬ng. Thùc  Ön  hi Quy Õt  nh  è  ®Þ s 63/1998/Q§­TTg  µy  ng 18/3/1998  ña  ñ ­ c Th t íng ChÝnh  ñ  Ò   Öc    Öt  nh  íng ph¸ttr Ón cÊp  íc®«  Þ  n     ph v vi phª duy ®Þ h    i   n   th ®Õ n¨m  2020, Bé   ©y  ùng  ∙  ¹n th¶o  ¬ng  ×nh khung  chøc  ùc hiÖn   X d ® so   Ch tr   tæ  th   ®Þnh  íng ph¸ttr Ón cÊp  íc®«  Þ  Öt Nam   n   h    i   n   th Vi   ®Õ n¨m  2020.Ch ¬ng  ×nh   tr   khung  µy  ∙  îc tr×nh  µy  µ  ng  ãp    Õn  ña    é,  µnh  µ    n ®®  b v ®ã g ý ki c c¸c B ng v c¸c ®Þa  ph¬ng  ¹  éi  t iH nghÞ   qu¶n  ý vµ   l   ph¸t tr Ón ®«   Þ  µo   ngµy     i th v hai 12, 13/3/1999  µ  éi nghÞ  Ò   èng  Êttho¸tníc,thÊtthu tiÒn nícvµo  ngµy  vH  v ch th            2  15­16/10/1998 t¹ Hµ   éi.    N i Tõ  th¸ng 3  n     ®Õ th¸ng 8/1999,Bé   ©y  ùng  ∙  chøc  Êy ý  Õn       X d ® tæ  l   ki c¸c Bé,  µnh  ng Trung  ng  ã  ªnquan, Uû   ¬ c li     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è    ph trùc thuéc    Trung  ng, Uû   ¬   ban  ©n  ©n    µnh  è, thÞ      ë   ©y   nh d c¸c th ph   x∙;c¸c S X dùng,Së    Giao  th«ng C«ng  Ýnh,KiÕn  ócs  ëng  µnh  è  µ   éi,thµnh  ch   tr   tr th ph H N   phè  å   Ý   H Ch Minh. Sau    Ën  îc nh÷ng    Õn  ng  ãp    khinh ®  ý ki ®ã g b»ng  b¶n  v¨n  cña  c¸c  ¬  c quan, Bé   ©y   ùng  ∙     X d ® bæ sung  µ  µn  v ho chØnh  ¬ng  ×nh Ch tr   khung  chøc  ùc  Ön  nh   íng  tæ  th hi ®Þ h ph¸ttr Ón  Êp  íc ®«   Þ  Öt   i c n  th Vi Nam   ®Õ n  n¨m  2020    ®Ó ban  µnh  h theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 63/1998/Q§­ TTg  µy  ng 18/3/1998 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.   Th t   ph Bé   ©y  ùng    öi Ch ¬ng  ×nh  X d xin g   tr khung  µy    Þ     é,  µnh, n ®Ò ngh c¸c B ng   Uû  ban  ©n   ©n,  éi  ng  ©n   ©n   çi  Êp,  nh d H ®å nh d mc c¸c  ë,  S ban, ngµnh  ªn   li   quan  ã  ¬ng  ×nh hµnh  ng  ô  Ó    chøc  ùc hiÖn    Ö m   ô  c ch tr   ®é c th ®Ó tæ  th   c¸c nhi v theo chøc  n¨ng,quyÒn  ¹n  µ    h v tr¸chnhiÖ m   ña  ×nh    cm trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ý l  vµ    iÓncÊp  íc®«  Þ. ph¸ttr   n   th Trong    ×nh thùc hiÖn,c¸c bé, ngµnh  µ  a   ¬ng  Õu  ã  ÷ng  qu¸ tr         v ®Þ ph n c nh víng m ¾ c     öivÒ   é  ©y  ùng    Þp  êibæ     xing   B X d ®Ó k th   sung,hoµn    chØnh.
  2. 2 C h ¬ n g  tr × nh k h u n g  th ù c hi Ö n  "§ Þ n h  h í ng p h¸t tri Ó n c Ê p  n í c ® «   th Þ  Vi Ö t N a m  ® Õ n  n¨ m  2 02 0" (Ban  µnh  ùc hiÖn  h th   theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 63/1998/Q§/TTg  ngµy 18/3/1998 cña  ñ íng ChÝnh  ñ)   Th t   ph   I.Tªn  ¬ng  ×nh: Ch ¬ng  ×nh khung  ùc hiÖn  Þnh  íng ph¸ttr Ón   ch tr   tr   th   § h    i   cÊp  íc®«  Þ  ÖtNam   n   n   th Vi   ®Õ n¨m  2020. II  ô c   .M tiªu:Cô   Ó    Þnh  íng ph¸ttr Ón cÊp  íc®«  Þ  Öt Nam     th ho¸ § h    i   n   th Vi   ®Õ n  n¨m 2020  µ  v chØ  Þ  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   Öc    êng  th c Th t   ph v vi t¨ng c c«ng  t¸cqu¶n  ývµ    iÓncÊp  íc®«  Þ.   l   ph¸ttr   n   th ­ X¸c  Ëp quan  iÓ m,  Ën    l  ® nh thøc vµ  Öm   ô    nhi v qu¶n  ýph¸ttr ÓncÊp  íc l    i   n  ®«  Þ  µ  Ön  th v bi ph¸p phèihîp c¸cho¹t®éng  ÷a c¸cBé, ngµnh,Uû           gi         ban  ©n  nh d©n    c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  µ  Ýnh  Òn  «   Þ    ¬ v ch quy ® th c¸c cÊp  trong viÖc    chØ  o  µ  chøc  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh khung  ®¹ v tæ  th   ch tr   nh»m   õng t  bícx©y  ùng  µn    d ho chØnh  Ö   èng  Êp  íccña    «  Þ  h th c n  c¸c® th trong c¶  íc,ph¸t  n    tr Ón b Òn  ÷ng  ¸p  i  v ® øng  îc yªu  Çu  Êp  íc trong  êikú  y  ¹nh  ®  c c n  th   ®È m c«ng  nghiÖp    Ön  iho¸ ®Êt  íc. ho¸,hi ®¹     n ­ B¶o  ¶m     ® n¨m 2000  ã  c 80%   ©n  è  «   Þ  îc cÊp  íc s¹ch  íitiªu d s ® th ®   n  v    chuÈn  ×nh  ©n  µ80    b qu l   ­ 100lÝt/ng i/ngµy.C¸c  µnh  è  ínnh  µ   éi,H¶i ê   th ph l   H N     Phßng,Thµnh  è  å   Ý     ph H Ch Minh  Ên  u  ph ®Ê 100%   ©n  è  «  Þ  îccÊp  íc d s ® th ®   n  s¹ch víi   Èn      chu 120   tiªu ­150lÝt/ng i/ngµy. ê ­§ Õn    n¨m  2020  Ên  u  ph ®Ê 100%   ©n  è  «  Þ  îccÊp  ícs¹ch víi   d s ® th ®   n     tiªu chuÈn  120   ­150lÝt/ng i/ngµy,®èi víi   µnh  è  ínnh  µ   éi,H¶i Phßng, ê       thc¸c ph l   H N       thµnh  è  å   Ý   ph H Ch Minh  Ên  u  ttiªuchuÈn  ph ®Ê ®¹     180   ­200lÝt/ng i/ngµy. ê II   éi  IN dung  ¬ng  ×nh: . ch tr § Ó   ùc hiÖn  Þnh  íng ph¸ttr Ón cÊp  íc®«  Þ  Öt Nam   n     th   "§ h    i   n   th Vi   ®Õ n¨m 2020"  µ  t ® îc m ôc    ô  Ó  v ®¹     tiªuc th trªn,Ngµnh  íc cÇn  iÓn khai thùc  Ön    N  tr     hi nh÷ng  Ö m  ô  ñ  Õu  nhi v ch y sau: 1.Khaith¸c, ö  ông  îp lý,      d s h   b¶o  Ö   ån  ícvµ  Ö   v ngu n   v sinhm«i  êng   tr § Ó   ¸p  ® øng  cÇu  Êp  ícdo    û lÖ  ©n  è,ph¸ttr Ón ®«  Þ  µ  yªu  c n   t¨ng t   d s     i   th v cÊp  íccho  n  s¶n  Êt vµ  ¹t®éng          éitrong c¸c ®«  Þ,cÇn  Õt  xu   ho   v¨n ho¸ ­ x∙h       th   k hîp víi é      N«ng  B nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n vµ  é    B C«ng  nghiÖp  ôc  Þa  (C § chÊt ViÖt Nam)  Õp  ôc tiÕn  µnh  iÒu    ¸nh    ô  Ó  µinguyªn  íc,     ti t   h ® tra,® gi¸c th t   n  cã  Ön  bi ph¸p  ù  ÷nguån  ícvµ  ã  Ön  d tr   n   c bi ph¸p  Óm     ki so¸tchÆt  ÏviÖc  ch   khai  th¸csö  ông  ån  íckh«ng  ã  Ðp, ®Ó   ¶m    d ngu n   c ph   ® b¶o  ån  íccÊp  ngu n   cho    c¸c ®«  Þ  toµn,b Òn  ÷ng. th an    v 2.  µ   R so¸t,®iÒu    chØnh  µ  Ëp  v l quy  ¹ch  ñ  o  Ö   èng  Êp  íc ho ch ®¹ h th c n  vïng vµ  «  Þ.   ® th HiÖn nay  thµnh  è, thÞ    ∙  ã  Ö   èng  Êp  íc,song  ¹t®éng  86  ph   x∙® c h th c n  ho   cña    Ö   èng  Êp  íc nµy  c¸c h th c n  cßn  ¹n  Õ;  i  íi547  Þ  Ên th×  Çu    h ch ®è v   th tr   h nh cha  ã  Ö   èng  Êp  íctËp  c h th c n   trung.T¬ng  ù c¸cvïng ®«  Þ  µ    «  Þ  ín   t      th v c¸c® th l   cã nhu  Çu  ö  ông  c sd chung    ån  íc,nhng  n   c¸c ngu n   ®Õ nay  Én  a  ã    v ch c quy ho¹ch  ñ  o  Ö   èng  Êp  íc.§ Ó   ã  ¬  ë  èng  Êt qu¶n  ý,ph¸ttr Ón ch ®¹ h th c n   c c s th nh   l    i   c¸c h Ö   èng  Êp  íc,c«ng      th c n  t¸cquy  ¹ch  ©y  ùng  Çn  Ëp  ho xd c t trung gi¶iquyÕt     c¸cvÊn      ®Ò sau:
  3. 3 ­ ChØ   o  Ëp  ®¹ l quy  ¹ch  ho hoÆc   iÒu  ® chØnh  quy  ¹ch  ñ  o  Ö   ho ch ®¹ h thèng  Êp  íccho    µnh  è  ñ  Õu  µc¸c ®«  Þ  ¹   µ  ¹  ; i víi c n  c¸c th ph ch y l     th lo i v lo i       I II ®è c¸c®«  Þ  õa  µ  á  ã  Ó  × dùa      th v v nh c th th   trªnquy  ¹ch chung  «  Þ  ∙  îcphª ho   ® th ® ®     duyÖt ®Ó   Õn hµnh  Ëp c¸cdù    u      ti   l     ¸n ®Ç ttheo quy  nh;   ®Þ ­ ChØ   o  Ëp  ù  ®Ç u      ®¹ l d ¸n  tcho 547  Þ  Ên vµ  ét  è  Þ  cã  iÒu  th tr   m s th tø  ® kiÖn; ­TiÕn  µnh    h kh¶o    s¸t,nghiªncøu,®¸nh    ÷l ng c¸cnguån  ícm Æt,  ­     gi¸tr  î     n  n íc ngÇ m;    ¬  ë    trªnc s quy  ¹ch  ho chung    «   Þ  µ  c¸c ® th v khu  c«ng nghiÖp  ©n   c b»ng  ö  ông  ån  íc,nh»m   sd ngu n   khaith¸chîp lýc¸cnguån  íctrong tõng vïng;          n      ­ChØ   o  ùc hiÖn    ®¹ th   quy  ¹ch chñ  o  Êp  ícvµ  Ëp c¸cdù    Êp  íc ho   ®¹ c n   l     ¸n c n   cho    ïng  µ  «   Þ  índùa    ¬  ë  ïng  ö  ông  c¸c v v ® th l   trªnc s c sd chung  ån  íc nh  ngu n   c¸c dù  cÊp  íc cho    «   Þ  µ   ×nh    ©n    ¸n  n  c¸c ® th Ho B ­ Xu Mai    µ   ¹c ­ Hµ   éi ­ Ho L     N   (nguån  íc s«ng  µ);dù  cÊp  íc ® êng  cÊp  íc cho    «   Þ, khu  n  §   ¸n  n  51  n  c¸c ® th   c«ng  nghiÖp  éc  thu c¸c  tØnh  ång  § Nai  µ  µ   Þa   Vòng  µu  vBR ­  T (nguån  íc n  s«ng  ång  § Nai). . . 3. TiÕp  ôc chØ  o  ùc hiÖn    ù    u    ©y  ùng    ù    Êp    t  ®¹ th   c¸c d ¸n ®Ç tx d c¸c d ¸n c níc. ­ ChØ   o    ®¹ qu¶n  Ban  Qu¶n  ýc¸cdù    Êp  íccña  é  ©y  ùng  µ  ña  l     ¸n c n   BX d vc c¸c ®Þa  ¬ng  µ      ì c¸c ¸ch t¾c  iÒu    ph r so¸tth¸og       ® chØnh    ùc hiÖn  ã  Öu  ®Ó th   c hi qu¶    ù  ®Ç u  , trong    Æc   Öt quan  ©m   n     ù  vay  èn  c¸c d ¸n  t  ®ã ® bi   t ®Õ c¸c d ¸n  v cña  ©n   µng  Õ  í cña  tØnh, thµnh  è  µ   éi,H¶i  Ng h th gi i   4    ph H N   Phßng, Qu¶ng    Ninh  µ  µ  ½ ng;    ù  vay  èn  ña  ©n   µng  ©u      å m   ù  6  v§N c¸c d ¸n  v c Ng h Ch ¸g d ¸n  tØnh  µnh  è: Th¸iNguyªn, Thanh  th ph       Ho¸, Nha    Trang, Pl©ycu, Phan  Õt,     Thi   Long  Xuyªn;dù  7    ¸n  tØnh, thµnh  è: Tuyªn    ph   Quang, Ninh  ×nh, Vinh,§ång    B     Híi,§«ng  µ,    H Quy  ¬n,  Õ n   Nh B Tre; dù   cÊp  íc thµnh  è  Öt  ×      ¸n  n  ph Vi Tr do ChÝnh  ñ ph §øc  µitrî dù  cÊp  íc cho  tØnh  ¾ c   t     ¸n  ; n  5  B Ninh,B ¾ c     Giang, Hµ     T Ünh,  µ  Tr Vinh,V Ünh    Long  ChÝnh  ñ  do  ph ¤xtr©yl   Ön  î iavi tr  kh«ng  µn  ¹   ho l i , ® Æc   Öt cÇn  bi   chØ   o  iÓn khai sím    ù  cÊp  íc t¹  µnh  è  å   ®¹ tr     c¸c d ¸n  n  i Th ph H ChÝ   Minh. ­ Tæ     chøc  iÓn khai®Êu  Çu    ù    u    tr     th c¸c d ¸n ®Ç ttheo  èn  v vay  OECF   ña  c ChÝnh  ñ  Ët  ph Nh B¶n nh»m     ¹on©ng  Êp  Ö   èng  Êp  íccña  tØnh, c¶it   c h th c n  31    thµnh  è. ph ­ TriÓn    khaithiÕtkÕ   ü  Ët,®Êu  Çu      k thu   th cung  Êp  Ëtt  ÕtbÞ    ù  c v  ,thi   c¸cd ¸n cÊp  ícb»ng  èn    n  v vay  ícngoµi®∙  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  n   ®  t  ph phª  Öt    duy nh dù    Êp  ícthµnh  è    ¬ng  Ch Ýnh  ñ  Ët  ¸n c n   ph H¶i D do  ph Nh B¶n  µitrî dù    Þ  t     ¸n th , x∙Tam   ú, thÞ      ×nh  ChÝnh  ñ  Çn    K   x∙Th¸iB do  ph Ph Lan  µitrîdù    Êp  ícc¸c t     ¸n c n     , thµnh  è  ph Bu«n  ThuËt,Yªn    Ünh  Mª    B¸i,V Yªn  Ch Ýnh  ñ  do  ph §an  ¹ch  µi M t  trî .v . .v . . 4.ChØ   o  Öc  èng  Êttho¸t thÊtthu trong cÊp  íc®«  Þ   ®¹ vi ch th        ,   n   th Thùc  Ön  hi ChØ   Þ  è  th s 40/1999/CT­ TTg  µy  ng 14/12/1998  ña  ñ íng c Th t   ChÝnh  ñ  Ëp  ph t trung chØ   o  Öc  dông    Ön    ®¹ vi ¸p  c¸c bi ph¸p  èng  Êttho¸t ch th   ,   thÊtthu  Òn  íc,bao  å m     ¹ol¹ m¹ng íicÊp  íc c¸c ®«   Þ,ph©n    ti n   g c¶it   i   l  n     th   chia  m¹ng  Êp  ícthµnh  ÷ng  ¹ng  á  ï hîp víinhu  Çu  Êp  ícvµ  c n  nh m nh ph       c c n   n¨ng  ùcl  cña    c¸c c«ng    Êp  íc;x∙ héiho¸ c«ng          Õn  ÕtbÞ       ty c n         t¸cghithu,c¶iti thi   ghithu cho c¸c c«ng    Êp  íc,® a  ty c n  c«ng      t¸c ghi thu  Ò   Êp  êng, quËn,  vc ph   tuyªn  truyÒn  ©ng  n cao  ©n  Ý trong  ö  ông  íc phÊn  u   d tr   sd n  ®Ê gi¶m  û lÖ  íc thÊt t  n     tho¸t  Êt thu  µo  ,th   v n¨m  2000  èng  xu 40%   trong    c¸c khu  «   Þ  Ön  ã  µ  ® th hi c v
  4. 4 30%  trong c¸c khu  «   Þ  íi,®Õ n      ® th m   n¨m 2020  û lÖ  Êttho¸t thÊtthu b×nh  t   th   ,      qu©n  µn  èc  µ20%. to qu l   5.Quy  ¹ch vµ  ö  ông  ¬  ë    ho   s d c s s¶n  ÊtvËttthiÕtbÞ  xu        chuyªn ngµnh.   HiÖn nay,nhu  Çu  Ò   Ët t  ÕtbÞ    c v v  ,thi   chuyªn ngµnh  Êp    c tho¸t ícnh        c¸c n lo¹  ¬ m,  ng, phô  ïng®Ó   ib è  t  cung  Êp  c cho    Ö   èng  Êp  íclµh Õt  c¸c h th c n    søc    to lín.  C¸c  ¬  ë  c s s¶n  Êt cña  óng    xu   ch ta chØ s¶n  Êt ® îcc¸c vËt t  ÕtbÞ   íi xu        ,thi   v   chÊt l ng  Êp, khèi l ng  á   î th    î nh kh«ng  ¸p  ® øng  îc c¸c yªu  Çu  ña    ù    ®   c c c¸c d ¸n cÊp  íc.Trong  êigian tí cÇn  u    ©y  ùng  íivµ  ©ng  Êp    µ    n  th     i ®Ç tx d m  n c c¸cnh m¸y ®Ó   ã  Ó  t ® îc c¸c yªu  Çu  ña  Ö   èng  ¶m   c th ®¹       c c h th ® b¶o  Êt l ng  ch  î ISO  9000  nh»m   s¶n  Êt ® îc c¸c lo¹  Ët t thiÕtbÞ   ¶m   xu       i    v  ® b¶o cung  Êo  c cho    ù    c¸c d ¸n cÊp  tho¸tníc vµ      tham    u   Çu  gia ®Ê th cung  Êp  Ët t thiÕtbÞ   c v      chuyªn  µnh. ng   C¸c  ù    ©y  ùng  Êp  d ¸n x d c tho¸tníctrªn®Þa   µn  µn  èc  Çn  tiªnsö  ông      b to qu c u    d c¸cs¶n  È m     ph s¶n  Êttrong níc. xu     6.ChØ   o  ¾p  Õp  ¹c¸cc«ng    Êp  íctrªntoµn  èc   ®¹ s x l    i tyc n     qu HiÖn  nay, trªntoµn  èc  ã  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc     qu c 61    ph tr   Trung  ng  ¬ nhng  ¹  ã  C«ng    Êp  íc ®ang  ¹t®éng,  l i 64  c ty c n  ho   trong    ñ  «   µ   éi, ®ã Th ® H N   Thµnh  è  å   Ý   ph H Ch Minh  µ  v tØnh  Ünh  óc  çi  ¬icã    V Ph m n   haic«ng    Êp  íctyc n   riªngbiÖt.Ngoµira,t¹ c¸c®Þa  ¬ng  ét  è  ¹m xö  ýnhá            i ph m s tr   l   kh«ng  n»m   trong   sù qu¶n  ý chuyªn  µnh  µ   ùc  Ön  ù  l  ng m th hi s qu¶n  ý cña  l  c¸c  chøc  µnh  tæ  h chÝnh. ViÖc  chøc      tæ  c¸c c«ng    Êp  ty c tho¸tníc ®«   Þ  ña    a   ¬ng      th c c¸c ®Þ ph cÇn  ùa    d trªnquy    µ m« v kh¶  n¨ng qu¶n  ý®«  Þ  µ   chøc  l   th m tæ  cho  ïhîp.§èi ph       víi   «  Þ  ínnh  µ   éi,Thµnh  è  å   Ý     ® th l   H N   c¸c ph H Ch Minh,H¶i Phßng,§µ  ½ ng...     N   nªn  chøc    tæ  c¸c c«ng    Êp  µ  ty c v tho¸tníc riªng.C¸c  «   Þ  á  ×  ã  Ó       ® th nh th c th thµnh  Ëp    l c¸c c«ng    Êp  tyc tho¸tnícchung    ¶m      ®Ó ® b¶o  än  Ñ   Ò   chøc  g nh v tæ  còng    nh qu¶n  ý®«  Þ.C Ç n   ã  Õ   ¹ch n©ng  l   th   c k ho   cao  n¨ng  ùcqu¶n  ýcho    l  l  c¸c c«ng    Êp  tyc tho¸tnícvÒ     Ünh  ùc  ü  Ët,®Ç u  ,®µo  ¹o®¶m       c¸c l v k thu   t  t  b¶o    cho c¸c c«ng    ã    ty c kh¶  n¨ng  ù  ñ  Ò   µichÝnh, kh¶  t ch v t     n¨ng  iÒu  µnh  èth Ö   ® h t  thèng  Êp  íc gióp  c n  cho  Ýnh  Òn  a   ¬ng  ch quy ®Þ ph trong  Öc  ©y  ùng  Õ   vi x d k ho¹ch ®Ç u    µ    iÓnc¸cc«ng  ×nh cÊp  ícmíi®¹thiÖu    tv ph¸ttr     tr   n      qu¶. 7.N © ng    cao  n¨ng  ùccho    l  c¸cc«ng     Ên  Ò   Êp  íc. tytv v c n Bé  ©y  ùng  ang  X d ® qu¶n  ý2  l   C«ng     Ên  tytv chuyªn ngµnh  Êp,tho¸t íc   c     n vµ  Ö   v sinh m«i  êng.T¹im ét  è    tr    s c«ng     Ên  tytv kh¸ccòng  ã      c c¸ctrung t©m      m«i tr ng  µ  ê v tham    ÕtkÕ     gia thi   c¸c c«ng  ×nh cÊp  tr   tho¸tníc.Song  Ön     hi nay  n¨ng  lùccña      c¸c c«ng     Ên  tytv cßn  ¹n  Õ,  a  ã  h ch ch c kh¶  n¨ng  øng    ù ®Êu  Çu  ® ra t   th tvÊn      c¸cc«ng  ×nh cÊp  tr   tho¸t íccã  èn  u    ña  ícngoµi. ®ã,  Çn  ã      v ®Ç tc n   n  Do  cc c¸c ®Ò   n©ng    ¸n  cao  n¨ng  ùc c¸c c¬  l     quan   vÊn  Êp  íc nh»m     Õn    t c n  c¶i ti tæ chøc,®µo  ¹oc¸n bé,c«ng  ©n, t¨ngcêng    t      nh    trang thiÕtbÞ     Ên      ®Ó tv cho  µ   Nh níc vÒ     c«ng    t¸cquy  ¹ch  ñ  o  Êp  íc,lËp    ù  ®Ç u  , qu¶n  ývµ  ho ch ®¹ c n   c¸c d ¸n  t  l  khaith¸ctèth Ö   èng  Êp  íc.       th cn IV.Tæ     chøc  ùc  Ön  th hi Ch ¬ng  ×nh khung  chøc  ùc hiÖn  Þnh  íng ph¸ttr Ón cÊp  íc®«   tr   tæ  th   § h    i   n  thÞ  Öt Nam   n   Vi   ®Õ n¨m  2020  ã  c quan  Ö   ªnngµnh, li   h li     ªntØnh, thµnh  è    ph trùc thuéc    Trung  ng. Do   ,  é   ©y  ùng  íichøc  ¬   ®ã B X d v  n¨ng  µ  Ö m   ô  îc v nhi v®  giao  ¹  t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 15/CP  µy  ng 04/3/1994  ña  Ýnh   ñ   µ  c Ch ph v Quy Õt  ®Þnh  è  s 68/1998/Q§­ TTg  µy  ng 18/3/1998 cña  ñ íng ChÝnh  ñ    Þ    Th t   ph ®Ò ngh c¸c Bé,  µnh, Uû     ng   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ cã  ¬ng  ×nh hµnh  ng  ô  Ó    chøc  ùc hiÖn    Ö m   ô  ch tr   ®é c th ®Ó tæ  th   c¸c nhi v theo  chøc  n¨ng, quyÒn  ¹n, nhiÖ m   ô  ña  × nh     h  vc m trong  Ünh  ùc  l v ph¸t tr Ón  Ö    i h
  5. 5 thèng  Êp  íc®«  Þ;c¸c Bé, ngµnh,Uû   c n   th         ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc    Trung  ng  ñ  ng, tæ  ¬ ch ®é   chøc  iÓn khaithùc hiÖn    Öm   ô  tr       c¸c nhi v theo yªu  Çu  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  ¹  c c Th t Ch ph t iChØ   Þ  è  th s 40/1998/CT­ TTg  µy  ng 14/12/1998 vÒ     êng    t¨ngc c«ng    t¸cqu¶n  ývµ    iÓncÊp  íc. l   ph¸ttr   n 
Đồng bộ tài khoản