Công văn 2995/TCT/AC của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
55
lượt xem
1
download

Công văn 2995/TCT/AC của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2995/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc quản lý sổ sách, biểu mẫu ấn chỉ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2995/TCT/AC của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n cña tæng côc thuÕ sè 2995 TCT/AC ngµy 12 th¸ng 8 n¨m 2002 vÒ viÖc qu¶n lý sæ s¸ch, biÓu mÉu Ên chØ KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng C¨n cø kho¶n 2, §iÒu 12 NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 03/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ, lÖ phÝ; Theo ®Ò nghÞ cña mét sè Côc ThuÕ tØnh, thµnh phè vÒ viÖc b¸n c¸c lo¹i sæ s¸ch kÕ to¸n Ên chØ, tê khai nép thuÕ vµ c¸c biÓu mÉu phôc vô cho c«ng t¸c thu phÝ, lÖ phÝ; Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau: 1. Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ®îc b¸n thu håi kinh phÝ in, ph¸t hµnh, qu¶n lý c¸c lo¹i sè s¸ch kÕ to¸n Ên chØ, biÓu mÉu, sæ s¸ch kÕ to¸n... phôc vô cho c«ng t¸c thu phÝ, lÖ phÝ vµ thu ph¹t. Riªng c¸c lo¹i tê khai nép c¸c lo¹i thuÕ, giÊy nép tiÒn vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc c¬ quan ThuÕ cÊp ph¸t, kh«ng b¸n thu tiÒn. 2. Thñ tôc b¸n, gi¸ b¸n, thùc hiÖn b¸o c¸o vµ chøng tõ sæ s¸ch theo dâi viÖc b¸n Ên chØ, kª khai nép thuÕ thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 544 TC/Q§/C§KT ngµy 02/8/1997 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é thèng nhÊt ph¸t hµnh vµ qu¶n lý c¸c biÓu mÉu, chøng tõ thu chi Ng©n s¸ch Nhµ níc vµ C«ng v¨n sè 1647 TCT/AC ngµy 01/4/1999 cña Tæng côc ThuÕ vÒ viÖc ph¸t hµnh Ên chØ b¸n thu tiÒn.
Đồng bộ tài khoản