intTypePromotion=1

Công văn 2908/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
84
lượt xem
4
download

Công văn 2908/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2908/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh một số điểm tại Thông báo 1766/TM-XNK ngày 04/07/2003 của Bộ Thương mại về trả lại hạn ngạch hoặc cho vay hạn ngạch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2908/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng b¸o cña  é   h ¬ n g  m ai  B T sè 2908/T M­X N K  n g µy  15 th¸ng 8 n¨ m  2003 v Ò  viÖc  ®i Ò u  ch Ø n h  m ét sè ®i Ó m  t¹i h « n g  b¸o   T sè  1766/T M­X N K  n g µ y   04 th¸ng 7 n¨ m  2003 c ña  B é  T h ¬ n g   ¹i  Ò  tr¶ l¹i m v  h¹n n g¹ch h o Æ c   c h o  vay h¹n n g¹ch Bé  Th¬ng    KÕ   m¹i,Bé  ho¹ch  §Çu   Bé  vµ  tvµ  C«ng  nghiÖp  nhËn  îc ®∙  ®   nhiÒu  kiÕn  ý  tÝch cùc      ¬ng  tõ c¸c th nh©n    vÒ viÖc  vay  tr¶h¹n  vµ    ng¹ch quy  ®Þnh  i t¹ th«ng  sè    b¸o  1766/TM­XNK   ngµy 04/7/2003 cña  Th¬ng      Bé  m¹itrong  viÖc gãp  phÇn    gi¶iquyÕt  khã kh¨n,gi¶iphãng          c¸c l« hµng ®ang  ®äng,  tån  tËn  dông  hiÖu qu¶  l   ng¹ch ph©n  sè îng h¹n    giao nhá  .   lÎ Nay,  c¨n  t×nh  cø  h×nh thùc  hiÖn  h¹n ng¹ch  xuÊt khÈu    hµng dÖt  may   sang  thÞ  êng  tr Hoa  sau    Kú  khiHiÖp  ®Þnh  hµng  dÖt may  îc ký  ®   kÕt  còng  nh nhu  cÇu s¶n  xuÊt,xuÊtkhÈu      nh÷ng  th¸ngcuèin¨m; §Ó         khuyÕn  khÝch  c¸c  th¬ng  nh©n      trªntinhthÇn      trî   hîp t¸c,hç    nhau  dông  lÉn sö  hiÖu qu¶ nguån  h¹n  ng¹ch  ® îc ph©n  ®∙    giao,Bé    Th¬ng    m¹i ®iÒu  chØnh  mét  ®iÓm   i sè  t¹ Th«ng  b¸o sè    1766/TM­XNK   ngµy 04/7/2003 dÉn    sau:   trªnnh  1.Th¬ng    nhËn  h¹n ng¹ch hµng  cã      dÖt  may  xuÊtkhÈu    sang Hoa    Kú, cha  ký kÕt  îchîp ®ång  ®     hoÆc   thÓ  cã  ®µm  ph¸n      giao hµng  lï thêih¹n  i   sang n¨m  sau  thÓ  cã  nhêng  itiªuchuÈn  l¹    h¹n ng¹ch cña  m×nh   cho c¸c  ¬ng  th nh©n  ®ang  nhu  cã  cÇu  sè îng  vµ  l h¹n  ng¹ch nhêng  cho  ¬ng  th nh©n  kh¸c vÉn  îc   ®   tÝnh  vµo  thùc  sè  hiÖn h¹n ng¹ch  n¨m 2003    ®Ó lµm  c¨n  cho  cø  viÖc  ph©n  giao h¹n    ng¹ch n¨m    2004. 2. Th¬ng    nh©n  ®i  ®∙  vay hoÆc   îcnhêng  ng¹ch      ®   h¹n  ®Ó gi¶iquyÕt    c¸c l«hµng      tån ®äng kh«ng ph¶itr¶l¹ h¹n        ng¹ch ®∙  i   vay  hoÆc   ng¹ch ® îcnh­ h¹n      êng trong n¨m    2004. 3.Giao      c¸cPhßng  Qu¶n    lýXuÊt nhËp  khÈu  khu vùc    vµo    c¨n cø  biªnb¶n  nhêng  ng¹ch gi÷a haith h¹n        ¬ng  nh©n  b¶n  vµ  chÝnh  th«ng  giao h¹n  b¸o    ng¹ch   cña  Th¬ng      Bé  m¹i®Ó cÊp  Visa cho  ¬ng    th nh©n  îcnhêng  ng¹ch (Phßng  ®   h¹n    thu  i l¹ biªn b¶n, trõ vµo          h¹n ng¹ch cña  ¬ng  th nh©n  nhêng  h¹n ng¹ch,thu    lÖ  phÝ  h¹n ng¹ch  l gi÷ hå  vµ u    s¬),hµng   tuÇn    göi b¸o c¸o cho  XuÊt  Vô  nhËp  khÈu. 4. Giao    cho  Th¬ng      Th¬ng    Du  Së  m¹i,c¸c Së  m¹ivµ  lÞch c¸c ®Þa      ph¬ng  vµ    c¸c Phßng  Qu¶n    lýXuÊt  nhËp khÈu  khu vùc phæ  biÕn réng  i r∙ th«ng    tin nµy  t¹o®iÒu  vµ    kiÖn thuËn      ¬ng  lî®Ó th i nh©n biÕtvµ    thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2