Công văn 3120/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
26
lượt xem
2
download

Công văn 3120/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3120/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3120/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- -------------------- Số: 3120/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2009 V/v: Quyền kinh doanh XK, NK của doanh nghiệp chế xuất Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Trả lời công văn số 2465/HQĐN-NV ngày 26/11/2008 của Cục Hải quan Đồng Nai và công văn số 644/HQBD-NV ngày 24/03/2009 của Cục Hải quan Bình Dương báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về việc doanh nghiệp chế xuất (DNCX) thực hiện quyền kinh doanh XNK. Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 1; khoản 3, Điều 2, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 67/BKH-QLKKT ngày 05/01/09) và Bộ Công Thương (công văn số 3241/BCT-KH ngày 13/04/09), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Nếu DNCX được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định thì DNCX được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 23/2007/NĐ-CP, hướng dẫn tại Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương); Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14/01/2008 của Bộ Công Thương và Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/05/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương). 2. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu để phục vụ cho hoạt động kinh doanh nêu trên của DNCX: 2.1. Đối với hàng nhập khẩu: - Khi DNCX nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào, DNCX phải làm thủ tục hải quan và thực hiện chính sách thuế theo quy định đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan. - Khi DNCX đưa hàng hóa từ DNCX vào thị trường nội địa, DNCX và doanh nghiệp nội địa phải làm thủ tục hải quan và thực hiện chính sách thuế theo quy định đối với hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước. 2.2. Đối với hàng xuất khẩu: - Khi DNCX đưa hàng hóa từ thị trường nội địa vào DNCX, doanh nghiệp nội địa và DNCX phải làm thủ tục hải quan và thực hiện chính sách thuế theo quy định đối với hàng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan. - Khi DNCX xuất khẩu hàng hóa từ DNCX ra nước ngoài, DNCX phải làm thủ tục hải quan và thực hiện chính sách thuế theo quy định đối với hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài. 3. Về chính sách mặt hàng thực hiện theo quy định tại nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan. 4. Về hàng hóa chuyển cửa khẩu của DNCX: Thực hiện theo quy định tại tiết g, khoản 3, Điều 18, Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ. Tổng cục thông báo để Cục Hải quan Tỉnh, Thành phố thực hiện./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Hoàng Việt Cường
Đồng bộ tài khoản