Công văn 2952/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
20
lượt xem
1
download

Công văn 2952/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2952/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quản lý hàng hoá xuất nhập khẩu tại khu công nghiệp, khu chế xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2952/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  C ñ a  T æ n g  c ôc H ¶i  u a n  sè 2952/TC H Q­G S Q L   q n g µ y 25  th¸ng 8 n¨ m  1998 V Ò  viÖc Q u ¶ n  lý h µ n g  h o¸  xu Êt n h Ë p  k h È u  t¹i h u  c«n g  n g hi Ö p, k h u  ch Õ   u Êt  k x KÝnh    göi:Ban  qu¶n      lýc¸ckhu  c«ng  nghiÖp,khu    chÕ  xuÊtViÖtNam.     Trong qu¸ tr×nh chØ   ®¹o, theo      dâi thùc hiÖn  NghÞ  ®Þnh   36/CP  sè  ngµy  4­ 24­ 1997  cña ChÝnh  phñ. Tæng     côc H¶i quan  thÊy næi    lªn mét  sè  vÊn    ®Ò cÇn  tiÕp    tôc th¸o gì t¹o ®iÒu        kiÖn th«ng tho¸ng,thuËn      lî h¬n  i n÷a  cho    ho¹t®éng  s¶n xuÊt vµ    kinh doanh    cña    c¸c doanh  nghiÖp trong c¸c Khu       c«ng nghiÖp, Khu    chÕ  xuÊt  c¸c xÝ  vµ    nghiÖp  chÕ  xuÊt kh«ng n»m   trong  Khu chÕ xuÊt,®ã    lµ: HiÖn  nay  mét  doanh  cã  sè  nghiÖp kh«ng  n»m  trong Khu    chÕ  xuÊtnhng    ® îc hëng    quy chÕ   nghiÖp  xÝ  chÕ  xuÊt      míi bíc ®Çu  ho¹t®éng    xuÊt  nhËp  khÈu  cßn      rÊtÝt,nÕu  ph¶ibè    lùcl       trÝ1   îng H¶i quan  m Æt   êng  cã  th xuyªn th×     trëthµnh    nÆng  vµ    nÒ  l∙ngphÝ, v×    vËy,trongc¸ctr       êng   hîp ®ã,  Tæng  côc    H¶i quan    ®Ò nghÞ   sÏkh«ng  trÝ h¶iquan  m Æt   êng  bè      cã  th xuyªn t¹ ®ã,      i  mµ chØ  lµm  viÖc    hµng  khi cã  ho¸ xuÊt nhËp  khÈu. Ban    qu¶n    lý Khu  c«ng  nghiÖp  ViÖt Nam   ý    cã  kiÕn      ban  ®Ó c¸c Uû  nh©n  d©n  tØnh,thµnh    phè  chØ  ®¹o    c¸c lùcl    îng kh¸cphèihîp (nh Uû          ban  nh©n  d©n  tØnh §ång    lµm). Nai ®∙  T¹inh÷ng  nghiÖp    xÝ  chÕ  xuÊt nµy,Gi¸m      ®èc doanh  nghiÖp  chÞu  tr¸ch   nhiÖm   viÖc  vÒ  thùc hiÖn    ®óng    c¸cquy  ®Þnh      ®èi víiKhu  chÕ  xuÊt vµ    doanh  nghiÖp chÕ  xuÊt. 1. VÊn      ®Ò doanh nghiÖp  chÕ  xuÊt mua   thÞ  êng      ë  tr néi ®Þa  mét sè  hµng ho¸ th«ng  êng  th phôc  ®iÒu  vô  hµnh, sinh ho¹tvµ        mét  nguyªn  sè  liÖu,   phô    gi¸trÞl«hµng  tïngcã        nhá (kho¶ng  1.000USD)    ®Ó phôc  s¶n  vô  xuÊt cña    chÝnh doanh nghiÖp  t¹ ViÖtNam. ®ã    i   Theo  quy ®Þnh  chung    th× hµng    ho¸ doanh  nghiÖp  chÕ  xuÊtmua      t¹ thÞ  i tr êng    néi ®Þa   îc coilµ hµng  ®       ViÖt Nam     xuÊt khÈu, ph¶ichÞu        ®iÒu chØnh  cña chÝnh  s¸ch qu¶n      lýxuÊt nhËp    khÈu, chÝnh    s¸ch thuÕ        ®èi víihµng xuÊt   khÈu  thñ      vµ  tôc h¶i quan. M Æt     kh¸c viÖc    qu¶n    lý cña    c¸c Ban  qu¶n    lý cha  thèng nhÊt,cã    Ban  qu¶n      lýth× cÊp giÊy phÐp, cã          n¬ith× kh«ng  cÊp  khã  nªn  kh¨n cho    viÖc qu¶n    lýthèng nhÊt trong c¶        níccña    h¶iquan. VÒ  vÊn    ®Ò nµy  Tæng   côc    H¶i quan    ®Ò nghÞ: §èi víinh÷ng  i       lo¹ hµng  ho¸ th«ng  êng, phï hîp    th     víinhu  cÇu  s¶n xuÊt,kinh doanh  sinh ho¹tcña      vµ      c¸c doanh    nghiÖp  trong Khu  chÕ   xuÊt  khu  vµ  ngoµi chÕ     xuÊt kh«ng  ph¶i   ®iÒu  chØnh    bëi chÝnh  s¸ch m Æt     hµng, chÝnh    s¸ch thuÕ  dông    ¸p  cho  hµng  xuÊtkhÈu.   VÒ  giÊy phÐp,  cÇn  sù  cã  thèng  nhÊt  gi÷a    c¸c Khu c«ng  nghiÖp, Khu    chÕ  xuÊt hoÆc       lµ kh«ng  cÊp giÊy phÐp  cho    i c¸c lo¹ hµng ho¸    trªnhoÆc     lµ cÊp  v¨n b¶n  1    nguyªn t¾c    cho phÐp  doanh  nghiÖp  îcmua    ®   c¸chµng    ho¸ nµy  ë thÞ  êng    tr néi®Þa;  Trªn c¬  ®ã,      së  h¶iquan      më sæ theo   dâi,tæng      hîp.H¶i quan  còng kh«ng ph¶imë       têkhaicho  i   lo¹ hµng      ho¸ nµy.
  2. 2 2. Theo      tinhthÇn  §iÒu  trªnth× ®èi víi   i t¹p,gç  ë  1          lo¹  c¸c gç    th«ng  êng  th ®Ó  lµm  kª hµng, bao  vµ  kÖ      b×  s¶n  phÈm   trang bÞ    gç    néithÊtth×      h¶iquan  c¨n  v¨n  cø  b¶n  cho phÐp  cña Ban  qu¶n      lý®Ó lµm  tôc cho  thñ    vµo khu chÕ  xuÊt vµ    doanh  nghiÖp  chÕ  xuÊt n»m     ngoµi Khu    chÕ  xuÊt theo    quy ®Þnh,   phÝa  ngêib¸n    kh«ng  ph¶ixuÊt tr×nh giÊy chøng          nhËn nguån  gèc cña  i lo¹ gç  nµy. 3. VÊn    lý phÕ     ®Ò xö    phÈm, phÕ  liÖu,phÕ     th¶i  :§©y    lµ vÊn    ®Ò cßn  nhiÒu víng m ¾c     hiÖn  nay  cha  quy  cã  ®Þnh thèng nhÊt.§èivíi       phÕ  liÖu,phÕ     phÈm  cßn      ¬ng        dông  gi¸trÞ th m¹i,gi¸trÞ sö  hiÖn  quy  cã  ®Þnh  chØ  îc b¸n  ®   cho doanh  nghiÖp    néi®Þa  tc¸ch nhËp  cã     khÈu  ngµnh  cã  kinh doanh        phïhîp th× khã    cho doanh  nghiÖp chÕ  xuÊt. §Ò  nghÞ xem  xÐt kh¶ n¨ng cho phÐp b¸n cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ    cã  nhu cÇu  mua, miÔn    îc Ban  lµ ®   qu¶n    lýKhu c«ng nghiÖp, Khu    chÕ  xuÊt  cho  phÐp. §èivíi       phÕ    th¶icòng cÇn  quy  cã  ®Þnh  vÊn    lý®Ó   ® ­ vÒ  ®Ò xö    cã  îcphèihîp qu¶n          lýthèng  nhÊt ë    ®Þa  ph¬ng  trongtoµn  vµ    quèc. Tæng  côc H¶i quan    ®Ò nghÞ  Ban qu¶n      lý c¸c Khu c«ng nghiÖp  ViÖt  Nam  phèihîp víic¸c ngµnh  ªnquan          li   kh¸c ®Ó     t×m  biÖn ph¸p  lýthÝch    xö    hîp, gi¶iquyÕt,xö        lýnh÷ng  vÊn    ®Ò Tæng  côc    H¶i quan    trao ®æi nªu    trªnnh»m   th¸ogình÷ng      víng m ¾c     cho    c¸cdoanh  nghiÖp.
Đồng bộ tài khoản