intTypePromotion=1

Công văn 3006-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
49
lượt xem
1
download

Công văn 3006-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3006-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cụ thể thêm một số điểm về thuế doanh thu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3006-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«NG V¨N CñA Bé TµI CHÝNH Sè 3006 TC/TCT NGµY 28 TH¸NG 8 N¨M 1996 VÒ VIÖC HíNG DÉN Cô THÓ THªM MéT Sè ®IÓM VÒ THUÕ DOANH THU KÝnh göi: - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW - Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW §Ó gi¶i quyÕt mét sè víng m¾c trong viÖc thùc hiÖn Th«ng t sè TC/TCT ngµy 30/12/1995 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 96/CP ngµy 27/12/1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ doanh thu, Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ thªm mét sè ®iÓm vÒ thuÕ doanh thu nh sau: 1/ C¬ së trùc tiÕp gia c«ng hµng ho¸ xuÊt khÈu theo hîp ®ång nhËn gia c«ng tõ c¬ së trùc tiÕp ký hîp ®ång gia c«ng víi níc ngoµi kh«ng ph¶i nép thuÕ doanh thu gia c«ng; c¬ së ký hîp ®ång gia c«ng víi níc ngoµi nhng kh«ng gia c«ng mµ ®a vµo c¬ së kh¸c gia c«ng thu håi thµnh phÈm ®Ó xuÊt tr¶ níc ngoµi ph¶i nép thuÕ doanh thu theo thuÕ suÊt 15% tÝnh trªn chªnh lÖch gi÷a gi¸ gia c«ng phÝa níc ngoµi tr¶ víi gi¸ giao l¹i cho c¬ së nhËn gia c«ng. 2/ Cë së kinh doanh th¬ng nghiÖp thu mua hµng ho¸ ®Ó b¸n (kÓ c¶ xuÊt khÈu) nÕu cã c¸c ho¹t ®éng s¬ chÕ, ph©n lo¹i, ®ãng gãi hµng ho¸ ®· thu mua ®Ó b¸n th× c¸c ho¹t ®éng nãi trªn kh«ng ph¶i lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, gia c«ng hµng ho¸ mµ chØ lµ hoµn thiÖn s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh kinh doanh th¬ng nghiÖp th× nép thuÕ doanh thu theo ho¹t ®éng kinh doanh th- ¬ng nghiÖp. 3/ §èi víi ho¹t ®éng x©y dùng. - Kh«ng thu thuÕ doanh thu ®èi víi ngêi d©n tù lµm nhµ ®Ó ë b»ng tranh, tre, nøa, l¸ hoÆc nhµ cÊp 4 thùc tÕ kh«ng thuª ngêi nhËn thÇu x©y dùng. - §èi tîng ph¶i ®¨ng ký, kª khai nép thuÕ lµ tæ chøc hoÆc ngêi nhËn thÇu x©y dùng. Trêng hîp chñ c«ng tr×nh ph¶i nép thay (nªu trong Th«ng t sè 97 TC/TCT) chØ ¸p dông trong trêng hîp c«ng tr×nh x©y dùng ®· hoµn thµnh mµ ngêi nhËn thÇu kh«ng khai b¸o nép thuÕ vµ chñ c«ng tr×nh kh«ng cung cÊp cho c¬ quan thuÕ hîp ®ång x©y dùng vµ c¸c c¨n cø x¸c ®Þnh ®èi tîng nhËn thÇu ®Ó truy thu thuÕ. - ThuÕ suÊt thuÕ doanh thu ®èi víi ho¹t ®éng x©y dùng quy ®Þnh trong LuËt thuÕ doanh thu lµ 4% (¸p dông tõ 1/1/1996 kh«ng ph©n biÖt cã bao thÇu hay kh«ng bao thÇu vËt t, nguyªn liÖu). Doanh thu tÝnh thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3, §iÒu 3 NghÞ ®Þnh sè 96/CP ngµy 27/12/1996 cña ChÝnh phñ: "§èi víi ho¹t ®éng x©y l¾p (kh«ng ph©n biÖt lµ cã bao thÇu hay kh«ng bao thÇu vËt t, nguyªn liÖu), doanh thu tÝnh thuÕ lµ tæng gi¸ trÞ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh x©y l¾p...". Quy ®Þnh
  2. 2 nµy ®¶m b¶o viÖc thu thuÕ doanh thu ®óng vµ thèng nhÊt ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, lµ lo¹i thuÕ gi¸n thu tÝnh trong gi¸ trÞ c«ng tr×nh x©y dùng. C¸c c¬ së vµ ngêi hµnh nghÒ x©y dùng khi ký hîp ®ång x©y dùng ph¶i tÝnh to¸n c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép vµ thùc hiÖn kª khai nép thuÕ theo ®óng luËt ®Þnh. 4/ §èi víi ho¹t ®éng vËn t¶i quèc tÕ doanh thu tÝnh thuÕ ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 4, §iÒu 3, ch¬ng II NghÞ ®Þnh sè 96/CP ngµy 27/12/1995 cña ChÝnh phñ vµ híng dÉn t¹i ®iÓm 4, môc I, phÇn B Th«ng t sè 97 TC/TCT ngµy 30/12/1995 cña Bé Tµi chÝnh. Riªng ®èi víi vËn t¶i hµng kh«ng quèc tÕ: "doanh thu tÝnh thuÕ lµ toµn bé doanh thu ®îc hëng theo c¸c quy íc vËn chuyÓn hµng kh«ng quèc tÕ"; nay bæ sung thªm: ®èi víi phÇn danh thu thu ®îc tõ ho¹t ®éng vËn t¶i hµng kh«ng ë níc ngoµi nÕu ®· nép thuÕ doanh thu hoÆc thuÕ trÞ gi¸ gia t¨ng ë níc ngoµi th× kho¶n doanh thu nµy sÏ kh«ng ph¶i tÝnh nép thuÕ doanh thu ë ViÖt Nam. C¬ së ph¶i xuÊt tr×nh cho c¬ quan thuÕ c¸c chøng tõ chøng minh doanh thu thu ®îc ®· nép thuÕ ë phÝa níc ngoµi. 5/ §èi víi c¬ së kinh doanh th¬ng nghiÖp cã ®ñ ®iÒu kiÖn tÝnh thuÕ doanh thu trªn chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n hµng vµ gi¸ mua hµng: gi¸ mua, gi¸ b¸n lµm c¨n cø x¸c ®Þnh chªnh lÖch gi¸ thùc hiÖn theo ®iÓm 6b - môc I - phÇn B Th«ng t sè 97 TC/TCT; nay bæ sung thªm: gi¸ b¸n ®èi víi hµng xuÊt khÈu ®Ó tÝnh chªnh lÖch gi¸ lµ gi¸ b¸n t¹i cöa khÈu xuÊt hµng (gi¸ FOB), kho¶n thuÕ xuÊt khÈu (nÕu cã) kh«ng ®îc tÝnh gi¶m trõ khi x¸c ®Þnh chªnh lÖch gi¸ ®èi víi hµng xuÊt khÈu. Trêng hîp c¬ së b¸n hµng theo ph¬ng thøc giao hµng t¹i cöa khÈu bªn níc ngoµi (gi¸ CIF), gi¸ b¸n ®Ó tÝnh chªnh lÖch gi¸ lµ gi¸ CIF trõ (-) cíc phÝ vËn chuyÓn vµ phÝ b¶o hiÓm hµng xuÊt khÈu tõ ViÖt Nam ®i níc ngoµi, nÕu cã chøng tõ hîp lÖ. 6/ §èi víi mét sè ho¹t ®éng dÞch vô quy ®Þnh nh sau: a. §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch theo h×nh thøc l÷ hµnh, trän gãi, doanh thu tÝnh thuÕ doanh thu kh«ng tÝnh c¸c kho¶n chi hé kh¸ch du lÞch ®îc x¸c ®Þnh theo hîp ®ång nh: tiÒn vÐ cíc ®i l¹i, tiÒn ¨n, tiÒn nghØ... nÕu cã chøng tõ thùc chi hîp lÖ. b. §èi víi ho¹t ®éng cho thuª nhµ, cöa hµng, doanh thu tÝnh thuÕ lµ toµn bé tiÒn thu vÒ cho thuª cha trõ kho¶n phÝ tæn nµo. Trêng hîp cho thuª dµi h¹n tr¶ tiÒn tríc cho nhiÒu th¸ng, nhiÒu n¨m (díi mäi h×nh thøc), doanh thu tÝnh thuÕ lµ toµn bé sè tiÒn bªn thuª ®· tr¶. Trêng hîp cho thuª nhµ, cöa hµng, bªn ®i thuª thùc hiÖn tr¶ mét phÇn hay toµn bé tiÒn thuª díi h×nh thøc chi tr¶ vÒ ®Çu t, c¶i t¹o hoÆc x©y dùng l¹i nhµ, cöa hµng ®Ó sö dông trong thêi h¹n cho thuª th× toµn bé sè tiÒn bªn thuª tr¶ ®Ó chi ®Çu t, c¶i t¹o, x©y dùng..., bªn cho thuª ph¶i kª khai tÝnh vµo doanh thu cho thuª ®Ó tÝnh vµ nép thuÕ doanh thu, thuÕ lîi tøc theo LuËt ®Þnh. c. §èi víi ho¹t ®éng cho thuª ph¬ng tiÖn vËn t¶i, m¸y mãc, thiÕt bÞ. C¸c c¬ së cho thuª ph¶i nép thuÕ doanh thu theo ho¹t ®éng dÞch vô cho thuª. Doanh thu tÝnh thuÕ lµ toµn bé sè tiÒn thu ®îc tõ ho¹t ®éng cho thuª, trªn c¬ së hîp ®ång thuª, kh«ng bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ do bªn cho thuª trùc tiÕp chi tr¶ nh: b¶o hiÓm ph¬ng tiÖn, ngêi ®iÒu khiÓn vµ chøng nhËn ®¨ng kiÓm tÝnh trong tiÒn thuª (nÕu cã c¬ së x¸c ®Þnh), thuÕ suÊt ¸p
  3. 3 dông ®èi víi cho thuª ph¬ng tiÖn vËn t¶i, m¸y mãc, thiÕt bÞ lµ 4%. NÕu bªn chñ ph¬ng tiÖn trùc tiÕp vËn chuyÓn vµ hîp ®ång x¸c ®Þnh lµ thuª vËn chuyÓn th× ¸p dông thu thuÕ theo ho¹t ®éng vËn t¶i. 7/ ThuÕ ¸p dông ®èi víi s¶n phÈm hµng ho¸ dïng ®Ó thëng khuyÕn m¹i. - C¬ së s¶n xuÊt nÕu dïng hµng ho¸ do c¬ së s¶n xuÊt ra ®Ó biÕu, tÆng kh¸ch hµng díi h×nh thøc tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o, kÓ c¶ dïng lµm gi¶i th- ëng xæ sè cho ngêi mua hµng, ph¶i kª khai nép thuÕ doanh thu ®èi víi hµng ho¸ nµy theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 9, môc I, phÇn B Th«ng t sè 97 CT/TCT. - C¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh th¬ng nghiÖp, dÞch vô nÕu mua hµng ho¸ cña c¬ së kh¸c ®Ó lµm tÆng phÈm, quµ lu niÖm hay lµm gi¶i thëng xæ sè cho ngêi mua hµng díi h×nh thøc khuyÕn m¹i kh«ng tÝnh tiÒn hoÆc tÝnh gép trong gi¸ hµng b¸n ra th× kh«ng ph¶i tÝnh thuÕ doanh thu cña ®å lu niÖm hay s¶n phÈm dïng ®Ó tr¶ thëng. Kho¶n chi khuyÕn m¹i tÝnh trong chi phÝ kinh doanh cña c¬ së theo møc chi hîp lý, hîp lÖ. 8/ ThuÕ ¸p dông ®èi víi c¸c h×nh thøc kho¸n trong kinh doanh. a. §èi víi c¬ së thùc hiÖn kho¸n mét phÇn chi phÝ cho ngêi nhËn kho¸n tù lo nh: chi l¬ng, söa ch÷a nhá.... vµ cho khÊu trõ c¸c kho¶n kho¸n chi nµy vµo doanh thu nép kho¸n vÒ c¬ së th× c¬ së giao kho¸n lµ ®èi tîng ph¶i ®¨ng ký kª khai nép c¸c lo¹i thuÕ. Doanh thu tÝnh thuÕ ®èi víi c¬ së giao kho¸n ®îc x¸c ®Þnh b»ng (=) doanh thu nép kho¸n (+) sè kho¸n chi (Sè kho¸n chi ®îc x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc kho¸n phï hîp víi tõng ph¬ng thøc kho¸n). b. §èi víi c¬ së thùc hiÖn ph¬ng thøc kho¸n gän cho mét tæ chøc (tËp thÓ) hay c¸ nh©n kinh doanh: tæ chøc, c¸ nh©n nhËn kho¸n tù lo chi phÝ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kinh doanh vµ chØ ph¶i nép mét kho¶n nhÊt ®Þnh cho c¬ së ®Ó trang tr¶i nhu cÇu chi chung cña c¬ së (c¬ së kh«ng h¹ch to¸n doanh thu vµ chi phÝ ®· giao kho¸n vµo doanh thu vµ chi phÝ chung cña c¬ së) th× tæ chøc, c¸ nh©n nhËn kho¸n ph¶i ®¨ng ký kª khai nép c¸c lo¹i thuÕ víi c¬ quan thuÕ nh mét c¬ së kinh doanh ®éc lËp. Kho¶n nép kho¸n vÒ cho c¬ së ®îc tÝnh trong chi phÝ ®Ó x¸c ®Þnh lîi tøc chÞu thuÕ cña tæ chøc, c¸ nh©n nhËn kho¸n; C¬ së giao kho¸n kh«ng ph¶i nép thuÕ doanh thu tÝnh trªn doanh thu cña ngêi nhËn kho¸n ®· nép thuÕ. c. §èi víi trêng hîp ngêi kinh doanh ®éc lËp cã tham gia ®ãng gãp mét kho¶n tiÒn theo quy ®Þnh cho mét tæ chøc qu¶n lý, ®iÒu hµnh chung nh hiÖp héi th× ngêi kinh doanh lµ ®èi tîng ph¶i ®¨ng ký, kª khai nép thuÕ theo luËt ®Þnh. 9/ ThuÕ suÊt ¸p dông ®èi víi mét sè ngµnh nghÒ, s¶n phÈm nh sau: - S¶n xuÊt, chÕ biÕn thùc phÈm t¬i sèng nh nem cuèn (ch¶ giß), h¸ c¶o b¾p c¶i gãi thÞt, bß viªn.... ¸p dông thuÕ suÊt 4% (nhãm 29 - môc I BiÓu thuÕ doanh thu). - C¬ së s¶n xuÊt kinh doanh th¬ng nghiÖp b¸n hµng theo ph¬ng thøc giao hµng tíi ngêi mua, nÕu hµng vËn chuyÓn ®· cã ho¸ ®¬n b¸n hµng ghi râ sè lîng, gi¸ c¶ hµng b¸n, tªn, ®Þa chØ c¬ së b¸n hµng vµ c¬ së mua hµng, cã hîp ®ång mua b¸n th× sè hµng ®· b¸n vËn chuyÓn cho kh¸ch hµng kh«ng thuéc ho¹t ®éng bu«n chuyÕn. - C¬ së s¶n xuÊt trùc tiÕp vËn chuyÓn hµng do c¬ së s¶n xuÊt ra ®Ó b¸n lu ®éng trong ph¹m vi ®Þa ph¬ng (tØnh, thµnh phè) n¬i c¬ së s¶n xuÊt ®ãng trô së, nép thuÕ doanh thu theo thuÕ suÊt ngµnh s¶n xuÊt trªn doanh
  4. 4 thu hµng ®· b¸n. Khi xuÊt hµng giao cho ngêi b¸n lu ®éng ph¶i lËp phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé, khi b¸n hµng lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng theo ®óng chÕ ®é; Trêng hîp mang hµng ®i b¸n ë ®Þa ph¬ng kh¸c (ngoµi tØnh, thµnh phè) n¬i c¬ së ®ãng trô së chÝnh, c¬ së ph¶i lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng khi xuÊt hµng, gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n theo gi¸ b¸n t¹i n¬i s¶n xuÊt vµ ph¶i kª khai nép thuÕ doanh thu ®èi víi hµng xuÊt b¸n lu ®éng theo thuÕ suÊt ngµnh s¶n xuÊt n¬i c¬ së s¶n xuÊt, theo thuÕ suÊt kinh doanh th¬ng nghiÖp t¹i n¬i b¸n hµng. - C¬ së s¶n xuÊt cã cöa hµng, chi nh¸nh h¹ch to¸n phô thuéc, trùc tiÕp tiªu thô s¶n phÈm do c¬ së s¶n xuÊt ra, ¸p dông tÝnh nép thuÕ doanh thu theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2c - phÇn C (®¨ng ký kª khai nép thuÕ doanh thu) Th«ng t sè 97 TC/TCT. Nay bæ sung: Trêng hîp cöa hµng, chi nh¸nh tiªu thô s¶n phÈm ®ãng trªn cïng mét quËn, huyÖn n¬i c¬ së s¶n xuÊt, do cïng mét c¬ quan thuÕ qu¶n lý thu thuÕ, ®îc ¸p dông ph¬ng thøc dïng phiÕu xuÊt kho néi bé tõ c¬ së s¶n xuÊt ®Õn cöa hµng, chi nh¸nh phô thuéc vµ kª khai nép thuÕ doanh thu theo thuÕ suÊt ngµnh s¶n xuÊt t¹i n¬i s¶n xuÊt ®èi víi hµng ho¸ do c¬ së s¶n xuÊt ®· b¸n ë cöa hµng, chi nh¸nh phô thuéc, thay v× kª khai nép thuÕ n¬i b¸n hµng vµ khÊu trõ khi tÝnh thuÕ n¬i s¶n xuÊt theo quy ®Þnh chung. Trêng hîp c¬ së s¶n xuÊt mÆt hµng cã møc thuÕ suÊt thuÕ doanh thu kh©u kinh doanh th¬ng nghiÖp lín h¬n thuÕ suÊt kh©u s¶n xuÊt chØ ®îc khÊu trõ sè thuÕ ®· nép ë chi nh¸nh, cöa hµng cña hµng ho¸ do c¬ së s¶n xuÊt b¸n hµng ra b»ng sè thuÕ ph¶i nép ë kh©u s¶n xuÊt. ThÝ dô: thuèc trõ s©u, mèi, mät, c«n trïng; muèi; dông cô y tÕ; ®å ch¬i cho trÎ em.... thuÕ suÊt ë kh©u s¶n xuÊt lµ 0,5%, thuÕ doanh thu kh©u kinh doanh th¬ng nghiÖp lµ 1% th× khi tÝnh thuÕ doanh thu kh©u s¶n xuÊt, c¬ së chØ ®îc tÝnh trõ (-) sè thuÕ ®· nép ë kh©u b¸n hµng t¬ng øng víi thuÕ suÊt lµ 0,5% (trêng hîp kh©u b¸n hµng nép thuÕ trªn danh thu). 10/ X¸c ®Þnh c¬ së s¶n xuÊt míi thuéc ®èi tîng ®îc xÐt gi¶m thuÕ doanh thu lµ nh÷ng c¬ së cã ®ñ ®iÒu kiÖn vµ thñ tôc hå s¬ theo quy ®Þnh t¹o phÇn D Th«ng t sè 97 TC/TCT, nay cô thÓ thªm vÒ ®iÒu kiÖn: "QuyÕt ®Þnh thµnh lËp c¬ së s¶n xuÊt" nãi t¹i ®iÓm nµy lµ quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn theo c¸c v¨n b¶n Ph¸p luËt Nhµ níc quy ®Þnh. C¬ së s¶n xuÊt míi thµnh lËp lµ xÝ nghiÖp hay c«ng ty trùc thuéc, h¹ch to¸n lîi tøc tËp trung vµo c«ng ty, tæng c«ng ty hoÆc c¬ së ®· thµnh lËp ®ang ho¹t ®éng kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c, nay bæ sung ngµnh, nghÒ s¶n xuÊt th× c¸c c¬ së nµy kh«ng thuéc ®èi tîng ®îc xÐt gi¶m thuÕ doanh thu theo quy ®Þnh c¬ së s¶n xuÊt míi. C¸c ®èi tîng nép thuÕ vµ c¸c c¬ quan thu thuÕ cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn theo ®óng c¸c híng dÉn, bæ sung Th«ng t sè 97 TC/TCT t¹i c«ng v¨n nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2