intTypePromotion=1

Công văn 313/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
96
lượt xem
3
download

Công văn 313/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 313/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấn chính việc vi phạm trần lãi suất cho vay

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 313/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t n a m   è  313/CV­N H N N 1   N s n g µ y 14  th¸ng 4 n¨ m  1999  v Ò  vi Ö c c h Ê n  c h Ø n h   vi Ö c vi p h ¹ m  tr Ç n l∙i u Ê t  h o  vay  s c K Ýnh  öi: g  ­ Chñ   Þch    t H§QT, Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c):c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ®è     h Th m¹iQuèc    doanh,NH§T&PT,  ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn, Ng ©n  µng  ªn   Ng h Th m   ph   h li   doanh,Chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµi,QTDT¦,QTD      Ng h n      khu  ùc  µ    v v c¸cQTDND   c¬  ë; s ­Ch¸nh    thanh    ©n  µng, traNg h ­Gi¸m  c      ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è; Ng h Nh n     ph Thêi gian    qua x¶y  t×nh  ¹ng m ét  è  chøc  Ýn  ông, nhÊt  µ c¸c  ra  tr   s tæ  td   l  Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  h th m   ph n«ng th«n  µ  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  v Qu t d nh d cs ë    c¸c tØnh  ïng  ng  v ®å b»ng  s«ng  öu  C Long  ∙    ¹m  Çn    Êt cho    ® viph tr l∙ su   i vay m µ   èng  c  ©n   µng  µ   íc ®∙  Th ®è Ng h Nh n   quy  nh;  ã  chøc  Ýn  ông    ®Þ c tæ  td cßn thu  thªm  Ý   ña  ph c kh¸ch  µng  h theo  û lÖ    Ýnh    è  Òn  t  % t trªns ti cho  vay  µng   h th¸ng,thùc chÊtcòng  µn©ng    Êtcho        l  l∙su   i vay.§©y  µsù    ¹m    l   viph ph¸p luËtvÒ      ng©n  µng  ña    chøc  Ýn  ông,g©y  ã  h c c¸ctæ  td   kh kh¨n vµ  Öth¹icho  êivay    thi     ng   nhÊt lµc¸c hé    nh        gia ®× n«ng  ©n, t¹onªn  ù    d     s dichuyÓn  ån  èn  Ýn  ông   ngu v t d m ét c¸ch kh«ng  ×nh  ¬ng  µ  ¹nh    b th vc tranh kh«ng  µnh  ¹nh  ÷a c¸c tæ    l m gi     chøc  tÝn  ông. §¸ng  Õc lµ t×nh  ¹ng nµy  d   ti     tr   x¶y  kh¸ l©u    ét  è  chøc  Ýn  ra    ë m s tæ  t dông  ng  nh kh«ng  îc Chi  ®  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc vµ  Ng h Nh n   Thanh    ©n   tra Ng hµng  Óm    µ  ö  ýnghiªm  óc. ki trav x l   t §Ó   Ê m   ch døt  ×nh  ¹ng vi ph¹m  Ò   t tr     v quy  nh    Êt  ®Þ l∙ su cho  i vay, chÊp     hµnh  ph¸p luËtnghiªm     chØnh, Thèng  c  ©n  µng  µ   ícyªu cÇu:   ®è Ng h Nh n     1. C¸c  chøc  Ýn  ông  ã    ¹m    tæ  td c viph ph¶ichÊ m       døt ngay  ×nh  ¹ngcho  t tr   vay  îttrÇn    Êt vµ  phÝ   v  l∙ su   thu  i kh«ng  ng  ®ó quy  nh;  i  íic¸c kho¶n  ∙  ®Þ ®è v     ® cho vay  îttrÇn  µ    Ý  v  v thu ph cßn    î th×  d n   ph¶icã  Ön    bi ph¸p  gi¶m  Çn    Êt d l∙su   i vµ  Ý  ∙  ph ® cho  vay  n   ®Õ 30/6/1999 xuèng    b»ng møc quy  nh  Ön  µnh;c¸c ®Þ hi h    kho¶n cho  vay  íi ph¶ichÊp  µnh  m    h nghiªm chØnh quy  nh  Ò     Êt cña  ®Þ v l∙ su   i Thèng  c  ©n  µng  µ   íc. ®è Ng h Nh n 2.  Ch¸nh Thanh    ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c  tra Ng h Nh n   ®è Chi  nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Nh n     ph ph¶iphèihîp      chØ  o  µ  Óm     Öc  ùc ®¹ v ki travi th   hiÖn  ña  Êtc¶    chøc  Ýn  ông    a   µn, tr c h Õt  µ c¸c Quü   Ýn  c t   c¸c tæ  td trªn®Þ b   í   l    t dông  ©n   ©n   ¬  ë, Ng ©n   µng    Çn  nh d cs  h cæ ph n«ng  th«n    ë c¸c  tØnh  ng  ®å b»ng  s«ng  öu  C Long. ChË m   Êt  µy    nh ng 31/5/1999  ph¶i b¸o    c¸o  èng  c  Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc kÕt  h Nh n   qu¶  Ên  ch chØnh, Thanh    ©n   µng  Þu    traNg h ch tr¸ch   nhiÖ m  tæng  îp  h b¸o  chung. Tæ   c¸o    chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  td th   kh«ng  nghiªm  hoÆc   iph¹m   ×  Çn  îc xö  ý nghiªm  óc, ®×nh   t¸  th c ®   l  t  chØ   ¹t ®éng,  Õu   ho   n nghiªm  äng th×    åigiÊy  Ðp. Gi¸m  c    tr   thu h   ph   ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   vµ Ch¸nh  thanh    ©n  µng  Þu  traNg h ch trachnhiÖm   ícThèng  c  ©n  µng    tr   ®è Ng h
  2. 2 Nhµ   íc n Õu  Öc    ¹m  n  vi vi ph quy  nh  Ò     Êt cña    chøc  Ýn  ông  ®Þ v l∙ su   i c¸c tæ  td tiÕp tôcx¶y    kh«ng  îckiÓm    µ  ö  ýnghiªm  óc.     ra do  ®  trav x l   t 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2