Công văn 308/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
16
lượt xem
1
download

Công văn 308/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 308/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chuyển tiếp hàng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 308/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  sè 308/TC H Q­G S Q L   T n g µ y 19 th¸ng 01 n¨ m   2001 v Ò  viÖc  h u y Ó n  tiÕp  c h µ n g   u Êt kh È u x KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè HiÖn nay, cã    nh÷ng   l« hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu chuyÓn  tiÕp    língåm   nhiÒu container, ph¶i chuyªn chë trªn    nhiÒu chuyÕn  xe, kh«ng thÓ vËn  chuyÓn  cïng mét    îc.§Ó   lóc ®   thuËn  tiÖn cho chñ hµng  ®¶m   vµ  b¶o qu¶n    lý H¶i quan  hiÖu    cã  qu¶,Côc    Gi¸m    s¸tqu¶n      lýxinth«ng    kiÕn  b¸o ý  chØ ®¹o  cña  L∙nh ®¹o    Tæng  côc  sau: nh  §èivíi         l«hµng  c¸c xuÊt nhËp    khÈu  îcphÐp  ®   chuyÓn  tiÕp cã  l       sè îng lín, vËn  chuyÓn  b»ng  nhiÒu      xe,®Ó thuËn  tiÖn cho    viÖc vËn  chuyÓn    êng, trªn®   nÕu  chñ  hµng  photocopy  PhiÕu chuyÓn  tiÕp cho tõng  vµ    xe  ®Ò nghÞ    H¶i quan    n¬i lµm thñ      tôc x¸c nhËn "sao  b¶n  y  chÝnh" th×    H¶i quan   n¬i lµm    thñ tôckhix¸cnhËn        "sao  b¶n  y  chÝnh" ph¶ighirâ b¶n          sao nµy  chØ  gi¸trÞ®Ó   cã      dïng riªngcho    viÖc  vËn  chuyÓn  container: hiÖu    sè  container?sè    niªm  phong  h¶iquan?, thuéc        tê khaisè..    .ngµy..   .trong thêigian    ,     tõ ngµy  th¸ng n¨m    ®Õn   ngµy  th¸ngn¨m...   Côc    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  chøc  tæ  thùc hiÖn. Trong        qu¸ tr×nh  thùc hiÖn    nÕu  víng m ¾c       Tæng  cã    b¸o c¸o vÒ  côc    lýkÞp  ®Ó xö    thêi.
Đồng bộ tài khoản