intTypePromotion=1

Công văn 3106/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
89
lượt xem
3
download

Công văn 3106/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3106/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện việc quản lý xuất nhập khẩu kim cương thô

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3106/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   B th¬ n g  m ¹i sè 3106/T M­X N K  n g µ y 22 th¸ng  n¨ m  2003 v Ò  viÖc  8  h íng d É n   æ   u n g  thùc hi Ö n  viÖc q u ¶ n  lý  b s xu Êt n h Ë p  k h È u  ki m  c¬ n g  th« KÝnh   göi:C¸c    Th¬ng  nh©n   xuÊt  nhËp  khÈu  kim  c¬ng  th« C¸c  Phßng  qu¶n    lýXNK   khu  vùc  thuéc  Th¬ng   Bé  m¹i Nh»m   ®¶m   b¶o  viÖc thùc hiÖn nghiªm chØnh NghÞ  ®Þnh   65/CP  sè  ngµy  th¸ng 10  13    n¨m  1995 cña ChÝnh  phñ ban hµnh quy chÕ  qu¶n    lýc¸c  ho¹t®éng    trong lÜnh  vùc  quý  c¸c v¨n  ®¸  vµ    b¶n híng dÉn thùc hiÖn  NghÞ   ®Þnh  nµy,vµ    thùc hiÖn  kiÕn    ý  chØ ®¹o cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  i   t¹  b¶n  v¨n sè 1600/CP­ QHQT   ngµy  th¸ng 12  13    n¨m  2002  viÖc  vÒ  ViÖt Nam     tham gia  Quy  chÕ  Kimberley vÒ     chøng  nhËn  kim c¬ng    Th¬ng    th«.Bé  m¹i híng dÉn  bæ  sung thùc hiÖn    viÖc qu¶n    lýxuÊtkhÈu,nhËp      khÈu kim c¬ng    sau: th« nh  1.§èivíi       viÖc  kinh doanh    kim  c¬ng    th« trong níc   a.  ViÖc  mua  b¸n kim c¬ng th« trong    níc thùc hiÖn theo quy ®Þnh     t¹i §iÓm   Môc    A,  IIcña Th«ng   17/1999/TT­ tsè  BTM  ngµy  19/5/2003 cña  Th­ Bé  ¬ng    m¹ihíng dÉn    kinhdoanh  Æt     m hµng  quý. ®¸  b.  ViÖc  gia c«ng, chÕ       t¸c kim c¬ng th« thùc hiÖn theo quy ®Þnh   i t¹  §iÓm   Môc    B,  IIcña Th«ng   17/1999/TT­ tsè  BTM  ngµy 19/5/2003 cña  Th­ Bé  ¬ng    m¹ihíng dÉn    kinhdoanh  Æt     m hµng  quý. ®¸  2.§èivíi         hµnh      c¸c viviph¹m a. ViÖc    khaith¸c,gia c«ng        chÕ    t¸c,mua  b¸n  xuÊt khÈu, nhËp  vµ      khÈu  kim c¬ng        th« tr¸c¸cquy  i ®Þnh    t¹ NghÞ  i ®Þnh  65/CP  sè  ngµy  th¸ng10  13    n¨m  1995 cña  ChÝnh  phñ ban hµnh quy chÕ  qu¶n        lýc¸cho¹t®éng  trong lÜnh    vùc  ®¸ quý  c¸c v¨n b¶n  vµ      quy ph¹m ph¸p    luËthiÖn  hµnh,th× tuú theo        tÝnh chÊt,   møc  viph¹m, sÏbÞ  lýhµnh  ®é        xö    chÝnh hoÆc     truycøu tr¸chnhiÖm     h×nh sù  theo quy    ®Þnh  ph¸p luËthiÖn      hµnh. b. Trong  mäi  êng  tr hîp,sè    kim  c¬ng th« bu«n lËu, khai th¸c tr¸ phÐp        i   ®Òu   tÞch    bÞ  thu nép vµo Kho    b¹c Nhµ    níc(§iÒu  NghÞ  25  ®Þnh  65/CP  ngµy  13/10/1995). c. C¸    nh©n,  chøc  c«ng  tæ  cã  ph¸thiÖn, tè gi¸cvµ          ng¨n  chÆn  kÞp    thêi c¸c ho¹t®éng      khai th¸ctr¸ phÐp  bu«n        i vµ  lËu  kim  c¬ng th«  îc khen  ëng  ®   th theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt(§iÒu  NghÞ      25  ®Þnh  65/CP ngµy 13/10/1995). Bé  Th¬ng    m¹i th«ng b¸o      ¬ng  ®Ó c¸c th nh©n xuÊt nhËp    khÈu kim c¬ng  th« vµ      c¸c Phßng  Qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu khu vùc thuéc  Th¬ng    Bé  m¹i biÕt   vµ thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản