Công văn 2959/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
31
lượt xem
2
download

Công văn 2959/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2959/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn một số nội dung về giá tính thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2959/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh - Tæng côc h¶i quan sè 2959/TCHQ-KTTT ngµy 24 th¸ng 6 n¨m 2003 vÒ viÖc híng dÉn mét sè néi dung vÒ gi¸ tÝnh thuÕ KÝnh göi: - Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè - C¸c ®¬n vÞ thuéc vµ trùc thuéc Tæng côc H¶i quan C¨n cø Th«ng t 08/2002/TT-BTC ngµy 23 th¸ng 1 n¨m 2002 cña Bé Tµi chÝnh; QuyÕt ®Þnh sè 149/2002/Q§-BTC ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 2002 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh B¶ng gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng nhËp khÈu kh«ng thuéc danh môc mÆt hµng Nhµ níc qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ¸p gi¸ theo gi¸ ghi trªn hîp ®ång. Sau khi xem xÐt ý kiÕn cña Côc H¶i quan c¸c tØnh thµnh phè vµ ph¶n ¸nh cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn C«ng v¨n sè 6436/TCHQ- KTTT ngµy 19/12/2002 C«ng v¨n 1036/TCHQ-KTTT ngµy 13/3/2003 cña Tæng côc H¶i quan. Tæng côc H¶i quan híng dÉn mét sè néi dung vÒ qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ nh sau: A. Quy ®Þnh vÒ ¸p dông B¶ng gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu kh«ng thuéc danh môc mÆt hµng Nhµ níc qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ: 1. B¶ng gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu kh«ng thuéc danh môc mÆt hµng nhµ níc qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ¸p gi¸ tÝnh thuÕ theo hîp ®ång bao gåm b¶ng gi¸ ban hµnh kÌm theo c¸c quyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ¸p dông cho c¸c ®èi tîng nµy vµ c¸c quyÕt ®Þnh x©y dùng bæ sung gi¸ tÝnh thuÕ cña Côc trëng Côc h¶i quan ®Þa ph¬ng ®îc ¸p dông cho hµng ho¸ nhËp khÈu trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a. Hµng ho¸ nhËp khÈu kh«ng cã hîp ®ång. b. Hµng ho¸ nhËp khÈu theo hîp ®ång nhng kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t 08/2002/TT/BTC ngµy 23 th¸ng 1 n¨m 2002 cña Bé Tµi chÝnh. c. Hµng ho¸ nhËp khÈu theo ph¬ng thøc kh¸c kh«ng ph¶i lµ mua b¸n, vÝ dô hµng ®æi hµng, hµng ®æi c«ng lao ®éng. d. Hµng ho¸ nhËp khÈu cã ®ñ ®iÒu kiÖn nªu t¹i tiÕt (b) trªn ®©y nhng møc gi¸ ghi trªn hîp ®ång thÊp h¬n 80% so víi møc gi¸ tÝnh thuÕ quy ®Þnh trong b¶ng gi¸ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 149/2002/Q§-BTC ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 2002 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, quyÕt ®Þnh x©y dùng bæ sung gi¸ tÝnh thuÕ cña Côc trëng Côc h¶i quan ®Þa ph¬ng. Riªng ®èi víi hµng cã thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i tõ 5% trë xuèng mµ ®· ®îc quy
 2. 2 ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ trong b¶ng gi¸ cña Bé Tµi chÝnh, quyÕt ®Þnh gi¸ cña Côc h¶i quan ®Þa ph¬ng th× vÉn ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm nµy. 2. §èi víi c¸c mÆt hµng nhËp khÈu cha ®îc quy ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ trong c¸c b¶ng gi¸ cña Bé Tµi chÝnh th× Côc h¶i quan ®Þa ph¬ng x©y dùng bæ sung gi¸ tÝnh thuÕ theo quy ®Þnh t¹i phÇn B vµ phÇn C díi ®©y. B. X©y dùng vµ ®iÒu chØnh gi¸ tÝnh thuÕ: 1. X©y dùng gi¸ tÝnh thuÕ c¸c mÆt hµng cha ®îc quy ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ: ViÖc x©y dùng gi¸ tÝnh thuÕ ®îc thùc hiÖn theo c¸c bíc sau ®©y: 1. X¸c ®Þnh mÆt hµng x©y dùng gi¸ tÝnh thuÕ: C¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm hãa vµ khai b¸o, x¸c ®Þnh râ tªn hµng, c¸c ®Æc tÝnh c¬ b¶n cña hµng hãa, trªn c¬ së ®ã ®èi chiÕu víi c¸c b¶ng gi¸ hiÖn hµnh vµ c¸c quyÕt ®Þnh gi¸ cña Côc h¶i quan ®Ó x¸c ®Þnh hµng nhËp khÈu ®· hoÆc cha ®îc quy ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ tr¸nh trêng hîp mÆt hµng ®· quy ®Þnh cô thÓ hoÆc thuéc khung gi¸ lo¹i kh¸c trong b¶ng gi¸, nhng ngêi khai h¶i quan cè ý khai b¸o víi tªn gäi kh¸c dÉn ®Õn viÖc x©y dùng gi¸. C¸c hµng hãa nhËp khÈu sau ®©y kh«ng ph¶i x©y dùng gi¸ tÝnh thuÕ: - Hµng hãa nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi. - Hµng hãa nhËp khÈu lµm nguyªn liÖu vËt t trùc tiÕp ®a vµo s¶n xuÊt ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc ¸p gi¸ tÝnh thuÕ theo hîp ®ång. - Hµng hãa nhËp khÈu lµ ®èi tîng nªu t¹i c¸c ®iÓm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Môc I vµ ®iÓm 1, 2, 3, 4, 5 Môc II PhÇn D Th«ng t 172/1998/TT-BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh. - Hµng cã thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i tõ 5% trë xuèng cã ®ñ ®iÒu kiÖn ¸p gi¸ tÝnh thuÕ theo hîp ®ång, trõ c¸c mÆt hµng m¸y in vi tÝnh, m¸y minilab. - Hµng ho¸ nhËp khÈu thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t do cÊp Bé trë lªn phª duyÖt vµ hå s¬ ®ñ ®iÒu kiÖn ¸p gi¸ tÝnh thuÕ theo hîp ®ång. 2. ChuÈn ho¸ tªn hµng: C¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm ho¸, hîp ®ång th¬ng m¹i vµ c¸c tµi liÖu kh¸c (vÝ dô catalogue) ®Ó x¸c ®Þnh tªn gäi th«ng dông cña hµng ho¸ kÌm theo nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n nhÊt cña hµng ho¸ (vÝ dô: model, hµm lîng, c«ng suÊt v.v). Tªn gäi cña hµng hãa trong x©y dùng gi¸ sö dông ng«n ng÷ phæ th«ng. 3. X¸c ®Þnh møc gi¸: Møc gi¸ ®îc x¸c ®Þnh b»ng mét trong c¸c ph¬ng ph¸p theo tr×nh tù sau ®©y vµ dõng ngay ë ph¬ng ph¸p x©y dùng ®îc gi¸ tÝnh thuÕ. 3.1. Ph¬ng ph¸p 1: Dùa vµo gi¸ tÝnh thuÕ hµng ho¸ t¬ng tù:
 3. 3 C¨n cø gi¸ tÝnh thuÕ hµng ho¸ t¬ng tù ®· ®îc Quy ®Þnh trong c¸c b¶ng gi¸ cña Bé Tµi chÝnh, quyÕt ®Þnh gi¸ ë mçi Côc h¶i quan tØnh, thµnh phè ®Ó x©y dùng gi¸ tÝnh thuÕ cho mÆt hµng nhËp khÈu míi ph¸t sinh. Kh¸i niÖm hµng ho¸ t¬ng tù ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 60/2002/N§/CP ngµy 6 th¸ng 6 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ. NÕu hµng ho¸ t¬ng tù trong b¶ng gi¸ kh«ng nªu xuÊt xø th× kh«ng xÐt tíi c¸c tiªu thøc nµy. Kh«ng ¸p dông kh¸i niÖm hµng ho¸ t¬ng tù ®èi víi khung gi¸ lo¹i kh¸c. Khi ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy mµ kh«ng cã hµng ho¸ tho¶ m·n ®Çy ®ñ c¸c tiªu thøc lµ hµng ho¸ t¬ng tù th× cã thÓ vËn dông linh ho¹t ph¬ng ph¸p nµy b»ng c¸ch sö dông gi¸ tÝnh thuÕ c¸c mÆt hµng cã c¸c tÝnh n¨ng, tiªu chuÈn, chÊt lîng, vËt liÖu gÇn nhÊt ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ cho mÆt hµng cÇn x©y dùng gi¸ sau khi ®· tÝnh to¸n ®Õn sù kh¸c biÖt gi÷a chóng. 3.2. Ph¬ng ph¸p 2: Dùa vµo gi¸ chµo b¸n: Dùa vµo gi¸ chµo b¸n trªn c¸c t¹p chÝ, s¸ch b¸o quèc tÕ, Internet, b¸n chµo gi¸ c«ng khai cña ngêi b¸n ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ. C«ng thøc: Gi¸ tÝnh thuÕ = 80% x Gi¸ chµo b¸n + I + F Gi¸ chµo b¸n th«ng thêng lµ c¬ së ®Ó ®µm ph¸n. Riªng ®èi víi mét sè ngµnh hµng, vÝ dô x¨ng dÇu th× kh«ng tÝnh theo tû lÖ nµy (80%) do vËy khi x©y dùng gi¸ theo c«ng thøc nµy yªu cÇu ph¶i nghiªn cøu cô thÓ ngµnh hµng ®ang x©y dùng gi¸ ®Ó quyÕt ®Þnh cã nh©n víi tû lÖ ®ã hay kh«ng. F lµ phÝ vËn chuyÓn tÝnh b»ng 15% gi¸ mua (15% x 80% x Gi¸ chµo b¸n) I lµ phÝ b¶o hiÓm tÝnh b»ng 0,3% gi¸ mua bao gåm c¶ phÝ vËn chuyÓn. NÕu gi¸ chµo b¸n ®· bao gåm c¶ I, F th× kh«ng ph¶i céng thªm c¸c chi phÝ nµy. 3.3. Ph¬ng ph¸p 3: Ph¬ng ph¸p khÊu trõ: Gi¸ tÝnh thuÕ ®îc x¸c ®Þnh tõ gi¸ b¸n trªn thÞ trêng néi ®Þa trõ ®i c¸c chi phÝ hîp lý ph¸t sinh sau khi nhËp khÈu. 3.3.1. Gi¸ b¸n trªn thÞ trêng néi ®Þa ®îc thu thËp tõ c¸c nguån sau ®©y: a. Gi¸ do c¬ quan h¶i quan trùc tiÕp tiÕn hµnh kh¶o s¸t t¹i c¸c c¬ së kinh doanh cã tªn, ®Þa chØ râ rµng trªn thÞ trêng. C¸n bé ®îc cö lµm nhiÖm vô nµy ph¶i tiÕn hµnh kh¶o s¸t ë hai ®Þa ®iÓm kh¸c nhau vµ ghi nhËn l¹i c¸c th«ng tin theo mÉu phiÕu kh¶o s¸t kÌm theo c«ng v¨n nµy. C¸n bé kh¶o s¸t chØ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña th«ng tin mµ m×nh thu thËp ®îc t¹i thêi ®iÓm, ®Þa ®iÓm kh¶o s¸t vµ kh«ng ®îc tù ý söa ®æi c¸c th«ng tin nµy. Mçi lÇn kh¶o s¸t ph¶i cã hai c¸n bé cïng tham gia. b. Gi¸ chµo b¸n c«ng khai trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh b¸o viÕt, t¹p chÝ, b¶n tin thÞ trêng trong níc, Internet, b¶n gi¸ chµo b¸n c«ng khai cña ngêi b¸n. Giao Côc h¶i quan tØnh, thµnh phè triÓn khai x©y dùng nguån th«ng tin d÷ liÖu ®Ó ¸p dông trong ph¬ng ph¸p nµy vµ phôc vô kiÓm tra sau th«ng quan.
 4. 4 3.3.2. Tõ møc gi¸ ®· thu thËp ph¶i trõ ®i c¸c chi phÝ hîp lý ph¸t sinh sau khi nhËp khÈu ®Ó x¸c ®Þnh møc gi¸ theo c«ng thøc díi ®©y: Gi¸ b¸n trong níc – Chi phÝ chung vµ lîi nhuËn Gi¸ tÝnh thuÕ = ---------------------------------------------------------- (1 + TSNKU§) x (1 + TSGT/TSTT§B) Trong ®ã: - TSNKU§ lµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i. - TSGT/TSTT§B lµ thuÕ suÊt gi¸ trÞ gia t¨ng hoÆc thuÕ suÊt tiªu thô ®Æc biÖt. - Chi phÝ chung vµ lîi nhuËn ®îc x¸c ®Þnh nh sau: i. NÕu gi¸ kh¶o s¸t lµ gi¸ b¸n ra cña ngêi trùc tiÕp nhËp khÈu th× kho¶n nµy chiÕm 20% gi¸ b¸n. ii. NÕu gi¸ kh¶o s¸t lµ gi¸ b¸n bu«n cña ngêi mua trong níc th× kho¶n nµy chiÕm 25% gi¸ b¸n. iii. NÕu gi¸ kh¶o s¸t lµ gi¸ b¸n lÎ th× kho¶n nµy chiÕm 30% gi¸ b¸n. §èi víi c¸c mÆt hµng thuéc c¸c Ch¬ng 84, 85, 87 trong biÓu thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu, c¸c mÆt hµng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt th× kho¶n nµy chiÕm 15% gi¸ b¸n, kh«ng phô thuéc vµo gi¸ kh¶o s¸t lµ gi¸ b¸n ra cña ngêi nhËp khÈu, gi¸ b¸n bu«n hay gi¸ b¸n lÎ. §èi víi c¸c nhãm hµng thùc phÈm, hoa qu¶, mü phÈm khi ¸p dông tû lÖ khÊu trõ trªn ®©y mµ kh«ng hîp lý th× Côc h¶i quan ®Þa ph¬ng x¸c ®Þnh tû lÖ khÊu trõ hîp lý ®Ó x©y dùng møc gi¸ phï hîp thùc tÕ ®ång thêi b¸o c¸o vÒ Tæng côc H¶i quan xem xÐt quy ®Þnh ¸p dông thèng nhÊt. 3.4. Dùa vµo gi¸ ghi trªn hîp ®ång: Khi sö dông c¸ch x©y dùng gi¸ nµy ph¶i giao cho c¸n bé cã kinh nghiÖm hiÓu biÕt s©u vÒ ngµnh hµng nghiªn cøu kü vÒ nguyªn vËt liÖu, ph¬ng ph¸p chÕ t¹o, tÝnh n¨ng, c«ng dông cña hµng ho¸, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®é tin cËy cña gi¸ ghi trªn hîp ®ång ®Ó ®a ra møc gi¸, sau ®ã so s¸nh møc gi¸ nµy víi møc gi¸ cña nh÷ng mÆt hµng gÇn gòi nhÊt trong c¸c b¶ng gi¸, quyÕt ®Þnh gi¸ hiÖn hµnh, trªn c¬ së ®ã quyÕt ®Þnh møc gi¸ phï hîp. ViÖc x©y dùng gi¸ theo c¸ch nµy chØ thùc hiÖn khi kh«ng thÓ x©y dùng gi¸ theo c¸c c¸ch trªn ®©y. 4. KiÓm tra møc gi¸ x©y dùng tríc khi ra quyÕt ®Þnh: TiÕn hµnh so s¸nh møc gi¸ x©y dùng víi c¸c mÆt hµng cã liªn quan trong b¶ng gi¸, c¸c th«ng tin liªn quan kh¸c (nÕu cã) nÕu thÊy bÊt hîp lý th× rµ so¸t l¹i c¸c bíc x©y dùng gi¸ ®· thùc hiÖn ®Ó x¸c ®Þnh møc gi¸ phï hîp víi gi¸ nhËp khÈu thùc tÕ. 5. Ra quyÕt ®Þnh x©y dùng gi¸ (theo mÉu göi kÌm c«ng v¨n nµy). II. §iÒu chØnh gi¸ tÝnh thuÕ:
 5. 5 Trong c¸c trêng hîp mÆt hµng nhËp khÈu cã gi¸ nhËp khÈu thùc tÕ biÕn ®éng hoÆc gi¸ tÝnh thuÕ quy ®Þnh trong c¸c b¶ng gi¸ kh«ng phï hîp gi¸ nhËp khÈu thùc tÕ, Côc trëng Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè tiÕn hµnh ®iÒu chØnh (t¨ng hoÆc gi¶m) gi¸ tÝnh thuÕ trong ph¹m vi 10% ®èi víi c¸c mÆt hµng ®· ®îc quy ®Þnh trong b¶ng gi¸ ¸p dông ®èi víi c¸c mÆt hµng nhµ níc kh«ng qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ vµ c¸c quyÕt ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ do Côc h¶i quan ®Þa ph¬ng ®· ban hµnh tríc ®ã. ViÖc ®iÒu chØnh gi¸ tÝnh thuÕ ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau ®©y: 1. ViÖc ®iÒu chØnh gi¸ tÝnh thuÕ mét mÆt hµng ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: a. Cã tõ 2 l« hµng nhËp khÈu cña hai ngêi nhËp khÈu kh¸c nhau víi gi¸ hîp ®ång (CIF) chªnh lÖch cïng cao h¬n hoÆc cïng thÊp h¬n qu¸ 20% so víi gi¸ tÝnh thuÕ; b. Trêng hîp ®iÒu chØnh t¨ng, trong kho¶ng thêi gian 45 ngµy tÝnh ®Õn ngµy ®iÒu chØnh, lîng hµng ho¸ nhËp khÈu cña c¸c l« hµng cã gi¸ hîp ®ång cao h¬n 20% so víi gi¸ tÝnh thuÕ lín h¬n tæng lîng hµng ho¸ nhËp khÈu c¸c l« hµng cßn l¹i. c. Trêng hîp ®iÒu chØnh gi¶m, trong kho¶ng thêi gian 45 ngµy tÝnh ®Õn ngµy ®iÒu chØnh, lîng hµng ho¸ nhËp khÈu cña c¸c l« hµng cã gi¸ hîp ®ång thÊp h¬n 20% so víi gi¸ tÝnh thuÕ lín h¬n tæng lîng hµng ho¸ nhËp khÈu c¸c l« hµng cßn l¹i. 2. §èi víi c¸c trêng hîp ®iÒu chØnh gi¸ tÝnh thuÕ 10% vÉn kh«ng phï hîp víi gi¸ nhËp khÈu thùc tÕ th× Côc h¶i quan tØnh, thµnh phè vÉn ra quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh trong thÈm quyÒn vµ lËp b¸o c¸o göi kÌm theo quyÕt ®Þnh vÒ Tæng côc H¶i quan. Côc h¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè thêng xuyªn rµ so¸t c¸c trêng hîp gi¸ nhËp khÈu thÊp h¬n, hoÆc cao h¬n 20% so víi gi¸ tÝnh thuÕ quy ®Þnh trong b¶ng gi¸ ®Ó b¸o c¸o vÒ Tæng côc H¶i quan tËp hîp b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh xem xÐt söa ®æi. 3. Côc h¶i quan c¸c ®Þa ph¬ng göi quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh b¸o c¸o Tæng côc H¶i quan ngay sau ngµy ra quyÕt ®Þnh. C. Tr×nh tù, thÈm quyÒn ban hµnh quyÕt ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ: 1. §èi víi Chi côc h¶i quan: 1.1. Khi ph¸t sinh mÆt hµng nhËp khÈu theo hîp ®ång th¬ng m¹i cha ®- îc quy ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ, tríc hÕt c«ng chøc lµm c«ng t¸c gi¸ ph¶i ¸p dông tuÇn tù ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ dùa vµo hµng ho¸ t¬ng tù, ph¬ng ph¸p dùa vµo gi¸ chµo b¸n, nÕu kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®îc gi¸ tÝnh thuÕ theo hai ph¬ng ph¸p nµy th× chuyÓn sang ph¬ng ph¸p dùa vµo gi¸ ghi trªn hîp ®ång ®Ó lËp phiÕu ®Ò xuÊt gi¸ tr×nh Chi côc trëng (hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn) duyÖt vµ ¸p dông trong thêi h¹n th«ng quan cña l« hµng nhËp khÈu ®ã vµ c¸c l« hµng nhËp khÈu tiÕp theo. Cuèi ngµy lµm viÖc Chi côc h¶i quan
 6. 6 tËp hîp c¸c tê tr×nh gi¸ ®Ó ra quyÕt ®Þnh ¸p dông vµ b¸o c¸o vÒ Côc H¶i quan vµo s¸ng ngµy lµm viÖc h«m sau. 1.2. C¸c mÆt hµng nhËp khÈu kh«ng theo hîp ®ång th¬ng m¹i th× giao cho Chi côc trëng Chi côc H¶i quan cöa khÈu c¨n cø c¸c nguyªn t¾c x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ hiÖn hµnh, tham kh¶o c¸c th«ng tin cã s½n ®Ó ra quyÕt ®Þnh x©y dùng gi¸ tÝnh thuÕ ¸p dông ngay cho l« hµng ®ã vµ c¸c l« hµng nhËp khÈu tiÕp theo, b¸o c¸o vÒ Côc H¶i quan vµo s¸ng ngµy lµm viÖc h«m sau. 1.3. QuyÕt ®Þnh bæ sung gi¸ tÝnh thuÕ do Chi côc trëng ban hµnh cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. 2. §èi víi Côc h¶i quan: 2.1. Trong thêi h¹n 10 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®îc quyÕt ®Þnh gi¸ cña Chi côc h¶i quan, Côc h¶i quan ®Þa ph¬ng ph¶i ra quyÕt ®Þnh x©y dùng gi¸ tÝnh thuÕ theo c¸c ph¬ng ph¸p quy ®Þnh t¹i Môc II PhÇn B C«ng v¨n nµy. Trªn c¬ së c¸c møc gi¸ x©y dùng nÕu nghi ngê cã gian lËn th¬ng m¹i qua gi¸ ®èi víi c¸c tê khai nhËp khÈu tríc ®ã th× chuyÓn bé phËn kiÓm tra sau th«ng quan xö lý. 2.2. QuyÕt ®Þnh bæ sung gi¸ tÝnh thuÕ, quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh gi¸ tÝnh thuÕ do Côc trëng Côc h¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè ban hµnh cã hiÖu lùc sau 3 ngµy kÓ tõ ngµy ký, ¸p dông thèng nhÊt trong ph¹m vi ®¬n vÞ m×nh qu¶n lý vµ kh«ng ¸p dông håi tè ®èi víi c¸c l« hµng nhËp khÈu tríc ®ã. 2.3. QuyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh, bæ sung gi¸ tÝnh thuÕ cña c¸c Côc h¶i quan tØnh, thµnh phè sÏ bÞ chÊm døt hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy nhËn ®îc v¨n b¶n cña c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn yªu cÇu söa ®æi hoÆc kh«ng chÊp nhËn. D. Quy ®Þnh vÒ chÊp nhËn chøng minh tÝnh trung thùc, kh¸ch quan cña møc gi¸ ghi trªn hîp ®ång c¸c mÆt hµng nhµ níc kh«ng qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ: Trêng hîp kh«ng ®ång ý víi møc gi¸ tÝnh thuÕ do c¬ quan h¶i quan ®· ¸p dông th× ngêi khai h¶i quan cã quyÒn chøng minh tÝnh trung thùc, kh¸ch quan cña møc gi¸ ghi trªn hîp ®ång trong thêi gian 30 ngµy tÝnh tõ ngµy c¬ quan h¶i quan ra th«ng b¸o thuÕ. V¨n b¶n chøng minh ph¶i nªu râ néi dung, c¸ch thøc chøng minh vµ göi kÌm b¶n sao c¸c tµi liÖu sö dông ®Ó chøng minh, nªu râ nguån gèc cña chóng. §èi tîng ®îc chøng minh lµ c¸c l« hµng nhËp khÈu kh«ng thuéc danh môc mÆt hµng nhµ níc qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ cã ®ñ ®iÒu kiÖn ¸p gi¸ theo hîp ®ång nhng møc gi¸ kh«ng ®¹t 80% møc gi¸ do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh hoÆc møc gi¸ do c¸c Côc h¶i quan tØnh, thµnh phè ban hµnh. ViÖc xem xÐt tr¶ lêi néi dung chøng minh cña ngêi khai h¶i quan thuéc thÈm quyÒn cña Côc h¶i quan tØnh, thµnh phè vµ ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau ®©y:
 7. 7 I. KiÓm tra chÊp nhËn néi dung chøng minh: C¬ quan h¶i quan kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ cña c¸c chøng tõ, sè liÖu vµ tÝnh l«gÝc cña néi dung chøng minh. §èi víi c¸c trêng hîp chøng minh liªn quan ®Õn møc gi¸ do Côc h¶i quan tØnh, thµnh phè x©y dùng th× khi xem xÐt néi dung chøng minh ph¶i kiÓm tra l¹i hå s¬ x©y dùng gi¸ cïng víi hå s¬ chøng minh cña ngêi khai h¶i quan. Tæng côc yªu cÇu Côc trëng Côc h¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè tæ chøc thùc hiÖn vµ tiÕn hµnh kiÓm tra thêng xuyªn, chÆt chÏ néi dung nµy. 1. Ngêi khai h¶i quan dùa vµo gi¸ b¸n trong níc ®Ó chøng minh: 1.1. Néi dung chøng minh: Ngêi khai h¶i quan chØ ra gi¸ nhËp khÈu ghi trªn hîp ®ång ph¶i xÊp xØ víi gi¸ chøng minh ®îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ b¸n trªn thÞ trêng trong níc sau khi trõ ®i c¸c chi phÝ hîp lý ph¸t sinh sau khi nhËp khÈu. Gi¸ ghi trªn hîp ®ång ®îc hiÓu lµ gi¸ ®· bao gåm phÝ vËn chuyÓn vµ phÝ b¶o hiÓm quèc tÕ. Gi¸ chøng minh = Gi¸ b¸n trong níc - Chi phÝ ph¸t sinh sau nhËp khÈu Trong ®ã, chi phÝ ph¸t sinh sau nhËp khÈu bao gåm c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép trong níc vµ chi phÝ chung ®îc phÐp h¹ch to¸n vµo gi¸ vèn vµ lîi nhuËn. 1.2. C¸c tµi liÖu ngêi khai h¶i quan ph¶i nép ®Ó chøng minh: 1.2.1. Ho¸ ®¬n b¸n hµng do Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh hoÆc cho phÐp sö dông ghi râ tªn, ®Þa chØ cña ngêi mua hµng, nÕu lµ c¸ nh©n th× ph¶i ghi râ hä tªn, sè chøng minh th, ®Þa chØ. C¸c ho¸ ®¬n kh«ng ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu nµy th× kh«ng ®îc sö dông ®Ó chøng minh. 1.2.2. C¸c ho¸ ®¬n dïng ®Ó chøng minh ph¶i cã lîng hµng ho¸ tæng céng ®¹t trªn 30% lîng hµng ho¸ nhËp khÈu ®ang x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. 1.2.3. B¶ng kª c¸c chi phÝ ph¸t sinh sau khi nhËp khÈu ®îc phÐp h¹ch to¸n vµo gi¸ vèn. 1.2.4. C¸c tµi liÖu, chøng tõ kh¸c liªn quan ®Õn néi dung chøng minh. 1.3. C¨n cø hå s¬ chøng minh cña ngêi khai h¶i quan, c¬ quan h¶i quan tiÕn hµnh kiÓm tra c¸c néi dung sau ®©y: 1.3.1. KiÓm tra gi¸ b¸n trong níc Gi¸ b¸n trong níc dïng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ chøng minh lµ gi¸ b¸n cña hµng hãa nhËp khÈu ®ang chøng minh hoÆc hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt, t- ¬ng tù víi hµng ho¸ ®ang chøng minh. §©y lµ gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n b¸n hµng do Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh hoÆc cho phÐp sö dông. Ngµy ph¸t hµnh ho¸ ®¬n b¸n hµng trong níc kh«ng qu¸ 30 ngµy tríc hoÆc sau ngµy ®¨ng ký tê khai l« hµng ®ang x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ. Hµng ho¸ gièng hÖt, t¬ng tù ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 60/2002/N§-CP ngµy 6 th¸ng 6 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ. a. Trêng hîp gi¸ b¸n trong níc ®· cã x¸c nhËn cña c¬ quan cã chøc n¨ng thÈm ®Þnh gi¸ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hoÆc ®îc ®¨ng t¶i trªn c¸c t¹p chÝ thuéc hÖ thèng ph¸t hµnh cña Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ th× c¬ quan h¶i quan kh«ng ph¶i kiÓm tra l¹i c¸c møc gi¸ nµy.
 8. 8 NÕu møc gi¸ trªn ®©y kh«ng phï hîp víi hµng ho¸ nhËp khÈu thùc tÕ hay m©u thuÉn víi c¸c tµi liÖu cã s½n cña c¬ quan h¶i quan th× tõ chèi kÕt qu¶ chøng minh. b. Ngoµi c¸c trêng hîp nªu t¹i ®iÓm (a) trªn ®©y, c¬ quan h¶i quan ph¶i trùc tiÕp tiÕn hµnh kh¶o s¸t gi¸ b¸n sau khi nhËp khÈu lµm c¨n cø kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña gi¸ b¸n trong níc do ngêi khai h¶i quan ®a ra ®Ó chøng minh. Trong trêng hîp kh«ng kh¶o s¸t ®îc gi¸ b¸n sau khi nhËp khÈu th× kh¶o s¸t gi¸ b¸n bu«n, nÕu kh«ng kh¶o s¸t ®îc gi¸ b¸n bu«n th× kh¶o s¸t gi¸ b¸n lÎ vµ quy ®æi theo c«ng thøc sau ®©y: Gi¸ b¸n sau khi nhËp khÈu = Gi¸ b¸n bu«n/110% = Gi¸ b¸n lÎ/115% ViÖc kh¶o s¸t ®îc tiÕn hµnh kh¶o s¸t ë hai ®Þa ®iÓm kh¸c nhau. NÕu kÕt qu¶ kh¶o s¸t ë hai ®Þa ®iÓm chªnh lÖch nhau trong ph¹m vi 10% th× lÊy møc gi¸ thÊp h¬n, gÇn nhÊt víi møc gi¸ do ngêi khai h¶i quan ®a ra chøng minh. Trêng hîp kÕt qu¶ kh¶o s¸t chªnh lÖch nhau qu¸ 10% th× ph¶i kh¶o s¸t thªm ë ®Þa ®iÓm thø ba ®Ó t×m ra hai kÕt qu¶ kh¶o s¸t chªnh lÖch nhau kh«ng qu¸ 10%, nÕu kh«ng t×m ®îc kÕt qu¶ kh¶o s¸t nh vËy th× lÊy møc gi¸ thÊp h¬n, gÇn nhÊt víi møc gi¸ do ngêi khai h¶i quan ®a ra chøng minh. KÕt qu¶ kh¶o s¸t ph¶i ghi cô thÓ theo mÉu quy ®Þnh vµ kÌm theo giÊy b¸o gi¸. c. ChÊp nhËn gi¸ b¸n trong níc dïng ®Ó chøng minh: NÕu gi¸ b¸n cña ngêi khai h¶i quan dïng ®Ó chøng minh ®¹t tõ 90% trë lªn so víi møc gi¸ kh¶o s¸t sau khi ®· quy ®æi vÒ cïng cÊp ®é (sau khi nhËp khÈu, b¸n bu«n, b¸n lÎ) theo c«ng thøc trªn ®©y th× chÊp nhËn møc gi¸ b¸n do ngêi khai h¶i quan ®a ra, trêng hîp ngîc l¹i nÕu ®¹t díi 90% th× tõ chèi kÕt qu¶ chøng minh. Riªng ®èi víi mÆt hµng «t« xe m¸y th× møc gi¸ b¸n trong níc cña ngêi khai h¶i quan dïng ®Ó chøng minh ph¶i ®¹t tõ 95% trë lªn so víi gi¸ thu tríc b¹ cña c¬ quan thuÕ néi ®Þa n¬i hµng ho¸ ®îc b¸n hoÆc n¬i ngêi nhËp khÈu ®ãng trô së. 1.3.2. KiÓm tra c¸c kho¶n chi phÝ khÊu trõ: ViÖc kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ cña c¸c chi phÝ khÊu trõ ph¶i dùa trªn c¸c quy ®Þnh vÒ kÕ to¸n tµi chÝnh hiÖn hµnh, trªn nguyªn t¾c chØ c¸c chi phÝ ®îc phÐp h¹ch to¸n vµo gi¸ vèn míi ®îc khÊu trõ. Côc h¶i quan tØnh thµnh phè tæ chøc tËp huÊn vÒ chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh doanh nghiÖp, nghiÖp vô c¬ b¶n vÒ thuÕ néi ®Þa cho c«ng chøc ®îc giao nhiÖm vô lµm c«ng t¸c gi¸. §èi víi c¸c ngµnh hµng th«ng thêng, tæng c¸c chi phÝ khÊu trõ kh«ng kÓ c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép kh«ng vît qu¸ 20% gi¸ b¸n th× chÊp nhËn c¸c chi phÝ ®a ra. §èi víi mét sè ngµnh hµng cô thÓ th× cho phÐp tû lÖ nµy cã thÓ cao h¬n nhng kh«ng vît qu¸ 25% gi¸ b¸n, bao gåm c¸c ngµnh hµng thuéc c¸c ch- ¬ng 6, 7, 8, 10, 11 cña BiÓu thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu. 1.4.3. KiÓm tra sù phï hîp cña gi¸ chøng minh vµ gi¸ ghi trªn hîp ®ång NÕu møc gi¸ ghi trªn hîp ®ång ®¹t tõ 80% trë lªn so víi møc gi¸ chøng minh ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc trªn ®©y th× chÊp nhËn gi¸ hîp ®ång ®Ó tÝnh thuÕ.
 9. 9 2. Ngêi khai h¶i quan sö dông c¸ch chøng minh gi¸ ghi trªn hîp ®ång t- ¬ng ®¬ng víi gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng ho¸ t¬ng tù trong b¶ng gi¸ cña Bé Tµi chÝnh, quyÕt ®Þnh gi¸ cña Côc h¶i quan ®Þa ph¬ng: Khi ngêi khai h¶i quan chØ ra hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù víi hµng ho¸ ®· ®îc quy ®Þnh trong b¶ng gi¸, quyÕt ®Þnh gi¸ tríc ®ã th× c¬ quan h¶i quan ph¶i c¨n cø kÕt qu¶ kiÓm ho¸, hîp ®ång vµ tê khai h¶i quan ®Ó x¸c ®Þnh hµng ho¸ ®ã cã ph¶i lµ t¬ng tù kh«ng, sau ®ã kiÓm tra møc gi¸ ghi trªn hîp ®ång nÕu ®¹t tõ 80% trë lªn so víi gi¸ tÝnh thuÕ th× chÊp nhËn gi¸ hîp ®ång ®Ó tÝnh thuÕ. 3. Ngêi khai h¶i quan sö dông c¸ch chøng minh kh¸c: Trêng hîp ngêi khai h¶i quan sö dông c¸ch chøng minh kh¸c b»ng c¸ch chØ ra gi¸ ghi trªn hîp ®ång t¬ng ®¬ng víi gi¸ chµo b¸n c«ng khai cña ngêi xuÊt khÈu trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh Internet, s¸ch b¸o, t¹p chÝ, b¶n tin gi¸ c¶ th× ph¶i xuÊt tr×nh c¸c tµi liÖu b»ng chøng liªn quan ®Õn c¸c th«ng tin ®ã. C«ng thøc x¸c ®Þnh gi¸ chøng minh: Gi¸ chøng minh = 90% x Gi¸ chµo b¸n + PhÝ vËn chuyÓn + PhÝ b¶o hiÓm C¬ quan h¶i quan ph¶i kiÓm tra nguån gèc, tÝnh minh b¹ch, ®é tin cËy cña c¸c th«ng tin do ngêi khai h¶i quan cung cÊp. NÕu gi¸ ghi trªn hîp ®ång ®¹t tõ 90% trë lªn so víi møc gi¸ chøng minh th× chÊp nhËn gi¸ hîp ®ång ®Ó tÝnh thuÕ. II. C¸c trêng hîp tõ chèi kÕt qu¶ chøng minh: Ngoµi c¸c trêng hîp tõ chèi kÕt qu¶ chøng minh nªu t¹i môc B trªn ®©y, c¸c trêng hîp sau ®©y c¬ quan h¶i quan tõ chèi kÕt qu¶ chøng minh: 1. C¬ quan h¶i quan dùa vµo d÷ liÖu s½n cã chØ ra tõ hai l« hµng gièng hÖt hoÆc t¬ng tù cã sè lîng t¬ng ®¬ng (tõ 70% trë lªn so víi l« hµng ®ang chøng minh) nhËp khÈu trong vßng 30 ngµy tríc hoÆc sau ngµy ®¨ng ký tê khai cã møc gi¸ ghi trªn hîp ®ång cao h¬n møc gi¸ cña l« hµng ®ang chøng minh trªn 20%. §èi víi trêng hîp chØ t×m ®îc mét l« hµng nh vËy th× ph¶i kiÓm tra kü tríc khi b¸c bá hay chÊp nhËn néi dung chøng minh. 2. C¬ quan h¶i quan chØ ra trong v¨n b¶n chøng minh cña ngêi khai h¶i quan cã nh÷ng m©u thuÉn. 3. Chøng tõ, b»ng chøng ngêi khai h¶i quan ®a ra kh«ng hîp ph¸p, hîp lÖ. 4. Gi¸ ghi trªn hîp ®ång thÊp h¬n 80% gi¸ chµo b¸n c«ng khai cña ngêi xuÊt khÈu do c¬ quan h¶i quan thu thËp ®îc; 5. Ngêi xuÊt khÈu x¸c nhËn gi¸ ghi trªn hîp ®ång lµ kh«ng trung thùc. 6. Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra cña c¬ quan h¶i quan tªn, ®Þa chØ, sè ®iÖn tho¹i cña ngêi xuÊt khÈu kh«ng cã thËt hoÆc kh«ng ®óng nh trong tê khai h¶i quan.
 10. 10 7. Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra cña c¬ quan h¶i quan tªn, ®Þa chØ, sè ®iÖn tho¹i cña ngêi mua trong níc kh«ng ®óng nh néi dung chøng minh hoÆc viÖc mua b¸n kh«ng cã thËt. 8. Theo yªu cÇu hîp t¸c cña h¶i quan ViÖt Nam, c¬ quan h¶i quan níc xuÊt khÈu hoÆc ®¹i diÖn th¬ng m¹i ViÖt Nam ë níc xuÊt khÈu x¸c nhËn gi¸ ghi trªn hîp ®ång kh«ng phï hîp víi gi¸ giao dÞch thùc tÕ. 9. Ngêi khai h¶i quan kh«ng xuÊt tr×nh ®îc c¸c chøng tõ, tµi liÖu cÇn thiÕt trùc tiÕp liªn quan ®Õn viÖc mua b¸n ®Ó chøng minh tÝnh trung thùc, kh¸ch quan cña gi¸ ghi trªn hîp ®ång theo yªu cÇu cña c¬ quan h¶i quan. III. B¸o c¸o viÖc gi¶i quyÕt ®¬n chøng minh gi¸: KÕt qu¶ xem xÐt chøng minh b¸o c¸o vÒ Tæng côc H¶i quan ®Þnh kú 15 ngµy/lÇn theo mÉu göi kÌm theo C«ng v¨n nµy. §. Tæ chøc thùc hiÖn: 1. C«ng v¨n nµy thay thÕ C«ng v¨n sè 6436/TCHQ-KTTT ngµy 19/12/2002 vµ C«ng v¨n sè 1036/TCHQ-KTTT ngµy 13/3/2003 cña Tæng côc H¶i quan vµ ¸p dông sau 10 ngµy kÓ tõ ngµy ký. 2. NhËn ®îc c«ng v¨n nµy, yªu cÇu Côc trëng Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè liªn tØnh khÈn tr¬ng tæ chøc thùc hiÖn, tËp huÊn qu¸n triÖt cho c¸n bé cã liªn quan hiÓu râ vµ thùc hiÖn thèng nhÊt. Trêng hîp c¸c Côc h¶i quan cÇn híng dÉn thªm cho c¸c Chi côc th× göi dù th¶o vÒ Tæng côc H¶i quan xem xÐt tríc khi ban hµnh. 3. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã víng m¾c yªu cÇu b¸o c¸o vÒ Tæng côc H¶i quan xem xÐt gi¶i quyÕt.
 11. 11 Tæng côc H¶i quan Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Côc H¶i quan.... §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc .... ngµy... th¸ng.... n¨m 200... B¸o c¸o gi¸ hîp ®ång thÊp h¬n 80% so víi gi¸ tÝnh thuÕ STT Tê khai NK Tªn hµng §¬n vÞ tÝnh Gi¸ hîp ®ång Gi¸ tÝnh thuÕ Côc trëng Ghi chó: §¬n vÞ nµo ®· cã ch¬ng tr×nh phÇn mÒm GTT22 th× sö dông mÉu trong ch¬ng tr×nh nµy.
 12. 12 Tæng côc H¶i quan Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Côc H¶i quan.... §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: V/v: .... ngµy... th¸ng.... n¨m 200... QuyÕt ®Þnh cña.... V/v: ®iÒu chØnh gi¸ tÝnh thuÕ hµng ho¸ nhËp khÈu kh«ng thuéc danh môc mÆt hµng nhµ níc qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ, kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ¸p gi¸ theo gi¸ ghi trªn hîp ®ång Côc trëng Côc H¶i quan..... - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 149/2002/Q§-BTC ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 2002 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh b¶ng gi¸ tÝnh thuÕ c¸c mÆt hµng nhµ níc kh«ng qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ¸p gi¸ tÝnh thuÕ theo hîp ®ång. - C¨n cø C«ng v¨n sè..... cña.... vÒ viÖc híng dÉn mét sè néi dung vÒ gi¸ tÝnh thuÕ. - Theo ®Ò nghÞ cña.... QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. §iÒu chØnh gi¸ tÝnh thuÕ c¸c mÆt hµng sau ®©y (hoÆc theo danh môc kÌm theo quyÕt ®Þnh) ®Ó ¸p dông ®èi víi c¸c trêng hîp nhËp khÈu kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ¸p gi¸ tÝnh thuÕ theo hîp ®ång: STT M· sè Tªn hµng §¬n vÞ Sè quyÕt ®Þnh, Gi¸ tÝnh Gi¸ tÝnh tÝnh c¬ quan ban thuÕ hiÖn htuÕ ®iÒu hµnh hµnh chØnh §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy.... §iÒu 3. C¸c «ng... chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy. Côc trëng N¬i nhËn: - Tæng côc H¶i quan (®Ó b¸o c¸o) - Nh §iÒu 3
 13. 13 - Lu... Tæng côc H¶i quan Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Côc H¶i quan.... §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: V/v: .... ngµy... th¸ng.... n¨m 200... QuyÕt ®Þnh cña.... V/v: ban hµnh bæ sung gi¸ tÝnh thuÕ hµng ho¸ nhËp khÈu kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ¸p gi¸ tÝnh thuÕ theo hîp ®ång Côc trëng côc h¶i quan..... (Chi côc trëng....) - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 149/2002/Q§-BTC ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 2002 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh b¶ng gi¸ tÝnh thuÕ c¸c mÆt hµng nhµ níc kh«ng qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ¸p gi¸ tÝnh thuÕ theo hîp ®ång. - C¨n cø C«ng v¨n sè.... cña... vÒ viÖc híng dÉn mét sè néi dung vÒ gi¸ tÝnh thuÕ. - Theo ®Ò nghÞ cña... QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hµnh gi¸ tÝnh thuÕ c¸c mÆt hµng sau ®©y (hoÆc theo danh môc kÌm theo quyÕt ®Þnh) ®Ó ¸p dông ®èi víi c¸c trêng hîp nhËp khÈu kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ¸p gi¸ tÝnh thuÕ theo hîp ®ång: STT M· sè Tªn hµng kÌm theo c¸c ®Æc trng c¬ §¬n vÞ Gi¸ tÝnh thuÕ b¶n tÝnh (USD) §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy.... §iÒu 3. C¸c «ng... chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy. (Thñ trëng ®¬n vÞ) N¬i nhËn: - Tæng côc H¶i quan (®èi víi quyÕt ®Þnh cña Côc) - Côc h¶i quan... (®èi víi quyÕt ®Þnh cña Chi côc) - Nh §iÒu 3 - Lu....
 14. 14 (Ghi chó: §Ó thuËn lîi cho viÖc kiÓm tra vµ tra cøu, hÖ thèng c¸c quyÕt ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ ®îc ®¸nh sè riªng) Tæng côc h¶i quan Côc H¶i quan........ ....., ngµy.... th¸ng... n¨m 200 PhiÕu kh¶o s¸t gi¸ b¸n trªn thÞ trêng trong níc Hä tªn c¸n bé kh¶o s¸t, ®¬n vÞ c«ng t¸c: 1. 2. KÕt qu¶ kh¶o s¸t díi ®©y phôc vô cho môc ®Ých: + X©y dùng gi¸ tÝnh thuÕ + KiÓm tra møc gi¸ do ngêi khai h¶i quan ®a ra chøng minh tÝnh trung thùc cña møc gi¸ khai b¸o §¬n vÞ kh¶o s¸t, ®Þa chØ Thêi gian kh¶o s¸t Tªn hµng ho¸ cÇn kh¶o s¸t Tªn hµng ho¸ kh¶o s¸t §¬n gi¸ CÊp ®é th¬ng m¹i C¸c ghi chÐp kh¸c: C¸n bé kh¶o s¸t thø nhÊt C¸n bé kh¶o s¸t thø nhÊt (ký tªn) (ký tªn)
 15. 15 Tæng côc H¶i quan Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Côc H¶i quan.... §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Chi côc H¶i quan.... PhiÕu ®Ò xuÊt gi¸ 1. PhÇn dµnh cho c¸n bé ®Ò xuÊt gi¸: Tªn mÆt hµng ph¸t sinh cÇn x©y dùng gi¸: Tê khai nhËp khÈu sè: Møc gi¸ hîp ®ång: Møc gi¸ ®Ò xuÊt: C¬ së ®Ò xuÊt: C¸n bé ®Ò xuÊt (ký, ghi râ hä tªn, ngµy th¸ng n¨m ®Ò xuÊt): II. PhÇn dµnh cho L·nh ®¹o chi côc: Yªu cÇu kiÓm tra l¹i (ghi râ néi dung cÇn kiÓm tra - trêng hîp ph¶i ®Ò xuÊt l¹i th× ph¶i lu cïng b¶n ®Ò xuÊt ®îc duyÖt) DuyÖt cña L·nh ®¹o Chi côc (ký, ghi râ hä tªn, ngµy th¸ng n¨m duyÖt ®Ò xuÊt) Ghi chó: b¶n ®Ò xuÊt ®îc lËp thµnh 2 b¶n: 1 b¶n lu cïng tê khai nhËp khÈu, 1 b¶n lu cïng quyÕt ®Þnh x©y dùng gi¸ tÝnh thuÕ
 16. 16 Tæng côc H¶i quan Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Côc H¶i quan.... §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc .... ngµy... th¸ng.... n¨m 200... B¸o c¸o chÊp nhËn chøng minh Tªn mÆt hµng chøng minh: Tê khai nhËp khÈu sè: Néi dung chøng minh cña chñ hµng: PhÇn kiÓm tra c¸c néi dung chøng minh vµ thuyÕt minh vÒ viÖc chÊp nhËn chøng minh theo c¸c néi dung quy ®Þnh cña Tæng côc H¶i quan (kÌm theo phiÕu kh¶o s¸t gi¸ trªn thÞ trêng, tµi liÖu kh¸c) C¸n bé ®Ò xuÊt chÊp nhËn chøng minh (ký, ghi râ hä tªn) L·nh ®¹o phßng nghiÖp vô hoÆc phßng gi¸duyÖt (ký, ghi râ hä tªn) L·nh ®¹o Côc duyÖt (ký, ghi râ hä tªn) N¬i göi: - Tæng côc H¶i quan (®Ó b/c) - Chi côc H¶i quan.... (®Ó ra quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh gi¸ tÝnh thuÕ) - Lu VT, hå s¬ gèc.
Đồng bộ tài khoản