Công văn 2942/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Dieu Comet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
46
lượt xem
1
download

Công văn 2942/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2942/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân biệt quặng thô và tinh quặng căn cứ Thông tư số 02/2006/TT-BCN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2942/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________ _____________________ Số: 2942/TCHQ-GSQL V/v: Phân biệt quặng thô và tinh quặng Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2007 căn cứ Thông tư số 02/2006/TT-BCN. Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Định Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 425/HQBĐ-NV ngày 15/05/2007 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định về việc xác định quặng thô và tinh quặng, Tổng cục có ý kiến như sau: 1. Về thuế suất thuế xuất khẩu của mặt hàng quặng Zircon: nếu phân loại vào mã số có thuế suất thấp hơn thì áp dụng điểm 11 (sự nhầm lẫn trong kê khai, tính thuế, nộp thuế), mục I, phần E, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để hoàn thuế cho doanh nghiệp. 2. Việc phân biệt quặng thô và tinh quặng thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2246/BCN-CLN ngày 21/05/2007 của Bộ Công nghiệp. Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Định biết, thực hiện./. (Tổng cục gửi kèm công văn số 2246 dẫn trên và công văn số 2324/TCHQ-GSQL ngày 25/04/2007) Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; - Vụ Pháp chế (BTC); - Vụ KTTT, Cục KTSTQ; (Đã ký) - Các TTPTPLMB, MT, MN; - Trang Website Hải quan; - Lưu VT, GSQL (02b). Nguyễn Ngọc Túc
Đồng bộ tài khoản