Công văn 2961/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
22
lượt xem
2
download

Công văn 2961/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2961/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết vướng mắc C/O

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2961/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. C«ng v¨n cña bé tµi chÝnh - tæng côc h¶i quan sè 2961/TCHQ-GSQL ngµy 27 th¸ng 7 n¨m 2005 vÒ viÖc gi¶i quyÕt víng m¾c C/O KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Tæng côc H¶i quan nhËn ®îc ph¶n ¸nh víng m¾c vÒ C/O tõ c¸c Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè khi thùc hiÖn Th«ng t liªn bé sè 09/2000/TTLB-BTM- TCHQ ngµy 17/4/2000 cña Bé Th¬ng m¹i - Tæng côc H¶i quan, Th«ng t sè 87/TT-BTC ngµy 31/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh, QuyÕt ®Þnh sè 1420/2004/Q§-BTC ngµy 04/10/2004 cña Bé Th¬ng m¹i vµ NghÞ ®Þnh sè 213/2004/N§-CP ngµy 24/12/2004 cña ChÝnh phñ. VÒ viÖc nµy, Tæng côc H¶i quan híng dÉn thùc hiÖn nh sau: 1. Thêi ®iÓm nép C/O ®Ó hëng thuÕ suÊt u ®·i: lµ thêi ®iÓm ®¨ng ký tê khai h¶i quan. NÕu t¹i thêi ®iÓm nµy, ngêi nhËp khÈu cha cã C/O b¶n chÝnh nép cho c¬ quan H¶i quan th× ph¶i cã c«ng v¨n xin nép chËm, cam kÕt vÒ xuÊt xø hµng hãa vµ thêi h¹n sÏ nép C/O; c¬ quan H¶i quan vÉn ¸p dông thuÕ suÊt u ®·i theo khai b¸o vµ cam kÕt cña ngêi nhËp khÈu. Thêi h¹n tèi ®a ®îc phÐp nép chËm C/O ®èi víi møc thuÕ suÊt u ®·i lµ 60 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng ký tê khai h¶i quan. NÕu qu¸ thêi h¹n nµy mµ kh«ng xuÊt tr×nh ®îc C/O hîp lÖ th× c¬ quan H¶i quan sÏ tÝnh l¹i thuÕ vµ xö ph¹t theo quy ®Þnh hiÖn hµnh (thùc hiÖn theo ®iÓm 2 môc III Th«ng t 87/2004/TT-BTC). Trêng hîp qu¸ 60 ngµy doanh nghiÖp míi nép bæ sung C/O th× c¬ quan h¶i quan xem xÐt tõng trêng hîp cô thÓ, nÕu cã lý do chÝnh ®¸ng th× b¸o c¸o Tæng côc ®Ó xem xÐt, quyÕt ®Þnh. §èi víi hµng nhËp khÈu ®ñ ®iÒu kiÖn hëng thuÕ suÊt u ®·i ®Æc biÖt th× thêi h¹n xuÊt tr×nh C/O ®îc ¸p dông theo c¸c quy ®Þnh riªng cña tháa thuËn gi÷a ViÖt Nam víi tõng níc hoÆc tõng khèi níc liªn quan. 2. VÒ thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 213/2004/N§-CP ngµy 24/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ bæ sung 19 mÆt hµng vµo danh môc hµng hãa vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn CEPT/AFTA cho c¸c n¨m 2004 - 2006: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 45/2005/TT-BTC ngµy 06/06/2005 cña Bé Tµi chÝnh. 3. C¸c víng m¾c vÒ C/O mÉu D: - Thêi h¹n ®îc nép chËm C/O mÉu D thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm (b) vµ (c) §iÒu 13 QuyÕt ®Þnh sè 0151/2005/Q§-BTM ngµy 27/01/2005 cña Bé Th¬ng m¹i vÒ söa ®æi, bæ sung QuyÕt ®Þnh sè 1420/2004/Q§-BTM ngµy 04/10/2004 vÒ viÖc ban hµnh quy chÕ cÊp C/O mÉu D ®Ó thùc hiÖn u ®·i CEPT/AFTA. - C/O b¶n thø ba (triplicate): Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 (d) PhÇn D vµ §iÒu 12 PhÇn E phô lôc 2 QuyÕt ®Þnh 1420/2004/Q§-BTM ngµy 04/10/2004 cña Bé Th¬ng m¹i th× b¶n gèc vµ b¶n sao thø ba ph¶i nép cho c¬ quan H¶i quan khi lµm thñ tôc nhËp khÈu hµng hãa. HiÖn nay, c¸c níc ASEAN ®· thèng nhÊt sÏ söa ®æi quy ®Þnh ®èi víi b¶n thø ba. Do vËy, nÕu chñ hµng chØ nép
  2. 2 b¶n chÝnh vµ cha nép ®îc b¶n thø ba (cã lý do chÝnh ®¸ng, vÝ dô: thÊt l¹c hå s¬) th× c¬ quan H¶i quan vÉn chÊp nhËn cho hëng u ®·i CEPT, ®ång thêi yªu cÇu chñ hµng ®Ò nghÞ níc xuÊt khÈu cÊp l¹i b¶n thø ba nµy ®Ó xuÊt tr×nh cho c¬ quan H¶i quan trong thêi h¹n cho phÐp theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 1420/2004/Q§-BTM dÉn trªn cña Bé Th¬ng m¹i. 4. VÒ C/O viÕt tay: Tæng côc H¶i quan ®· híng dÉn xö lý c¸c trêng hîp C/O viÕt tay t¹i c¸c C«ng v¨n sè 240/TCHQ-GSQL ngµy 15/01/2004, 1690/TCHQ-GSQL ngµy 16/04/2004 vµ 1980/TCHQ-GSQL ngµy 23/05/2005. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, mét sè Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè gÆp víng m¾c ®èi víi trêng hîp C/O cã thªm c¸c ch÷ sè (vÝ dô m· H.S, sè tham chiÕu,...) ®îc viÕt tay. T¹i b¶n C/O mÉu D, « sè 12 lµ phÇn x¸c nhËn cña c¬ quan cÊp C/O, trªn ®ã m· H.S hµng hãa cã thÓ ®îc in hoÆc viÕt tay. PhÇn ghi m· sè H.S hoÆc sè tham chiÕu viÕt thªm trªn C/O chØ cã tÝnh chÊt tham kh¶o, nh÷ng néi dung nµy kh«ng ¶nh hëng ®Õn môc ®Ých viÖc x¸c ®Þnh xuÊt xø hµng hãa nªn C/O vÉn ®îc coi lµ hîp lÖ. §Ò nghÞ Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè nghiªn cøu, cËp nhËp kÞp thêi c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh cã liªn quan ®Õn C/O ®Ó thùc hiÖn ®óng vµ thèng nhÊt, tr¸nh g©y ¸ch t¾c cho doanh nghiÖp. Tæng côc H¶i quan híng dÉn ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản