intTypePromotion=1

Công văn 3044/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
58
lượt xem
2
download

Công văn 3044/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3044/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng matít theo biểu thuế NK

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3044/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 6252 TC/TCT ngµy 5 th¸ng 7 n¨m 2001 vÒ viÖc ph©n lo¹i mÆt hµng matit theo BiÓu thuÕ NK KÝnh göi: - Tæng côc H¶i quan - C«ng ty TNHH thuû h¶i s¶n Phíc Hoµ Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc C«ng v¨n sè 1-5/CV ngµy 9/5/2001 cña C«ng ty thuû h¶i s¶n Phíc Hoµ vÒ viÖc xin híng dÉn thuÕ ®óng cho mÆt hµng ma tÝt dïng ®Ó g¾n kÝnh, nhùa.... vÒ trêng hîp nµy, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: Theo quy ®Þnh cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1803/1998/Q§-BTC ngµy 11/12/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh; nguyªn t¾c ph©n lo¹i hµng ho¸ theo BiÓu thuÕ nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 37/1999/TT-BTC ngµy 7/4/1999 cña Bé Tµi chÝnh; Tham kh¶o b¶n gi¶i thÝch HÖ thèng ®iÒu hoµ vµ m« t¶ hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña Héi ®ång hîp t¸c H¶i quan thÕ giíi, th×: MÆt hµng: ma tÝt (kh«ng ph©n biÖt lÜnh vùc øng dông ®Ó g¾n kÝnh hoÆc g¾n nhùa vµ kh«ng ph©n biÖt ®· hay cha ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ cã träng lîng tÞnh trªn hoÆc díi 1 kg), thuéc nhãm 3214, m· sè 321410.00, cã thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i lµ 5% (n¨m phÇn tr¨m) MÆt hµng: C¸c s¶n phÈm dïng nh keo hoÆc chÊt dÝnh, ®· ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ ®îc dïng nh keo hoÆc chÊt dÝnh (kh«ng bao gåm matÝt) cã träng lîng tÞnh kh«ng qu¸ 1 kg, thuéc nhãm 3506, m· sè 350610.00, cã thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i lµ 15% (mêi l¨m phÇn tr¨m) Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn ®Ó Tæng côc H¶i quan chØ ®¹o c¬ quan h¶i quan ®Þa ph¬ng kiÓm tra x¸c ®Þnh hµng thùc nhËp khÈu cña C«ng ty TNHH thuû h¶i s¶n Phíc Hoµ lµ ma tÝt hay s¶n phÈm ®îc dïng nh keo hoÆc chÊt dÝnh cã träng lîng tÞnh kh«ng qu¸ 1kg ®Ó tÝnh vµ thu thuÕ theo ®óng quy ®Þnh. C«ng ty TNHH thuû h¶i s¶n Phíc Hoµ liªn hÖ víi c¬ quan h¶i quan ®Ó ®îc xö lý cô thÓ.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2