Công văn 2932/TC/CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
62
lượt xem
1
download

Công văn 2932/TC/CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2932/TC/CST của Bộ Tài chính về việc đối tượng áp dụng Thông tư số 118/2003/TT-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2932/TC/CST của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 2932 TC/CST ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2005 VÒ viÖc ®èi tîng ¸p dông Th«ng t sè 118/2003/TT-BTC KÝnh göi: - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ - Uû ban Nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc T¦ C¨n cø NghÞ ®Þnh 60/2002/N§-CP ngµy 6/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ viÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu theo nguyªn t¾c cña HiÖp ®Þnh thùc hiÖn §iÒu 7 HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ th¬ng m¹i (GATT); Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, môc I Th«ng t sè 118/2003/TT-BTC ngµy 8/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 60/2002/N§- CP cña ChÝnh phñ; Trªn c¬ së ý kiÕn cña Bé Th¬ng m¹i t¹i C«ng v¨n sè 0268/TM-XNK ngµy 7/3/2005 vÒ danh s¸ch c¸c níc ¸p dông trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo GATT cho hµng ho¸ nhËp khÈu cña ViÖt Nam; Bé Tµi chÝnh xin th«ng b¸o bæ sung ®èi tîng ®îc ¸p dông Th«ng t sè 118/2003/TT-BTC ngµy 8/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh lµ hµng ho¸ nhËp khÈu cã xuÊt xø tõ Bª-La-rót. Th«ng b¸o nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu ®¨ng ký cho c¬ quan H¶i quan tõ ngµy 7/3/2005.
Đồng bộ tài khoản