Công văn 2922/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
72
lượt xem
2
download

Công văn 2922/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2922/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng các dự án sử dụng vốn ODA

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2922/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  C ô c  thu Õ  sè 2922 T C T/ N V 5  n g µ y  06 th¸ng 8 n¨ m   2002 v Ò   viÖc  å  s¬ h o µ n   h thu Õ  G T G T  c¸c d ù  ¸n s ö   ô n g  vèn  D A d O KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh  c¸c  thµnh  phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng §Ó  thùc hiÖn      qui®Þnh  hå  hoµn  vÒ  s¬  thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng (GTGT)  i t¹  Th«ng   sè  t 41/2002/TT­BTC  ngµy 3/5/2002 cña    Bé Tµi chÝnh,  Tæng  côc  thuÕ  híng dÉn  thÓ  sau:   cô  nh  Theo    qui®Þnh  i t¹ ®iÓm     3.4,môc    IV,Th«ng   41/2002/TT­ t sè  BTC  ngµy  3/5/2002 cña  TµichÝnh,tr Bé      êng    hîp hoµn thuÕ cho  nhµ thÇu  chÝnh    th× hå  s¬ hoµn thuÕ cña  nhµ thÇu chÝnh  ph¶icã  kiÕn      ý  x¸cnhËn  cña chñ  ¸n vÒ  dù    sè thuÕ GTGT   îchoµn  íckhigöihå  hoµn  ®   tr       s¬  thuÕ  cho  quan  c¬  thuÕ. Nh vËy, khicã  kiÕn        ý  x¸c nhËn  thuÕ  sè  GTGT   ®Çu  vµo  îc hoµn  ®   cho  nhµ  thÇu chÝnh, chñ  ¸n cã    dù    thÓ    vµo  c¨n cø  hµng    ho¸,dÞch  thùc tÕ  vô    sö  dông  cho  ¸n,tÝnh      dù    hîp lý,c©n    ®èi gi÷a gi¸trÞ hµng          ho¸,dÞch  hoÆc     vô  gi¸ trÞ c«ng    tr×nh  nhµ  do  thÇu  chÝnh  cung  cÊp cho  ¸n  gi¸trÞ hµng    dù  vµ      ho¸, dÞch  nhµ  vô  thÇu  chÝnh  mua   vµo, møc       tiªuhao  nguyªn    vËt liÖu,thiÕtbÞ,      m¸y  mãc    ý  ®Ó cã  kiÕn  sè  vÒ  thuÕ  GTGT    ®Ò nghÞ  hoµn: nªu  c¸c kho¶n    râ    chiphÝ    kh«ng      phï hîp hoÆc   kh«ng  ªnquan  li   ®Õn   viÖc thùc hiÖn  ¸n,c¸c   dù      kho¶n    chiphÝ  quan  c¬  thuÕ cÇn  kiÓm    trahoÆc   chÊp  thuËn    thuÕ    víisè  ®Ò nghÞ  hoµn. C¬ quan thuÕ  tr¸chnhiÖm   cã    kiÓm        tra®Ó x¸c ®Þnh  thuÕ  sè  hoµn  cho  nhµ thÇu chÝnh  nhµ  vµ  thÇu chÝnh chÞu tr¸chnhiÖm  sè    vÒ  thuÕ GTGT   îc ®   hoµn. Tæng  côc thuÕ th«ng b¸o      ®Ó c¸c Côc thuÕ  îc biÕt vµ  chøc  ®     tæ  thùc  hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản