intTypePromotion=1

Công văn 2900/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
70
lượt xem
5
download

Công văn 2900/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2900/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2900/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 2900/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2007 V/v thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ. Kính gửi: - Cục Hải quan TP. Hà Nội - Công ty TNHH Toyo Ink Compounds Việt Nam (Lô G9 - KCN Quế Võ - Bắc Ninh) Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2884/TM-KHĐT ngày 21/05/2007 của Bộ Thương mại về việc xuất nhập khẩu tại chỗ hàng hoá theo đề nghị của Công ty TNHH Toyo Ink Compounds Việt Nam (gửi kèm). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội chỉ đạo Chi cục Hải quan Bắc Ninh thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ hàng hoá cho Công ty theo ý kiến của Bộ Thương mại tại công văn số 2884/TM-KHĐT nêu trên. Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; - Vụ Pháp chế (BTC); PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Trang Website TCHQ; - Lưu: VT, GSQL (3b) (Đã ký) Nguyến Ngọc Túc
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2