Công văn 3013/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
41
lượt xem
4
download

Công văn 3013/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3013/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về rà soát việc thực hiện quy hoạch phát triển xi măng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3013/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3013/VPCP-CN V/v rà soát việc thực hiện Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2007 quy hoạch phát triển xi măng Kính gửi: Bộ Xây dựng Để bảo đảm việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển xi măng có hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ Xây dựng rà soát, kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án trong quy hoạch phát triển xi măng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tạm dừng bổ sung quy hoạch đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng mới; có biện pháp kiểm soát, thúc đẩy việc thực hiện các dự án đã có trong quy hoạch, tránh dư thừa công suất, bảo đảm việc sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả. Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - Các Bộ: TC, KH&ĐT, TN&MT; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, PCN Văn Trọng Lý; Nguyễn Quốc Huy Các Vụ TH, KTTH, TTBC; Website CP; - Lưu: VT, CN(3).19
Đồng bộ tài khoản