Công văn 2909/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
206
lượt xem
6
download

Công văn 2909/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2909/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đưa hàng vào kho ngoại quan tại cửa khẩu xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2909/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________ _____________________ Số: 2909/TCHQ-GSQL V/v: Đưa hàng vào kho Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2007 ngoại quan tại cửa khẩu xuất Kính gửi: - Cục Hải quan Quảng Ninh Trả lời công văn số 413/HQQN-NV ngày 11/04/2007 của Cục Hải quan Quảng Ninh về việc đưa hàng vào kho ngoại quan tại cửa khẩu xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan đã được quy định tại Điều 26 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và Khoản VII Mục 2 Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan không có quy định đối với trường hợp “hàng đã làm thủ tục xuất khẩu nhưng không xuất hết xin gửi vào Kho ngoại quan của Chi nhánh Công ty”. Đề nghị Cục Hải quan Quảng Ninh thực hiện đúng quy định hiện hành. 2. Về đề xuất của Cục Hải quan Quảng Ninh với trường hợp phát sinh tại công văn dẫn trên, Tổng cục sẽ ghi nhận và xem xét khi sửa đổi Thông tư 112/2005/TT-BTC. Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Quảng Ninh biết và thực hiện./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - Như trên; - Vụ Pháp chế (BTC); (Đã ký) - Cty TMDV&XNK Hải Phòng thay trả lời CV số 114/CV-CT (địa chỉ 19 Ký con Hải Phòng); Nguyễn Ngọc Túc - Website Hải quan ; - Lưu VT, GSQL (3b).
Đồng bộ tài khoản