Công văn 2926/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
356
lượt xem
52
download

Công văn 2926/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2926/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc chứng từ, thuế đối với sản phẩm dịch vụ chuyển, góp vốn của doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2926/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 2926 TC/TCT ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2005 VÒ viÖc chøng tõ, thuÕ ®èi víi tµi s¶n dÞch chuyÓn, gãp vèn cña Doanh nghiÖp... KÝnh göi: Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc C«ng v¨n cña mét sè Côc thuÕ ®Þa ph¬ng vµ c¸c ®¬n vÞ hái vÒ vÊn ®Ò ho¸ ®¬n, chøng tõ vµ thuÕ ®èi víi c¸c trêng hîp gãp vèn b»ng tµi s¶n ®Ó thµnh lËp doanh nghiÖp, tµi s¶n ®iÒu chuyÓn gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong doanh nghiÖp; ph©n chia, hîp nhÊt trong trêng hîp chia, t¸ch, s¸p nhËp, hîp nhÊt, ®æi tªn doanh nghiÖp. VÒ vÊn ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: C¨n cø theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 22 LuËt doanh nghiÖp, ®iÓm 4 §iÒu 4 Môc II ChÕ ®é qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§-BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh th×: 1. §èi víi tµi s¶n gãp vèn ®Ó thµnh lËp doanh nghiÖp, tµi s¶n ®iÒu chuyÓn gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong doanh nghiÖp; ph©n chia, hîp nhÊt trong trêng hîp chia, t¸ch, s¸p nhËp, hîp nhÊt, ®æi tªn doanh nghiÖp kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 2. C¸c chøng tõ ®èi víi tµi s¶n gãp vèn ®îc thùc hiÖn nh sau: a) Trêng hîp gãp vèn b»ng tµi s¶n kh«ng ph¶i ®¨ng ký quyÒn së h÷u ph¶i cã biªn b¶n chøng nhËn gãp vèn, biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n, biªn b¶n ®Þnh gi¸ tµi s¶n, biªn b¶n ®iÒu chuyÓn tµi s¶n. C¸c Biªn b¶n nµy ®îc coi lµ chøng tõ hîp ph¸p ®Ó x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®îc trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh theo quy ®Þnh. Trêng hîp gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh do ®¬n vÞ tù ®Þnh gi¸ kh«ng phï hîp so víi gi¸ thùc tÕ cña tµi s¶n cè ®Þnh cïng lo¹i hoÆc t¬ng ®¬ng trªn thÞ trêng th× ®¬n vÞ ph¶i x¸c ®Þnh l¹i gi¸ trÞ hîp lý cña tµi s¶n cè ®Þnh; nÕu gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh vÉn cha phï hîp víi gi¸ thùc tÕ trªn thÞ trêng, c¬ quan thuÕ cã quyÒn yªu cÇu ®¬n vÞ x¸c ®Þnh l¹i gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh th«ng qua Héi ®ång ®Þnh gi¸ ë ®Þa ph¬ng hoÆc tæ chøc cã chøc n¨ng thÈm ®Þnh gi¸ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. b) §èi víi tµi s¶n ph¶i ®¨ng ký quyÒn së h÷u hoÆc gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt gãp vèn ph¶i xuÊt ho¸ ®¬n, trong ho¸ ®¬n ghi gi¸ trÞ cña tµi s¶n ®óng b»ng gi¸ trÞ gãp vèn theo biªn b¶n cña Héi ®ång qu¶n trÞ, dßng thuÕ GTGT kh«ng ghi vµo g¹ch chÐo. Ho¸ ®¬n nµy lµm c¨n cø ®Ó chuyÓn quyÒn së h÷u t¹i c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn. Tµi s¶n gãp vèn trong trêng hîp nµy kh«ng ph¶i chÞu lÖ phÝ tríc b¹. Riªng tµi s¶n ph¶i ®¨ng ký quyÒn së h÷u hoÆc gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt lµm tµi s¶n kinh doanh cña doanh nghiÖp t nh©n th× kh«ng ph¶i lµm thñ tôc chuyÓn quyÒn së h÷u cho doanh nghiÖp.
  2. 2 3. C¸c trêng hîp ®iÒu chuyÓn tµi s¶n gi÷a c¸c ®¬n vÞ tríc thêi ®iÓm c«ng v¨n nµy ®· xuÊt ho¸ ®¬n vµ kª khai nép thuÕ th× kh«ng ph¶i ®iÒu chØnh l¹i. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng biÕt vµ híng dÉn c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản