Công văn 2925/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
96
lượt xem
5
download

Công văn 2925/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2925/TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế đối với hoạt động báo chí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2925/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 2925 TC/TCT ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2005 VÒ viÖc ThuÕ ®èi víi ho¹t ®éng b¸o chÝ KÝnh göi: - C¸c Bé, C¬ quan ngang Bé, C¬ quan thuéc ChÝnh phñ - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. Võa quan, Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc ý kiÕn cña mét sè ®¬n vÞ vÒ viÖc tÝnh vµo chi phÝ hîp lý khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ ®Ó tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (TNDN) ®èi víi kho¶n chi phÝ hoa hång cho ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n t×m kh¸ch hµng qu¶ng c¸o trªn c¸c b¸o vµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n, x¸c ®Þnh thuÕ TNDN ®èi víi ho¹t ®éng b¸o chÝ. VÒ vÊn ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: 1. VÒ kho¶n chi phÝ hoa hång cho ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n t×m kh¸ch hµng qu¶ng c¸o trªn c¸c B¸o: Kho¶n chi hoa hång cho c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n t×m qu¶ng c¸o lµ kho¶n chi phÝ hoa hång m«i giíi. Kho¶n chi hoa hång m«i giíi cïng mét sè kho¶n chi kh¸c quy ®Þnh ®iÓm 11, môc III, phÇn B Th«ng t sè 128/2003/TT-BTC ngµy 22/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§- CP ngµy 22/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ TNDN chØ ®îc tÝnh vµo chi phÝ hîp lý khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ theo sè thùc chi nhng c¸c kho¶n chi nµy tèi ®a kh«ng qu¸ 10% tæng sè c¸c kho¶n chi phÝ hîp lý. Trêng hîp c¸c B¸o chi hoa hång cho ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n khai th¸c qu¶ng c¸o mµ kho¶n chi nµy tæng hîp trong tæng sè c¸c kho¶n chi kh¸c vît qu¸ 10% tæng sè c¸c kho¶n chi phÝ hîp lý, th× phÇn chi vît sÏ kh«ng ®îc tÝnh vµo chi phÝ hîp lý khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ TNDN. C¸c B¸o ph¶i dïng lîi nhuËn sau thuÕ TNDN ®Ó chi cho kho¶n chi vît nµy. 2. ThuÕ TNDN ®èi víi c¸c B¸o lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu: - Môc V, Th«ng t sè 25/2002/TT-BTC ngµy 21/3/2002 híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 10/2002/N§-CP ngµy 16/1/2002 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tµi chÝnh ¸p dông cho ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu quy ®Þnh: “C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, cung øng dÞch vô cã tr¸ch nhiÖm ®¨ng ký kª khai vµ nép c¸c lo¹i thuÕ vµ c¸c kho¶n nép kh¸c (nÕu cã); ®îc hëng c¸c chÕ ®é vÒ miÔn gi¶m thuÕ theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ vµ c¸c v¨n b¶n h- íng dÉn hiÖn hµnh. Trêng hîp cã nhiÒu ho¹t ®éng s¶n xuÊt, dÞch vô kh¸c nhau, trong thùc tÕ khã ho¹ch to¸n riªng, ®Ó x¸c ®Þnh møc thuÕ ph¶i nép cña tõng lo¹i thuÕ theo quy ®Þnh, ®¬n vÞ ph¶i b¸o c¸o víi c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®¬n vÞ ®ãng trô së. C¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng thÈm tra cã v¨n b¶n b¸o c¸o Tæng côc
  2. 2 ThuÕ ®Ó x¸c ®Þnh møc thuÕ ph¶i nép cho c¸c ho¹t ®éng dÞch vô cña ®¬n vÞ.” C¨n cø quy ®Þnh trªn th× c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu ph¶i thùc hiÖn kª khai nép thuÕ TNDN theo quy ®Þnh t¹i LuËt thuÕ TNDN vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh. Trong ®ã, tæng chi ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 25/2002/TT-BTC nªu trªn. CÇn lu ý lo¹i trõ c¸c kho¶n chi kh«ng hîp lÖ (do nguån kinh phÝ kh¸c ®µi thä) theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 128/2003/TT-BTC, nh chi mua s¾m TSC§, chi thùc hiÖn c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp Nhµ níc, cÊp Bé, ngµnh; chi thùc hiÖn tinh gi¶n biªn chÕ theo chÕ ®é do Nhµ níc quy ®Þnh, chi ®Çu t ph¸t triÓn... Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c; ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh (Tæng côc thuÕ) ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản