Công văn 305/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
48
lượt xem
3
download

Công văn 305/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 305/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc cổ phần hóa các công ty thành viên của các ngân hàng thương mại nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 305/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 305/TTg-ĐMDN V/v cổ phần hóa các công ty Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2008 thành viên của các ngân hàng thương mại nhà nước Kính - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; gửi: - Các ngân hàng thương mại nhà nước: Ngoại thương Việt Nam, Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công thương Việt Nam, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long. Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 1305/NHNN-CLPT ngày 14 tháng 02 năm 2008) về vướng mắc liên quan đến cổ phần hóa các công ty thành viên của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: Cho phép các ngân hàng thương mại nhà nước có thẩm quyền và chịu trách nhiệm quyết định cổ phần hóa các đơn vị thành viên theo quy định tại khoản 3, Điều 54 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG - Như trên; PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Tư pháp, Nội vụ, LĐ-TB&XH; - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn NN; - Ban CĐ ĐM&PTDN; (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Nguyễn Quốc Huy; các Vụ: TH, KTTH, Website CP; Nguyễn Sinh Hùng - Lưu: VT, ĐMDN (5b). 32
Đồng bộ tài khoản