Công văn 3099-TC/TCĐN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
39
lượt xem
2
download

Công văn 3099-TC/TCĐN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3099-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc xây dựng kế hoạch vốn năm 1997 đối với các dự án vay vốn nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3099-TC/TCĐN của Bộ Tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C«NG   V¨N Cñ A   é   µI CH Ý NH   è  BT  S 3099  TC/TC§N  µ Y   TH¸NG   N¨M   NG 05  9  1996  Ò   ÖC   © Y   V VI X Dù NG   Õ   ¹CH   è N   K HO V N¨M   1997  I  íIC¸C  ù   VAY   èN   íC  ®è V   D ¸N  V N NGO µI K Ý nh   öi: g    ­C¸c  é   µ  ¬  B v c quan  ngang  é B ­  û   U ban   ©n   ©n   nh d c¸c tØnh,  µnh  è   ùc  éc  th ph tr thu Trung  ng ¬ Thùc  Ön  hi ChØ   Þ  è  th s 442/TTg  µy  ng 3/7/1996 cña  ñ íng ChÝnh  ñ    Th t   ph vÒ   Öc  ©y  ùng  Õ   ¹ch    iÓn kinh tÕ      éivµ  ù    ©n   vi x d k ho ph¸ttr     ­ x∙h   d to¸nNg s¸ch  Nhµ   íc n¨m   n  1997; Th«ng   sè  TC/NSNN   µy    t 38  ng 18/7/1996  ña  é   µi  c BT chÝnh  Ò   Öc  íng  Én  ©y  ùng  ù  v vi h d x d d to¸n Ng ©n     s¸ch  µ   íc n¨m  Nh n   1997  nh»m   ãp  Çn  ùc hiÖn  Ët ng©n  g ph th   Lu   s¸ch Nhµ   íc,Bé   µi chÝnh    Þ     n  T  ®Ò ngh c¸cBé, ®Þa  ¬ng  iÓn khaiviÖc  ©y  ùng  Õ   ¹ch vèn     ph tr     xd k ho   n¨m  1997  ña    c c¸c dù    ö  ông  èn  ¸n s d v vay  ícngoµinh  n    sau:   1.C¸C    YªU  Ç U   C CHUN G: C¸c  é, ®Þa  ¬ng  µ    ñ   ù      vµ    ù    ∙  îccÊp  ã  B  ph v c¸c Ch d ¸n c¨n cø  c¸c d ¸n ® ®   c thÈm  Òn    Öt;Danh  ôc    ù    ö  ông  èn  quy phª duy   m c¸cd ¸n s d v vay  ícngoµi®∙  ­ n   ® îc Thñ   íng  Ýnh  ñ    t Ch ph cho  Ðp;  ph C¸c  Öp  nh   ∙  ý  µ  ù  Õn  Ï ký  Hi ®Þ ® k v d ki s   trong n¨m    1996  íiníc ngoµi cã  v      kh¶  n¨ng  ùc hiÖn  ótvèn  th   r  trong n¨m    1997  ®Ó   ©y  ùng  Õ   ¹ch rótvèn  xd k ho     vay  ícngoµivµ  Õ   ¹ch bè  Ývèn  i øng  n    k ho   tr   ®è   cho    ù  c¸cd ¸n. Trong  Öc  iÓn khaix©y  ùng  Õ   ¹ch  Çn  ©n  Ých  ô  Ó  vi tr     d k ho c ph t c th theo  tõng dù    µ  ån  ö  ông:Tæng  èn    ¸n v ngu s d   v cho  ù    d ¸n (bao  å m   èn  µinícvµ  g v ngo     trong níc), êigian thùc hiÖn  ù         th     d ¸n,kim  ¹ch ®∙  ùc hiÖn  ü kÕ   n   èi ng   th   lu   ®Õ cu   n¨m  1996, dù  Õn  ùc hiÖn  µ  ótvèn    ki th   v r  trong n¨m    1997; M ôc  ch  ö  ông    ®Ý sd ®Ó   Êp  c ph¸tcho  u    XDCB,    êng    ®Ç t chi th xuyªn  Ò   µnh  Ýnh  ù  vh ch s nghiÖp  (gi¸odôc,y  Õ,v¨n ho¸.. )cho     t     . , vay  ¹  li. Dù   Ýnh  Õ   ¹ch 1997  Çn    râ nh÷ng  ù    µ  t k ho   c ph¶inªu    d ¸n v tæng  è  èn  ¾c  s v ch ch¾n  ùc hiÖn  îctrong n¨m  th   ®    1997;nh÷ng  ù    µ    d ¸n v tæng  è  èn  s v kh«ng  ã    c kh¶ n¨ng ch¾c  ¾n.   ch 2.§èIVíIVIÖC  ËP  Õ   ¹CH   óT  è N       L K HO R V VAY   B»NG   NGO¹I T Ö   Tõ  BªN  O µI: NG § Ó   ¶m   ® b¶o  Õ   ¹ch  ótvèn  k ho r  vay  b»ng  ¹itÖ  õ bªn  µilËp      ngo   t   ngo   ra s¸t víit×nh  ×nh  ö  ông  èn  ùc tÕ  ña    ù      ¬  ë    Öp  nh     h sd v th   c c¸c d ¸n,trªnc s c¸c Hi ®Þ vay  èn  ∙  ý  Õt  µ  ù  Õn  Ïký  Ýnh  v ® k k v d ki s   ch thøc trong n¨m      1996  íi   Ýnh  v   Ch c¸c phñ  µ    chøc  èc  Õ  v c¸c tæ  qu t th«ng  qua    ¬ng  ×nh dù  cô  Ó  ∙  îc c¸c ch tr   ¸n  th ® ®   ChÝnh  ñ  ph cho  Ðp; LÞch  ótvèn  ña    ù    ph   r  c c¸c d ¸n theo    Öp  nh  ∙  ý  c¸c Hi ®Þ ®k vµ  ×nh  ×nh  iÓnkhaithùc hiÖn    ù      Þ    é, ®Þa  ¬ng  ñ  t h tr       c¸cd ¸n,®Ò ngh c¸cB   ph ch qu¶n  ù    d ¸n chØ  o    ñ  ù    Õn hµnh  ©y  ùng  Õ   ¹ch cña  n  Þ   ®¹ c¸c ch d ¸n ti   xd k ho   ®¬ v m × nh, kÕ   ¹ch ®Ò       ho   ra ph¶i®¶m     b¶o  y      éidung  ®Ç ®ñ c¸cn   sau:  ­ §¸nh    ×nh  ×nh  ùc  Ön  Õ   ¹ch  ótvèn  gi¸t h th hi k ho r  n¨m  1996 theo  õng  t nguån  ô  Ó  c th bao  å m   c tÝnh  Þ gi¸khèil ng  ùc hiÖn  ót®Õ n   Õt    g í  tr      î th   r  h n¨m 1996,trÞgi¸khèil ng chuyÓn       î   sang  n¨m  1997  µ  ©n  Ých  v ph t nguyªn nh©n      ¶nh hëng  n   Öc  ùc hiÖn  Õ   ¹ch ®∙  îcgiao. ®Õ vi th   k ho   ®  
  2. 2 ­ Ph ©n  Ých  ô  Ó      t c th c¸c chØ        tiªunh tªnc«ng  ×nh,dù    tr   ¸n;Nguån  èn  ö  vs dông    Ýnh  ñ  µ    chøc  èc  Õ);Thêi gian  µn  µnh;Tæng   (c¸cch ph v c¸c tæ  qu t     ho th   sè  møc  èn  îcduyÖt vµ  ¬  v ®    c quan    Õt ®Þnh    Öt. ra quy   phª duy ­  ù   Õn  Õ   ¹ch  ótvèn  D ki k ho r  n¨m 1997  ©n  ph theo  ôc  ch  ö  ông: m ®Ý sd   Ph Çn  ótb»ng  Òn,phÇn  µnh  r  ti   d cho XDCB,  Çn  µnh  ph d cho    êng  chith xuyªn  vÒ   µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  µ  v cho vay  ¹ . li 3.§èIVíIVIÖ C  ËP  Õ   ¹CH   è N   I      L K HO V ®è øNG   TRON G   íC: N Vèn  i  ®è øng  trong níc sö  ông    d cho    ù  vay  èn  íc ngoµilµ m ét  c¸c d ¸n  v n     bé  Ën  ph quan  äng g ¾n  Òn víi ù    îcph¶n  trong Hå   ¬  ù    ∙  îc tr   li     ¸n,®   d ¸nh    s d ¸n ® ®   c¸ccÊp  ã  Èm  Òn    Öt vµ  ö  ông  ñ  Õu    c th quy phª duy   s d ch y cho    ôc  ch    c¸cm ®Ý chi trong níc ®Ó   ùc hiÖn  ù  nh     th   d ¸n  kh¶o    ÕtkÕ,  n   ï gi¶iphãng  Æt   s¸tthi   ®Ò b     m b»ng,x©y  ¾p  µ  ét  è    l v m s kho¶n    chinh»m   ôc  ch  ôc  ô  m ®Ý ph v cho  Öc  Èn  vi chu bÞ  ùc hiÖn  ù  .Tuú  th   d ¸n..  . theo  Ýnh  Êt cña  õng  ù    t ch   t d ¸n n»m   trong kÕ   ¹ch   ho   rótvèn    vay  ícngoµihµng  n    n¨m  ©n  (Ng s¸ch cÊp    ph¸t,  cho vay  ¹ )viÖc  è  Ý l i  , b tr   nguån  èn  i  v ®è øng  trong níc cho    ù  nµy  ã  Ó  îc Ng ©n      c¸c d ¸n  c th ®   s¸ch  Êp  c ph¸thoÆc   ñ  ù  ph¶itù huy  ng  õ c¸c nguån    ch d ¸n     ®é t    kh¸c nhau    ¶m       ®Ó ® b¶o thùc hiÖn  µnh    th c«ng  ù  d ¸n. Vèn  i  ®è øng, tuy kh«ng  ínso  íitû träng cña  ù  nhng  ¹ ¶nh  ëng     l  v      d ¸n  li   h ®Õ n     ñ tôctr Ónkhai®Ç u     ña  ù    ©u  c¸cth     i     tiªnc d ¸n.L nay,® îcx¸c®Þnh  èn  i     v ®è   øng  êng  th kh«ng    íi ùc tÕ  µ  s¸tv  th   v kh«ng  ng  é  íi Õ   ¹ch rótvèn  ®å b v   ho     k vay  ­ n ícngoµi,c¸c dù          ¸n vay  êng  ý  th k sau    ∙  ã  Õ   ¹ch  ©n   khi® c k ho Ng s¸ch hoÆc       do c¸c kho¶n    Ý       chiph ph¸tsinh ngoµidù  Õn.V×   Õ, cã  êng  îp dù    ∙  ót     ki   th   tr h   ¸n ® r   vèn vay  song  ×  v kh«ng  ã  èn  i øng    c v ®è   ghitrong kÕ   ¹ch Ng ©n    ho   s¸ch Nhµ   ­   n ícnªn    kh«ng  è  Ý ® îcnguån      ù  tr Ón khaithùc hiÖn  µm  b tr     ®Ó c¸c d ¸n  i       l ¶nh  ­h ëng  ítiÕn ®é   ótvèn,thùc hiÖn  t  i   r      c«ng  ×nh theo kÕ   ¹ch ®Ò   tr     ho   ra. § Ó   ¹o ®iÒu  Ön  t  ki cho  c¸c  ñ  ù   chñ  ng  ch d ¸n  ®é trong  Öc  vi x¸c  nh   ®Þ nguån  èn  v huy  ng  õ c¸cnguån  ®é t     kh¸cnhau      bæ sung  Çn  èn  i øng    ph v ®è   cho c¸cdù      ¸n vay  èn  ícngoµinãichung  µ  Æc   ÖtlµNg ©n  v n     v® bi     s¸ch Nhµ   ícchñ    n  ®éng  è  Ý vÒ   èn  i  b tr   v ®è øng  cho    ù  ® îc Ng ©n   c¸c d ¸n    s¸ch Nhµ   íc cÊp      n  ph¸t nãiriªng,c¸c c¬        quan  ö  ông  ån  èn  sd ngu v vay  ícngoµicÇn    nhu  Çu  n    c¨n cø  c thùc  Õ  Ò   èn  i  t v v ®è øng    ùc  Ön    ù    ®Ó th hi c¸c d ¸n,tæng    Þ vèn  i    gi¸tr   ®è øng trong níc m µ   Ýa  Öt Nam       ph Vi   ph¶ibá    îcquy  nh    ra ®   ®Þ trong c¸c HiÖp  nh      ®Þ vay  èn  ý  íibªn  v k v  cho vay,Hå   ¬  ù  ®∙  îc c¸c cÊp  ã  Èm   Òn      s d ¸n  ®     c th quy phª duyÖt  µ   m trong ®ã   ã    c quy  nh  Çn  èn  ®Þ ph v trong níc®Ó   Õn hµnh  ©y  ùng      ti   xd kÕ   ¹ch vÒ   èn  i øng  ho   v ®è   n¨m 1997,kÕ   ¹ch ®Ò       ho   ra ph¶ib¶o  ¶m:    ® ­ Chi  Õtsè îng  èn  i    ti   l v ®è øng  trong níc cho  õng  ån  èn  íc ngoµi    t ngu v n     (cô thÓ      nh WB, ADB,  OECF...) ­ Nguån  ö  ông  èn  i øng: Ng ©n    sd v ®è     s¸ch Nhµ   íccÊp      n  ph¸thay  n  Þ  ®¬ v tùhuy  ng. §èivíi   ¬ng  ×nh,dù    ©n    ®é       ch c¸c tr   ¸n Ng s¸ch Nhµ   íccÊp    Ï® îc   n  ph¸ts     xem   Ðt c©n  i vµo  x  ®è   NSNN   n¨m  1997;§èivíic¸c dù            ¸n cho  vay  ¹ ®Ò   Þ   l i ngh ph¶n  ¸nh  â nguån  ö  ông  µ nguån  ù cã  ña  n  Þ, vèn  r  sd l  t   c ®¬ v   vay  ©n  µng, ng h   tÝn  ông  u    ña  µ  íc,vèn  d ®Ç tc nh n   huy  ng  ®é kh¸c.. . ­ §èivíi çi  ån  ö  ông  Çn    Õtcô  Ó       m ngu s d c chiti   th theo  ôc  ch  ö  ông  m ®Ý sd ®Ó   ùc hiÖn  ù        th   d ¸n nh chikh¶o    ÕtkÕ,  n   ï,x©y  ¾p.. s¸tthi   ®Ò b   l . § Ó   ¶m   ® b¶o  Þp  êi® a  µo  Õ   ¹ch  èn  k th   v k ho v n¨m  1997,®Ò   Þ    ¬    ngh c¸c c quan  ãitrªntËp  n    trung x©y  ùng    Õ   ¹ch  µy  öicho  é   µi chÝnh      d c¸c k ho n g  BT  (2 b¶n, 1    b¶n  cho  ô   µi chÝnh  èi ngo¹ivµ  b¶n  VT  §    1  cho Tæng   ôc  Çu    c§ t ph¸t  
  3. 3 tr Ón)chË m   Êt  µo  µy  i  nh v ng 25/9/1996.Sau      khixem   Ðt    ¬  ë  ©n  i x trªnc s c ®è   c¸c nguån  chiNg ©n     thu    s¸ch,Bé   µi chÝnh  Ï th«ng    T  s  qua  éidung  Õ   ¹ch n  k ho   trªnvµo    µo  Õ   ¹ch  ©n    ghi v k ho ng s¸ch n¨m 1997. N Õ u     sau  êigian    µ   th   ®ã m kh«ng  ã    Õn  ña    ¬  c ý ki c c¸c c quan    ×  é   µichÝnh      n  Þ  trªnth B t   coinh ®¬ v kh«ng  cã  Õ   ¹ch vµ  Ïkh«ng  è  ÝkÕ   ¹ch nµy  k ho   s   b tr   ho   cho  n  Þ  ®èivíi   ù    ö  ®¬ v (     d ¸n s c¸c dông  èn  ©n  v ng s¸ch). Trong    ×nh tr Ón khaithùc hiÖn,n Õu  ã  Ên    ×  íng m ¾ c     qu¸ tr   i         c v ®Ò g v   ®Ò nghÞ    n  Þ  ªnh Ö   ùctiÕp  íiBé   µi chÝnh  ô  µi chÝnh  èingo¹i  c¸c ®¬ v li   tr   v  T   (V T   §  , ®iÖn  ¹i tho   8262788,8241431)®Ó     Õt.     gi¶i quy
Đồng bộ tài khoản