Công văn 3047/TCT/AC của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
67
lượt xem
2
download

Công văn 3047/TCT/AC của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3047/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc thủ tục xác minh hoá đơn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3047/TCT/AC của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh - Tæng côc ThuÕ sè 3047 TCT/AC ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 2003 vÒ thñ tôc x¸c minh hãa ®¬n KÝnh göi: - Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Theo híng dÉn t¹i ®iÓm 1.6, môc VII, phÇn B Th«ng t sè 120/2002/TT- BTC ngµy 30/12/2002 cña Bé Tµi chÝnh: “C¬ quan qu¶n lý hãa ®¬n c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc c«ng t¸c x¸c minh hãa ®¬n. ViÖc x¸c minh hãa ®¬n cña c¸c c¬ quan, c¸c ngµnh, c¸c ®oµn thÓ vµ c¬ quan thuÕ c¸c cÊp ph¶i c¨n cø vµo c«ng v¨n ®Ò nghÞ x¸c minh kÌm theo b¶n sao hãa ®¬n”. Do viÖc x¸c minh hãa ®¬n hiÖn nay lµm thñ c«ng, sè lîng hãa ®¬n cÇn x¸c minh ngµy cµng nhiÒu, liªn quan ®Õn nhiÒu ®Þa ph¬ng, nhiÒu doanh nghiÖp, ®Ó ®¶m b¶o viÖc x¸c minh hãa ®¬n ®îc nhanh chãng, chÝnh x¸c, Tæng côc ThuÕ híng dÉn thªm vÒ thñ tôc x¸c minh hãa ®¬n nh sau: 1. C¬ quan ThuÕ c¸c cÊp lËp PhiÕu ®Ò nghÞ x¸c minh hãa ®¬n c¨n cø vµo b¶ng kª sè 02/GTGT, 03/GTGT vµ 05/GTGT do c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kinh doanh lËp hµng th¸ng göi c¬ quan ThuÕ. PhiÕu ®Ò nghÞ x¸c minh hãa ®¬n ph¶i ghi ®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu theo mÉu qui ®Þnh. 2. Khi nhËn ®îc PhiÕu ®Ò nghÞ x¸c minh hãa ®¬n, c¬ quan ThuÕ nhËn x¸c minh c¨n cø vµo b¶ng kª 02/GTGT, 03/GTGT hoÆc 05/GTGT ®Ó x¸c minh hãa ®¬n. ViÖc x¸c minh hãa ®¬n ph¶i ®¶m b¶o chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ ph¶i tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc PhiÕu ®Ò nghÞ x¸c minh hãa ®¬n. Trêng hîp kh«ng thÓ x¸c minh hoÆc kh«ng thÓ x¸c minh ®îc ®óng thêi h¹n nªu trªn, c¬ quan ThuÕ ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¬ quan ThuÕ ®Ò nghÞ x¸c minh hãa ®¬n. 3. Th«ng qua viÖc x¸c minh, nÕu ph¸t hiÖn cã hãa ®¬n vi ph¹m, c¬ quan ThuÕ ®Ò nghÞ x¸c minh ph¶i göi b¶n sao hãa ®¬n vi ph¹m cho c¬ quan ThuÕ nhËn x¸c minh vµ ngîc l¹i ®Ó phèi hîp xö lý ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã hµnh vi vi ph¹m trong sö dông hãa ®¬n. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c cã yªu cÇu x¸c minh hãa ®¬n ph¶i göi b¶n sao c¸c hãa ®¬n cÇn x¸c minh kÌm theo c«ng v¨n ®Ò nghÞ x¸c minh. 4. C¸c trêng hîp yªu cÇu x¸c minh hãa ®¬n cßn tån ®äng (kh«ng cã b¶n sao hãa ®¬n kÌm theo) ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i c«ng v¨n nµy.
Đồng bộ tài khoản