Công văn 2932-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Công văn 2932-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2932-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc nộp lệ phí trước bạ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2932-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 2932TC/TCT ngµy 3 th¸ng 4 n¨m 2001 vÒ viÖc nép lÖ phÝ tríc b¹ KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc ý kiÕn ph¶n ¸nh cña mét sè ®Þa ph¬ng vÒ lÖ phÝ tríc b¹ ®èi víi m¸y thuû vµ ®éng c¬ l¾p trªn tµu thuû kh«ng cã giÊy tê x¸c minh nguån gèc hîp ph¸p. VÒ vÊn ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: Theo tiÕt b ®iÓm 4 môc II Th«ng t sè 28/2000/TT-BTC ngµy 18/4/2000 cña Bé Tµi chÝnh th× tæ chøc, c¸ nh©n cã tµi s¶n thuéc ®èi tîng nép lÖ phÝ tríc b¹ ph¶i cung cÊp cho c¬ quan thuÕ: "GiÊy tê x¸c minh nguån gèc tµi s¶n hîp ph¸p; Ho¸ ®¬n mua b¸n tµi s¶n hîp ph¸p (®èi víi trêng hîp mua b¸n, chuyÓn nhîng, trao ®æi tµi s¶n mµ bªn giao tµi s¶n lµ tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh); hoÆc ho¸ ®¬n b¸n hµng tÞch thu (®èi víi trêng hîp mua hµng tÞch thu); hoÆc quyÕt ®Þnh chuyÓn giao, chuyÓn nhîng, thanh lý tµi s¶n (®èi víi trêng hîp c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi - nghÒ nghiÖp kh«ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh thùc hiÖn chuyÓn giao tµi s¶n cho tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c); hoÆc giÊy tê chuyÓn giao tµi s¶n ®îc ký kÕt gi÷a bªn giao tµi s¶n vµ bªn nhËn tµi s¶n cã x¸c nhËn cña C«ng chøng nhµ níc hoÆc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn (®èi víi trêng hîp chuyÓn giao tµi s¶n gi÷a c¸ nh©n, thÓ nh©n kh«ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh)". Do ®ã, vÒ nguyªn t¾c c¸c tµi s¶n nhµ ®Êt, « t«, xe m¸y, tµu thuyÒn (kÓ c¶ m¸y thuû), sóng s¨n, sóng thÓ thao kh«ng cã giÊy tê x¸c minh tµi s¶n cã nguån gèc hîp ph¸p th× kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn kª khai, nép lÖ phÝ tríc b¹ tríc khi ®¨ng ký quyÒn së h÷u, sö dông. Tuy nhiªn, hiÖn nay cßn mét sè c¸ nh©n, hé gia ®×nh ®· mua m¸y thuû, ®éng c¬ næ tr«i næi trªn thÞ trêng vÒ l¾p r¸p m¸y tµu thuyÒn, m¸y xe c«ng n«ng trùc tiÕp ®¨ng ký sö dông (kh«ng kinh doanh bu«n b¸n). Do ®ã, Bé Tµi chÝnh ®Ò nghÞ Côc ThuÕ phèi hîp víi c¬ quan qu¶n lý nhµ níc ë ®Þa ph- ¬ng, b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè biÖn ph¸p gi¶i quyÕt thu lÖ phÝ tríc b¹ ®èi víi tµu thuyÒn, xe c«ng n«ng do c¸c tæ chøc, c¸ nh©n l¾p r¸p, ®ãng míi b»ng m¸y thuû, ®éng c¬ næ ®Ó sö dông theo híng sau ®©y: 1. §èi víi tµu thuyÒn, xe c«ng n«ng bÞ thÊt l¹c hå s¬ do nguyªn nh©n kh¸ch quan, nh thiªn tai b·o lôt, tai n¹n bÊt ngê,... th× ®îc nép lÖ phÝ tríc b¹ sau khi chñ tµi s¶n cã giÊy x¸c nhËn bÞ thÊt l¹c hå s¬ cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn (c¬ quan ®¨ng kiÓm ph¬ng tiÖn n¬i ®· cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u tµi s¶n hîp ph¸p, c¬ quan C«ng an hoÆc Uû ban nh©n d©n x·, phêng n¬i ®¨ng ký hé khÈu thêng tró). 2. §èi víi tµu thuyÒn, xe c«ng n«ng mua l¹i cña c¸ nh©n ®· qua sö dông, ph¶i cã giÊy tê mua b¸n ký kÕt gi÷a hai bªn (cã x¸c nhËn cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng) vµ giÊy tê x¸c minh nguån gèc tµi s¶n hîp ph¸p (giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u vµ tê khai nguån gèc nhËp khÈu m¸y hoÆc ho¸ ®¬n mua b¸n...). Trêng hîp, kh«ng cã giÊy tê x¸c minh nguån gèc tµi s¶n hîp ph¸p th×
  2. 2 chñ tµi s¶n ph¶i cã ®¬n cam ®oan vÒ nguån gèc tµi s¶n hîp ph¸p (cã x¸c nhËn cña Uû ban nh©n d©n x·, phêng n¬i ®¨ng ký hé khÈu thêng tró). 3. §èi víi m¸y thuû, m¸y næ mua cña tæ chøc, c¸ nh©n kinh doanh th× ph¶i cã ho¸ ®¬n b¸n hµng (lo¹i ho¸ ®¬n do Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh) vµ nÕu lµ m¸y thuû, m¸y næ nhËp khÈu th× ph¶i cã tê khai nguån gèc nhËp khÈu hoÆc tê khai h¶i quan (c¬ quan thuÕ kh«ng gi¶i quyÕt thu lÖ phÝ tríc b¹ ®èi víi tµi s¶n nhËp khÈu kh«ng cã giÊy tê khai nguån gèc nhËp khÈu hoÆc tê khai h¶i quan). C¸c trêng hîp nªu trªn nÕu ®· nép lÖ phÝ tríc b¹, nhng v× lý do kh«ng ®ñ giÊy tê mµ c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ ®¨ng ký quyÒn së h÷u kh«ng gi¶i quyÕt cÊp ®¨ng ký th× còng kh«ng ®îc hoµn sè tiÒn lÖ phÝ tríc b¹ ®· nép ng©n s¸ch nhµ níc. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó c¸c Côc ThuÕ biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản