intTypePromotion=1

Công văn 3033/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Công văn 3033/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3033/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với linh kiện, vật tư, bán thành phẩm xuất nhập khẩu để sửa chữa, bảo hành các sản phẩm do các doanh nghiệp chế xuất sản xuất tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3033/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- ------------------------ Số: 3033/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2009 V/:v Thủ tục Hải quan đối với link kiện, vật tư, bán thành phẩm XNK để sửa chữa, bảo hành các sản phẩm do các DNCX sản xuất tại Việt Nam Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Tổng cục Hải quan nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp chế xuất (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với linh kiện, vật tư, bán thành phẩm xuất nhập khẩu để phục vụ việc bảo hành, sửa chữa các sản phẩm do chính doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam, việc sửa chữa, bảo hành được thực hiện tại thị trường Việt Nam hoặc thị trường nước ngoài. Căn cứ Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính (có hiệu lực thi hành từ ngày 04/06/2009) và ý kiến của Bộ Công Thương tại văn bản số 4099/BCT-XNK ngày 07/05/2009, để đảm bảo được công tác quản lý của cơ quan Hải quan trong việc thanh khoản hàng hóa XNK, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau: 1.Thủ tục hải quan đối với những sản phẩm đưa từ nước ngoài về Việt Nam để bảo hành: 1.1. Căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 13, Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ, doanh nghiệp được phép tiếp nhận từ nước ngoài những sản phẩm do chính doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam để thực hiện việc sửa chữa, bảo hành với điều kiện trong giấy phép đầu tư có quy định nội dung hoạt động này. Kết thúc bảo hành, sửa chữa doanh nghiệp có trách nhiệm xuất trả sản phẩm cho đối tác nước ngoài theo quy định tại hợp đồng giữa doanh nghiệp với đối tác nước ngoài. Thủ tục Hải quan được thực hiện theo hình thức tạm nhập tái xuất và sử dụng tờ khai hàng hóa nhập khẩu (HQ/2002-NK), tờ khai hàng hóa xuất khẩu (HQ/2002-XK. 1.2.Về chính sách quản lý mặt hàng khi tạm nhập, tái xuất: Doanh nghiệp có trách nhiệm tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan. 2.Thủ tục hải quan đối với linh kiện, vật tư, bán thành phẩm xuất nhập khẩu để phục vụ sửa chữa, bảo hành sản phẩm sau bán hàng: 2.1 Thủ tục nhập khẩu: - Đối với linh kiện, vật tư có nguồn gốc mua từ các doanh nghiệp chế xuất khác: thực hiện theo hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ (loại hình SXXK). - Đối với linh kiện, vật tư có nguồn gốc nhập khẩu từ nước ngoài hoặc mua từ các doanh nghiệp nội địa khác: thực hiện theo hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thương mại (loại hình SXXK). 2.2 Thủ tục xuất khẩu: Thủ tục xuất khẩu thực hiện theo quy định đối với hàng xuất khẩu thương mại (loại xuất SXXK). Riêng đối với bán thành phẩm (do doanh nghiệp sản xuất từ nguyên liệu vật tư nhập khẩu hoặc mua từ các doanh nghiệp khác tại thị trường Việt Nam) thì trước khi xuất khẩu doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký định mức theo quy định. 2.3 Về thủ tục thanh khoản: Thực hiện thanh khoản theo quy định đối với doanh nghiệp chế xuất. 3.Công văn này thay thế công văn số 3223/TCHQ-GSQL ngày 10/07/2008 của Tổng cục Hải quan.
  2. Tổng cục thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Hoàng Việt Cường
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2