Công văn 2873/TCHQ-KTTT của Tổng cục hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
19
lượt xem
1
download

Công văn 2873/TCHQ-KTTT của Tổng cục hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2873/TCHQ-KTTT của Tổng cục hải quan về việc thuế đối với hàng mẫu loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2873/TCHQ-KTTT của Tổng cục hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh - Tæng côc H¶i quan sè 2873 TCHQ/KTTT ngµy 18 th¸ng 6 n¨m 2003 vÒ viÖc ThuÕ ®èi víi hµng mÉu lo¹i h×nh nhËp NLSXXK KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Theo ph¶n ¸nh cña mét sè H¶i quan ®Þa ph¬ng trong qu¸ tr×nh tÝnh vµ thu thuÕ ®èi víi hµng nhËp nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu ph¸t sinh víng m¾c vÒ viÖc tÝnh thuÕ ®èi víi hµng mÉu nhËp khÈu. C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 66/2002/N§-CP ngµy 1/7/2002 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh vÒ ®Þnh møc hµnh lý cña ngêi xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh vµ quµ biÕu, tÆng nhËp khÈu ®îc miÔn thuÕ. C¨n cø Th«ng t sè 172/1998/TT-BTC ngµy 22/12/1998 híng dÉn thi hµnh N§ sè 54/CP ngµy 28/8/1993, sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh luËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ XK, NK. C¨n cø Th«ng t sè 28/TC-TCT ngµy 17/7/1992 cña Bé Tµi chÝnh qui ®Þnh ®Þnh møc miÔn thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ chÕ ®é qu¶n lý ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu lµ quµ biÕu, quµ tÆng. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn phôc vô s¶n xuÊt vµ qu¶n lý chÆt chÏ nh»m ng¨n chÆn gian lËn trèn thuÕ ®ång thêi thùc hiÖn thèng nhÊt trong toµn ngµnh, Tæng côc híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn viÖc tÝnh vµ thu thuÕ ®èi víi hµng mÉu cña lo¹i h×nh nhËp nguyªn liÖu s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu nh sau: 1) Khi nhËp khÈu hµng mÉu cña lo¹i h×nh nµy doanh nghiÖp nhËp khÈu ph¶i cã hîp ®ång xuÊt khÈu s¶n phÈm, trong hîp ®ång xuÊt khÈu qui ®Þnh râ hµng mÉu kh«ng ph¶i thanh to¸n vµ ghi cô thÓ sè lîng mÉu lµ bao nhiªu. 2) VÒ thuÕ ®îc tÝnh nh sau: a. Kh«ng ph¶i tÝnh vµ thu thuÕ nÕu hµng mÉu ®¸p øng ®ñ ®iÒu kiÖu nh sau: + Hµng mÉu cña lo¹i h×nh nhËp nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu vÒ h×nh thøc mÆt hµng ph¶i thÓ hiÖn râ lµ chØ sö dông ®îc vµo môc ®Ých lµm mÉu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm xuÊt khÈu (VÝ dô: giÇy mét bªn hoÆc c¶ ®«i nhng ®· bÞ ®ôc lç; s¶n phÈm cã in râ c¸c ch÷ thÓ hiÖn lµ hµng mÉu hoÆc nÕu trªn s¶n phÈm kh«ng in th× ngêi nhËp khÈu hoÆc h¶i quan ph¶i ®ãng dÊu hoÆc viÕt lªn s¶n phÈm ®ã ch÷ "Hµng mÉu" khi kiÓm tra hµng) vµ bé chøng tõ l« hµng khi lµm thñ tôc h¶i quan ph¶i thÓ hiÖn râ lµ hµng mÉu. + Sè lîng hµng mÉu cho mét m· hµng lµ ®¬n chiÕc. Trêng hîp mét hîp ®ång xuÊt khÈu s¶n phÈm cÇn cã sè lîng mÉu hµng nhiÒu h¬n (v× ph¶i s¶n xuÊt Ýt nhiÒu ®Þa ®iÓm kh¸c nhau) th× doanh nghiÖp ph¶i cã v¨n b¶n gi¶i tr×nh göi c¬ quan H¶i quan n¬i theo dâi hîp ®ång nhËp nguyªn liÖu s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. C¬ quan H¶i quan sÏ xem xÐt gi¶i quyÕt cô thÓ cho phï hîp nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 5 chiÕc cho mét m· hµng.
  2. 2 b. Hµng mÉu ph¶i tÝnh thuÕ vµ thu thuÕ: Trêng hîp hµng mÉu cña lo¹i h×nh nhËp nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu kh«ng ®¸p øng ®îc c¸c ®iÒu kiÖn nh nªu ë trªn th× sÏ ®îc tÝnh thuÕ theo qui ®Þnh t¹i ®iÓm 4 môc II PhÇn D Th«ng t sè 172/1998/TT-BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh. Tuú vµo thêi ®iÓm nhËp khÈu hµng mÉu ®Ó ¸p dông møc miÔn thuÕ theo Th«ng t 28TC/TCT ngµy 17/7/1992 cña Bé Tµi chÝnh lµ 100 USD hoÆc theo N§ 66/2002/N§-CP ngµy 1/7/2002 cña ChÝnh phñ lµ 1.000.000 VN§. Tæng côc yªu cÇu Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× víng m¾c b¸o c¸o vÒ Tæng côc H¶i quan ®Ó cã híng dÉn xö lý kÞp thêi, tr¸nh ®Ó t×nh tr¹ng gian lËn thuÕ, g©y thÊt thu trong viÖc nhËp khÈu hµng mÉu nµy.
Đồng bộ tài khoản