intTypePromotion=1

Công văn 2910/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
72
lượt xem
2
download

Công văn 2910/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2910/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện một số biện pháp nhằm giảm nhập siêu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2910/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2910/VPCP-KTTH V/v thực hiện một số biện pháp Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2008 nhằm giảm nhập siêu Kính - Bộ Tài chính; gửi: - Bộ Công Thương; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 91/BTC -CST ngày 29 tháng 4 năm 2008 về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý về nguyên tắc với những kiến nghị của Bộ Tài chính tại công văn trên. Bộ Tài chính căn cứ quy định tại Điều 11 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và điểm 3, mục IV Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ để chủ động điều chỉnh thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giảm nhập siêu. 2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, xử lý về hạn mức nhập khẩu vàng để góp phần thực hiện mục tiêu giảm nhập siêu và giữ ổn định thị trường, giá cả mặt hàng này trong nước. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng Chính phủ; - Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; - VPCP: BTCN, (Đã ký) các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý; các Vụ: TH, KTN, TTĐT; Nguyễn Quốc Huy - Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2