Công văn 2861/VPCP-KTTH của Văn phòng Chinh phu

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
29
lượt xem
2
download

Công văn 2861/VPCP-KTTH của Văn phòng Chinh phu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2861/VPCP-KTTH của Văn phòng Chinh phu về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định về Quỹ đầu tư phát triển của địa phương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2861/VPCP-KTTH của Văn phòng Chinh phu

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2861/VPCP-KTTH V/v Hoàn thiện dự thảo Nghị Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2007 định về Quỹ đầu tư phát triển của địa phương Kính gửi: Bộ Tài chính Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 11/TTr-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 và công văn số 5259/BTC-TCNH ngày 18 tháng 4 năm 2007 về việc ban hành Nghị định Tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định này, với một số yêu cầu sau: 1. Để có đủ cơ sở pháp lý về việc Chính phủ ban hành Nghị định, Bộ Tài chính rà soát các Luật có liên quan, xác định những nội dung quy định trong Nghị định này có phù hợp với luật pháp hiện hành. 2. Về dự thảo Nghị định, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, theo hướng: - Việc thành lập Quỹ giao Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quyết định và chịu trách nhiệm. - Nguyên tắc hoạt động của các Quỹ đầu tư phát triển của địa phương là tự trang trải kinh phí hoạt động. NSNN không cấp bù chênh lệch lãi suất và kinh phí hoạt động cho bộ máy của Quỹ. - Xác định rõ điều kiện cho vay, đối tượng cho vay và giới hạn huy động vốn; vốn điều lệ do ngân sách địa phương tự bố trí. - Quỹ vay vốn nước ngoài và phát hành trái phiếu Quỹ đầu tư phát triển địa phương phải đúng theo quy định của pháp luật. - Lược bỏ những nội dung thuộc thẩm quyền đã được phân cấp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTgCP; - PTTg Nguyễn Sinh Hùng; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Xuân Phúc các Vụ ĐP, TH, Website Chính phủ; - Lưu: VT, KTTH (3).
Đồng bộ tài khoản