intTypePromotion=1

Công văn 2911-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
55
lượt xem
1
download

Công văn 2911-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2911-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2911-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 2911 TC/TCT ngµy 19 th¸ng 7 n¨m 2000 vÒ viÖc miÔn gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp KÝnh göi: - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ - UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. §Ó thùc hiÖn thèng nhÊt vÒ ®èi tîng ®îc hëng u ®·i thuÕ theo LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc, Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ thªm nh sau: C¨n cø nguyªn t¾c ph©n ngµnh kinh tÕ quèc d©n ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 143 TCTK/PPC§ ngµy 22/12/1993 cña Tæng côc trëng Tæng côc Thèng kª vÒ viÖc ban hµnh hÖ thèng ph©n ngµnh kinh tÕ quèc d©n; c¨n cø quy tr×nh s¶n xuÊt vµ c¸c quy ®Þnh vÒ chÕ ®é h¹ch to¸n kinh doanh, qu¶n lý chi phÝ vµ gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm x©y dùng, th× ho¹t ®éng x©y dùng lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt vËt chÊt. Cho nªn, c¬ së x©y dùng ®îc hëng c¸c u ®·i vÒ thuÕ nh c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t níc ngoµi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2