Công văn 3052/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
31
lượt xem
1
download

Công văn 3052/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3052/TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô chở khách.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3052/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña bé tµi chÝnh sè 3052 TC/TCT ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2002 vÒ viÖc thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt xe « t« chë kh¸ch KÝnh göi: - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng C¨n cø quy ®Þnh t¹i LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt sè 05/1998/QH10 vµ NghÞ ®Þnh sè 84/1998/N§-CP ngµy 12/10/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. Thùc hiÖn ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i c«ng v¨n sè 4838/VPCP-KTTH ngµy 12/10/2001 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ viÖc thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi xe « t« chë kh¸ch. Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc kh«ng thu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi lo¹i xe « t« thùc tÕ chØ l¾p ®Æt díi 24 ghÕ ngåi nhng thiÕt kÕ cã c¶ chç ®øng vµ chç ngåi t¬ng ®¬ng víi lo¹i xe chë kh¸ch trªn 24 chç ngåi, nh sau: 1. §èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông: Xe « t« lo¹i thùc tÕ chØ l¾p ®Æt díi 24 ghÕ ngåi, nhng thiÕt kÕ cã c¶ chç ®øng vµ chç ngåi t¬ng ®¬ng víi lo¹i xe chë kh¸ch cïng lo¹i trªn 24 chç ngåi, dïng ®Ó vËn chuyÓn hµnh kh¸ch c«ng céng hay ®Ó vËn chuyÓn hµnh kh¸ch trong s©n bay, thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. Xe « t« díi 24 chç ngåi vµ c¸c lo¹i « t« kh¸c thiÕt kÕ võa chë ngêi, võa chë hµng, xe lam, thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt sè 05/1998/QH10 ngµy 20/5/1998, NghÞ ®Þnh sè 84/1998/N§-CP ngµy 12/10/1998 cña ChÝnh phñ vµ Th«ng t sè 168/1998/TT-BTC ngµy 21/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh. 2. Tæ chøc thùc hiÖn: Thñ tôc, hå s¬ ®Ó x¸c ®Þnh xe « t« buýt vËn chuyÓn hµnh kh¸ch c«ng céng, xe « t« chuyªn dïng vËn chuyÓn hµnh kh¸ch trong s©n bay l¾p ®Æt díi 24 chç ngåi cã thiÕt kÕ c¶ chç ®øng vµ chç ngåi t¬ng ®¬ng víi lo¹i xe cïng lo¹i trªn 24 chç ngåi, thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, nh sau: 2.1. §èi víi xe « t« nhËp khÈu: Khi lµm thñ tôc nhËp khÈu, ®¬n vÞ nhËp khÈu xe « t« nép cho Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng n¬i nhËp khÈu c¸c hå s¬ sau: - V¨n b¶n ®Ò nghÞ cña ®¬n vÞ nhËp khÈu xe « t« ®Ó sö dông vËn chuyÓn hµnh kh¸ch c«ng céng hoÆc chë kh¸ch trong s©n bay. - V¨n b¶n cña Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè hoÆc cña Bé chñ qu¶n th«ng b¸o ®¬n vÞ ®îc phÐp nhËp khÈu, sö dông xe « t« buýt ®Ó vËn chuyÓn hµnh kh¸ch c«ng céng theo §Ò ¸n vËn chuyÓn hµnh kh¸ch c«ng céng cña tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng ®· ®îc duyÖt hoÆc v¨n b¶n phª duyÖt nhËp khÈu xe « t« chuyªn dïng ®Ó vËn chuyÓn hµnh kh¸ch trong s©n bay cña Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam. (Nªu râ ®¬n vÞ nhËp khÈu xe, sè lîng, chñng lo¹i, sè chç ngåi, chç ®øng cña xe « t« nhËp khÈu).
  2. 2 - Hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng. - Hîp ®ång nhËp khÈu uû th¸c (nÕu lµ hµng nhËp khÈu uû th¸c). - GiÊy chøng nhËn gi¸m ®Þnh cña c¬ quan cã chøc n¨ng vÒ thiÕt kÕ cña xe « t« nhËp khÈu (gåm sè chç ngåi, sè chç ®øng, t¬ng ®¬ng víi bao nhiªu chç ngåi theo thiÕt kÕ cña xe « t« chØ thiÕt kÕ chç ngåi cïng chñng lo¹i). Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng c¨n cø vµo hå s¬, kÕt qu¶ kiÓm tra xe « t« thùc tÕ nhËp khÈu, thiÕt kÕ gèc cña nhµ s¶n xuÊt; thiÕt kÕ gèc cña nhµ s¶n xuÊt ®èi víi lo¹i xe chØ thiÕt kÕ chç ngåi cã chñng lo¹i vµ c¸c th«ng sè kü thuËt t¬ng tù (nh t¶i träng, kÝch thíc... ); quy ®Þnh cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng vÒ tiªu chuÈn xe « t«, ®Ó x¸c ®Þnh xe « t« thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hoÆc tÝnh vµ thu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo ®óng quy ®Þnh. 2.2. §èi víi xe « t« s¶n xuÊt, l¾p r¸p trong níc Hµng th¸ng hoÆc ®Þnh kú kª khai nép thuÕ, doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p « t« khi kª khai thuÕ ph¶i göi kÌm theo c¸c tµi liÖu sau cho c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý doanh nghiÖp: - V¨n b¶n cña Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng hoÆc cña Bé, ngµnh chñ qu¶n th«ng b¸o ®¬n vÞ mua xe « t« cña doanh nghiÖp ®Ó vËn chuyÓn hµnh kh¸ch c«ng céng theo §Ò ¸n vËn chuyÓn xe buýt c«ng céng cña tØnh, thµnh phè duyÖt dïng ®Ó vËn chuyÓn hµnh kh¸ch trong s©n bay (b¶n sao cã dÊu sao ý b¶n chÝnh cña doanh nghiÖp). - GiÊy chøng nhËn chÊt lîng « t« do Côc ®¨ng kiÓm ViÖt Nam cÊp, trong ®ã x¸c nhËn râ chñng lo¹i, sè chç ngåi, sè chç ®øng cña xe « t« doanh nghiÖp s¶n xuÊt (b¶n sao cã dÊu sao y b¶n chÝnh cña doanh nghiÖp). - Hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ b¶n quyÒn nh·n m¸c xe « t« do Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng x¸c nhËn, phª duyÖt, ®èi víi trêng hîp s¶n xuÊt theo c«ng nghÖ vµ nh·n m¸c cña níc ngoµi. (B¶n sao cã dÊu sao ý b¶n chÝnh cña doanh nghiÖp). - Hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt xe « t« cã c¶ chç ®øng vµ chç ngåi t¬ng ®¬ng víi lo¹i xe chë kh¸ch trªn 24 chç ngåi, do Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr- êng x¸c nhËn, phª duyÖt (b¶n sao cã dÊu sao y b¶n chÝnh cña doanh nghiÖp). - Hîp ®ång mua b¸n gi÷a doanh nghiÖp s¶n xuÊt víi ®¬n vÞ kinh doanh vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng hoÆc víi doanh nghiÖp ®îc Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam giao mua xe « t« ®Ó vËn chuyÓn hµnh kh¸ch trong s©n bay (b¶n sao cã dÊu sao y b¶n chÝnh cña doanh nghiÖp). - B¶ng kª toµn bé sè « t« b¸n cho doanh nghiÖp kinh doanh vËn chuyÓn hµnh kh¸ch c«ng céng hoÆc cho doanh nghiÖp thuéc Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam ®Ó kinh doanh vËn chuyÓn hµnh kh¸ch trong s©n bay (theo mÉu sè 01/TT§B vµ mÉu sè 02/TT§B quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 168/1998/TT- BTC ngµy 21/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh). (NÕu hå s¬ nµy doanh nghiÖp ®· nép cho Côc thuÕ ®Þa ph¬ng t¹i kú kª khai nép thuÕ tríc, th× kh«ng ph¶i nép l¹i). Doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ doanh nghiÖp sö dông xe « t« ph¶i lu gi÷ ®Çy ®ñ c¸c Ho¸ ®¬n b¸n hµng phï hîp víi Hîp ®ång kinh tÕ ®· ký vµ sæ s¸ch
  3. 3 chøng tõ kÕ to¸n liªn quan t¹i doanh nghiÖp, vµ xuÊt tr×nh víi c¬ quan thuÕ khi thanh tra, kiÓm tra, hoÆc quyÕt to¸n thuÕ. C¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p « t« kiÓm tra hå s¬ vµ c¸c x¸c nhËn vÒ sè lîng, chñng lo¹i, sè chç ngåi vµ sè chç ®øng cña xe « t«, môc ®Ých sö dông xe « t« cña doanh nghiÖp mua xe, ®Ó x¸c ®Þnh xe « t« thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hoÆc tÝnh vµ thu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo ®óng quy ®Þnh. 3. Trêng hîp xe « t« sö dông sai môc ®Ých, c¶i t¹o ®Ó sö dông sai môc ®Ých hoÆc nhîng b¸n: Trong thêi h¹n 2 ngµy lµm viÖc, doanh nghiÖp sö dông xe cã tr¸ch nhiÖm khai b¸o víi c¬ quan h¶i quan cÊp tØnh, thµnh phè hoÆc c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i doanh nghiÖp ®¨ng ký xe, ®Ó lµm thñ tôc truy thu sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®· ®îc xö lý kh«ng thu. NÕu ®¬n vÞ kh«ng khai b¸o sÏ bÞ truy thu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµ xö lý ph¹t theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §Ò nghÞ c¸c Bé ngµnh vµ c¬ quan liªn quan phèi hîp chØ ®¹o thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản