Công văn 2953/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Dangngoc Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
57
lượt xem
2
download

Công văn 2953/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2953/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc hoạt động dịch vụ tuyển chọn, cung ứng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2953/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2953/VPCP-VX V/v hoạt động dịch vụ tuyển Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2007 chọn, cung ứng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Kính gửi: Các Bộ: Lao động-Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Ngoại giao, Công an Xét đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (văn bản số 1584/LĐTBXH- LĐVL ngày 14 tháng 5 năm 2007 và văn bản số 728/LĐTBXH-LĐVL ngày 6 tháng 3 năm 2007) và ý kiến của Bộ Tư pháp (văn bản số 1727/BTP-PLQT ngày 17 tháng 4 năm 2007), Bộ Ngoại giao (văn bản số 1333/BNG-LS ngày 24 tháng 4 năm 2007) và Tổng cục An ninh Bộ Công an (văn bản số 498/A11 (A25) ngày 2 tháng 5 năm 2007) về hoạt động dịch vụ, cung ứng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu để quy định hoạt động dịch vụ tuyển chọn và cung ứng lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 và Nghị định số 93/2005/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trình Chính phủ trong quý III năm 2007. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTgCP, các PTTg CP (để b/c); - VPCP: BTCN, các PCN, (Đã ký) Ban Xây dựng pháp luật, Vụ TH, NC, QHQT, Website Chính phủ; Trần Quốc Toản - Lưu: VT, VX (3).
Đồng bộ tài khoản