Công văn 303/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
45
lượt xem
2
download

Công văn 303/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 303/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc vướng mắc trong quá trình tổ chức đấu thầu Dự án xây dựng đường 5 kéo dài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 303/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ ---------------------- Số: 303/BXD-KTXD Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2009 V/v: Vướng mắc trong quá trình tổ chức đấu thầu Dự án xây dựng đường 5 kéo dài. Kính gửi: Ban quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 689/CV-BQLDA ngày 18/12/2008 của Ban quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn về một số vướng mắc trong quá trình tổ chức đấu thầu Dự án xây dựng đường 5 kéo dài. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Gói thầu số 13 (xây dựng cầu Đông Trù) thuộc Dự án xây dựng đường 5 kéo dài là công trình có yêu cầu đặc biệt với kết cấu phần trên là vòm ống thép nhồi bê tông, nhịp chính 120m, đây là kết cấu mới, phức tạp và đã được Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép thực hiện chuyển giao công nghệ. Đối với gói thầu số 13 nếu có tính chất nghiên cứu thử nghiệm thì theo qui định tại Điều 101 Luật Xây dựng, chủ đầu tư có thể báo cáo người quyết định đầu tư cho phép được chỉ định thầu. Chủ đầu tư xem xét, lựa chọn các nhà thầu có đủ điều kiện năng lực theo qui định để thi công xây dựng công trình. Khuyến khích việc chuyển giao công nghệ để các nhà thầu trong nước có điều kiện tiếp cận công nghệ thi công mới, tiên tiến, nâng cao năng lực chuyên môn. Trường hợp công trình có các công việc, hạng mục công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, phức tạp, có yêu cầu đặc biệt, nhà thầu có thể thuê thầu phụ để đảm bảo đủ các điều kiện năng lực theo qui định tại Điều 5 Quyết định số 10/2008/QĐ-BXD ngày 25/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy định điều kiện năng lực của nhà thầu khi thi công công việc, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng có yêu cầu đặc biệt. Ban quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG Như trên; THỨ TRƯỞNG Lưu VP, KTXD, S(8). Cao Lại Quang
Đồng bộ tài khoản