Công văn 2860/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
50
lượt xem
2
download

Công văn 2860/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2860/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát việc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư, xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2860/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2860/VPCP-CN V/v rà soát việc thực hiện Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2007 các quy định về quản lý đầu tư, xây dựng Kính - Bộ Xây dựng; gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính. Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (các văn bản số: 1618/BGTVT-CGĐ ngày 29/3/2007, số 2905/BGTVT-CGĐ ngày 15/5/2007 và số 2901/BGTVT-CGĐ ngày 15/5/2007), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2063/BKH-TH ngày 29/3/2007), Bộ Tài chính (văn bản 4768/BTC-ĐT ngày 9/4/2007) và Bộ Xây dựng (văn bản số 580/BXD- KTTC ngày 28/3/2007) về các nội dung liên quan đến hoạt động đầu tư và từng bước hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật liên quan, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau: - Giao Bộ Xây dựng chủ trì rà soát các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (nhất là những vấn đề chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật khác nhau), phát hiện những vấn đề chồng chéo, vướng mắc, trên cơ sở đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan, sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 6/2007. - Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát các quy định về đấu thầu và quản lý hoạt động đầu tư (theo Luật Đầu tư và văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư), phát hiện những vấn đề chồng chéo, vướng mắc, trên cơ sở đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan, sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 6/2007. - Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động thực hiện có kết quả công tác phổ biến kiến thức pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, về đấu thầu và quản lý hoạt động đầu tư, trước hết cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp thực hiện để đảm bảo việc thực thi pháp luật được thống nhất và đúng quy định. - Bộ Tài chính trong phạm vi, quyền hạn của mình, chủ trì rà soát, sửa đổi các quy định về cơ chế thanh, quyết toán công trình, bảo đảm công tác giải ngân các dự án được thuận lợi và đúng quy định. Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện và có báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTCP; các PTTg CP; - Các Bộ: GTVT, Tư pháp;
  2. - VPCP: BTCN, các PCN; (Đã ký) các Vụ KTTH, NN, ĐP, Ban XDPL, TH, Website CP; Nguyễn Xuân Phúc - Lưu: VT, CN (3), 27
Đồng bộ tài khoản